מילון מונחים

כל המונחים החשובים בעולם הביטוח

א'

אובדן גמור

​נזק לרכוש באופן מוחלט כך שלא ניתן לשקמו. במקרה זה חברת הביטוח תשלם למבוטח את מלוא סכום הביטוח בניכוי הסכומים שהיא זכאית לנכות, כמו הפרשי פרמיות שטרם שולמו, השתתפות עצמית וכו'.

אחריות לנזקי רכוש צד שלישי

​ביטוח המכסה את אחריותו של בעל הרכב במקרה שנגרם נזק לרכוש של גורם אחר.

אישור אי הגשת תביעה

מסמך המופק ע"י חברת הביטוח ומאשר כי המבוטח לא הגיש תביעה לפוליסת הביטוח שלו לגבי אירוע זה. אישור זה נועד לצורך הגשת תביעה לצד ג'.

אישור הפסדים

מסמך המופק ע"י חברת הביטוח לאחר הגשת תביעה לפוליסת הביטוח המקיף, ומפרט את הפסדי המבוטח, כתוצאה מהפעלת הפוליסה כגון חיוב השתתפות עצמית ודמי השבה לקדמות.

אקטואריה

חישוב הסתברויות לעלויות סיכונים עתידיים לפי מודלים סטטיסטיים. האקטואריה משפיעה על קביעת תעריפים, חישוב עתודות, הכנת מאזנים ועוד.

ב'

ביטוח אלמנטרי

אחד מענפי הביטוח הכולל בתוכו את סוגי הביטוחים הבאים: ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש (מקיף/צד ג'), ביטוח דירות, ביטוח בתי עסק, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח נסיעות לחו"ל, וכו'.

ביטוח חובה

ביטוח המחויב על פי חוק, ומכסה נזקי גוף שנגרמו לנהג, לנוסעים ברכב ולהולכי רגל שנפגעו מהרכב המבוטח. חל איסור על שימוש ברכב ללא ביטוח חובה מאושר ותקף.

ביטוח חסר

מצב בו סכום הביטוח הרשום בפוליסה נמוך מערך הרכוש בפועל. במקרה זה, אם נגרם נזק למבוטח, הא יקבל פיצוי יחסי בלבד, בהתאם ליחס שבין סכום הביטוח לערך הרכוש בפועל.

ביטוח יתר

​מצב בו סכום הביטוח הרשום בפוליסה גבוה מערך הרכוש בפועל. במקרה זה, יגיע למבוטח החזר פרמיה.

ביטוח כפל

ביטוח לסיכונים זהים אצל יותר מחברת ביטוח אחת בתקופות חופפות. במקרה של ביטוח כפל, אחראים המבטחים כלפי המבוטח על מלוא סכום הביטוח, ובינם לבין עצמם הם יישאו בתשלום לפי היחס שבין סכומי הביטוח.

ביטוח מקיף לרכב

​כיסוי ביטוחי לרכב למקרה של נזק תאונתי מלא או חלקי, גניבה, פריצה, שריפה, סופות, שיטפונות ונזקי טבע נוספים (למעט רעידת אדמה). הביטוח המקיף מכסה הן נזקים לרכוש והן נזקים לצד שלישי.

ביטוח משנה

הסכם המאפשר העברת חלק מהסיכונים שנלקחו על ידי החברה המבטחת, לחברה אחרת אשר מבטחת אותה בביטוח משנה, וזאת, תמורת פרמיה מוגדרת.

ביטוח צד ג'

כיסוי ביטוחי לנזק שגרם רכבו של המבוטח לרכב אחר או לרכוש של אדם אחר, בהתאם לגבולות האחריות. ביטוח זה אינו מכסה נזק שיגרם לרכבו או רכושו של המבוטח.

ביטוח רכב ורכוש

כיסוי לנזק שעלול להיגרם לרכב המבוטח או לרכוש של גורם אחר. קיימים שני סוגי ביטוח רכב רכוש: האחד, ביטוח צד ג', המכסה נזקים לצד שלישי בלבד, והשני, ביטוח מקיף לרכב, המכסה הן נזקים לרכב ולרכוש המבוטח והן נזקים לצד שלישי.

בעל הפוליסה

​אדם או תאגיד המתקשר עם חברת ביטוח בחוזה הביטוח ומוגדר בפוליסה כבעליה. בעל הפוליסה מתחייב בתשלום הפרמיות ומוסמך לתת הוראות לביצוע שינויים בפוליסה.

ג'

גבול אחריות

​סכום הפיצוי המרבי שתשלם חברת הביטוח למי שנגרם לו נזק, אשר מכוסה במסגרת פוליסת הביטוח שרכש.

ד'

דף פרטי ביטוח

​חלק מהפוליסה הכולל את פרטי הפוליסה הספציפיים כגון: שם המבוטח, כתובתו, תיאור הרכוש, סכומי ביטוח ותנאים מיוחדים.

דוח תביעות

טופס המפרט את תביעות המבוטח ב-3 השנים האחרונות בהן היה מבוטח בחברה. במידה ולא הגיש המבוטח תביעות בתקופה זו, יצוין הדבר בדוח זה.

דמי ביטוח

התשלומים שצריך המבוטח לשלם לחברת הביטוח, בהתאם לתנאי הפוליסה.

דרכי הפיצוי למבוטח

חברת הביטוח תוכל לפצות את המבוטח בכל אחת מהדרכים הבאות, על פי שיקול דעתה: תשלום ערך הנזק או האובדן, תיקון הרכב, החלפת הרכב או חלק ממנו ברכב (או חלק, בהתאמה) מסוג ואיכות דומים.

ה'

הנחת העדר תביעות

​הנחה בפרמיה הניתנת למבוטח עם חידוש הפוליסה, במידה ולא הגיש תביעה נגד חברת הביטוח.

הפול

​גוף משותף לכל חברות הביטוח בישראל, הפועלות בענף ביטוחי חובה. גוף זה נקרא גם המאגר לביטוח רכב בישראל, והוא מחויב, על פי חוק, לספק ביטוח רכב חובה לכל מי שפונה אליו, לאחר שלא התקבל לביטוח באף אחת מהחברות בענף. הפרמיות שגובה הפול גבוהות יותר מהמחירים המקובלים בחברות הביטוח.

המפקח על הביטוח

הממונה על רשות שוק ההון ביטוח, וחסכון, אשר מפקח על ביצוע חוקים ותקנות בתחום הביטוח, ועל עמידתן של חברות הביטוח בהתחייבויותיהן כלפי המבוטחים.

הצעת ביטוח

​שאלון עליו נדרש המבוטח לענות ולאשר בחתימתו את אמיתות תשובותיו. השאלון מהווה בסיס לפוליסת הביטוח, אך עצם מילויו אינו הופך באופן אוטומטי את ממלא השאלון למבוטח, ועליו לקבל אישור בכתב מחברת הביטוח על קבלת הצעתו.

הקטנת אובדן מוחלט ל- 50%

​כיסוי המאפשר למבוטח לקבל פיצוי בסך מלוא הערך של רכבו במקום לתקן אותו, גם אם הנזק האובדן אינו מוחלט ואין חובה על פי החוק להוריד את הרכב מהכביש.

השבת לקדמות (כינון הפוליסה)

​תוספת פרמיה אותה יש לשלם, כדי שרכוש המבוטח יבוטח מחדש בערכו האמיתי, לאחר קרות מקרה ביטוח שהקטין את ערכו.

השתתפות עצמית

הסכום אותו יידרש הלקוח לשלם במידה והוא מעוניין שחברת הביטוח תטפל בנזק שאירע.

התיישנות

תקופה, המוגדרת בחוק ובפוליסה, שלאחריה לא יהיה ניתן להגיש תביעה על פי תנאי פוליסת הביטוח.

ו'

ז'

זיקת ביטוח

​הקשר הכלכלי בין בעל הפוליסה לבין הנכס המבוטח, אשר מהווה תנאי בסיסי לקיומו של חוזה הביטוח.

ח'

חברת ביטוח

​חברה בעלת רישיון שניתן על ידי הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחסכון, המאפשר לה לעסוק כמבטח בישראל.

חדש תמורת ישן

סעיף ביטוחי המאפשר למבוטח לרכוש רכב חדש במקרה של אובדן מוחלט.

חובת גילוי

​חובת המבוטח למסור מידע מלא ואמיתי לחברת הביטוח בעיקר בעת עריכת הביטוח, וכן לעדכן את חברת הביטוח במידה וחל שינוי במהלך תקופת הביטוח במידע שמסר.

חוזה ביטוח

חוזה בין המבוטח לבין המבטח, המסדיר את חובותיהם וזכויותיהם, ומעגן אותם במסמך פוליסת הביטוח.

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

חוק שנחקק בשנת 1975 ומטרתו להסדיר ולהגדיר את הפיצויים בגין נזקי גוב, להם זכאים נהגים, נוסעים, והולכי רגל, שנפגעו בעת תאונת דרכים. הפיצוי ינתן באמצעות ביטוח החובה בו חייב כל בעל רכב, על פי חוק.

חוק הפיקוח על עסקי ביטוח

חוק שנחקק בשנת 1981 ומטרתו להגדיר את סמכויותיו של הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחסכון.

חוק חוזה ביטוח

​חוק שנחקק בשנת 1981 ומטרתו להסדיר את הזכויות והחובות של המבוטח והמבטח ואת התנאים הכלליים שלזכויות היסוד וחובות המבוטח והמבטח בעת ההתקשרות ביניהם על ידי עריכת חוזה ביטוח.

חידוש

​לכל פוליסת ביטוח מוגדר תוקף. כאשר תוקף הפוליסה פג, יש צורך לחדשה, תוך הסכמה מחודשת בין חברת הביטוח למבוטח.

חיסוי

היקף ההגנה אשר ניתן למבוטח על ידי חברת הביטוח, בהתאם לתנאי הפוליסה.

חיתום

​תהליך המגדיר את הסיכון הכרוך בביטוח ובעקבות כך, משפיע על החלטת החברה ביחס לקבלת המבוטח, על גובה הפרמיה הנדרשת ממנו ועל ההגנות הנדרשות.

חריג

סייג לפוליסה או יוצא מן הכלל שאין לו כיסוי במסגרת תנאי הפוליסה. החריגים מופיעים בפוליסה באופן מודגש ובולט לעין, על מנת שהמבוטח יהיה מודע אליהם.

ט'

טיפול עו"ד בתביעות צד ג'

חברות הביטוח מעמידות לרשות מבוטחיהן עורכי דין שיסייעו להם במקרים בהם נגרמו להם נזקים על ידי צד שלישי.

טוטאל לוס

אובדן מוחלט. נזק, אשר בעקבותיו נקבע על ידי השמאי, שהרכב יצא מכלל שימוש ואינו ניתן לתיקון או שהנזק עולה על שיעור מסוים משווי הרכב, בהתאם למוגדר בתנאי הפוליסה (לרוב מדובר על שיעור של 60% ומעלה).

י'

ירידת ערך

הפחתת שוויו של רכוש, כתוצאה מנזק שתוקן. הפיצוי בגין ירידות ערך מסוג זה, על ידי פוליסת ביטוח הרכב, כרוך בהשתתפות עצמית מצד המבוטח.

כ'

כינון הפוליסה (השבה לקדמות)

תוספת פרמיה אותה יש לשלם, כדי שרכוש המבוטח יבוטח מחדש בערכו האמיתי, לאחר קרות מקרה ביטוח שהקטין את ערכו.

כיסוי

היקף ההגנה שמספקת חברת הביטוח למבוטח, ובכלל זה סכומי הביטוח, תנאי הביטוח, חריגיו וסייגיו.

כתב שירות שבר שמשות

כתב שירות המספק כיסוי למקרה בו נגרם נזק לשמשות הרכב. במקרה בו נשברת שמשה המבוטח יהיה זכאי להחלפתה ללא השתתפות עצמית.

כתב שירות רכב חליפי

כתב שירות המאפשר למבוטח לקבל רכב חליפי לשימושו, במקרה שרכבו נגנב או ניזוק, בהתאם לתנאי הפוליסה.

ל'

ליברה

פירוש השם ליברה בלטינית הינו מאזניים, מה שלמעשה משקף את חזון החברה ואת מחוייבותינו לערכי הוגנות וצדק. זו הסיבה שבחרנו בשם זה הן לחברה, והן למטבעות שנצברים בארנק הדיגיטלי, המהווים עבורנו את הכלי לשיתוף המבוטחים ברווח.

ליברות

אנחנו בליברה מאמינים בכך שהרווח שלנו הוא בזכות המבוטחים. לכן, החלטנו לחלוק את הרווחים שלנו. אנחנו עושים זאת באמצעות "ליברות". ליברות אלו מהוות את חלקך ברווח, ומבחינתנו הן כסף לכל דבר. אנחנו מקימים לכל מבוטח ומבוטחת ארנק דיגיטלי, וצוברים בארנק זה ליברות, אותן יהיה ניתן להמיר לשקלים עם חידוש הביטוח לשנה נוספת.

מ'

מבוטח

בעל הפוליסה, בעל הרכב, המחזיק ברכב כדין וכל המשתמש ברכב בהיתר מאת מי מהם.

מבטח

חברת הביטוח הגובה תשלום עבור פוליסות הביטוח שהיא משווקת. חברת הביטוח נקראת בחוזה הביטוח "צד שני" והיא מתחייבת לפצות את המבוטח בקרות אירוע ביטוחי, בהתאם למוגדר בפוליסת הביטוח.

מוסך הסדר
מוסך שיש הסכם בינו לבין חברת הביטוח, לפיו היא מתקנת בעזרתו את רכבי מבוטחיה, בהשתתפות עצמית מופחתת ובאחריות לטיב התיקון. תיקון רכב במוסך מאפשר למבוטח ליהנות מתיקון הרכב ללא תשלום, למעט תשלום ההשתתפות העצמית, כפי שמוגדר בפוליסת ביטוח הרכב המקיף שלו.

מיגון

אמצעים שחברת הביטוח מחייבת את המבוטח לנקוט בהם, בכדי להגן על רכושו מפני גניבה או נזק. קיום אמצעי המיגון מהווה בדרך כלל תנאי לכיסוי הביטוחי.

​מקרה ביטוח

​מקרה, אשר התרחשותו מקנה למבוטח זכות לקבל פיצוי מחברת הביטוח, בהתאם למוגדר בתנאי הפוליסה.

נ'

נזק חלקי

נזק שאינו מוחלט, ומאפשר לתקן ולשקם את רכוש המבוטח.

נזק מוחלט (Total Loss)

אובדן מוחלט. נזק, אשר בעקבותיו נקבע על ידי השמאי, שהרכב יצא מכלל שימוש ואינו ניתן לתיקון או שהנזק עולה על שיעור מסוים משווי הרכב, בהתאם למוגדר בתנאי הפוליסה (לרוב מדובר על שיעור של 60% ומעלה).

נזק תאונתי

אבדן או נזק שנגרם לרכב המבוטח בעקבות אחד הסיכונים המוגדרים בתנאי פוליסת ביטוח הרכב המקיף.

נזק תוצאתי

נזק, הוצאה או הפסד הכנסות ורווחים, שנגרמו בעקבות הנזק שנגרם לרכוש.

ס'

סוקר ביטוח

מומחה מטעם חברת הביטוח, שתפקידו לאתר סיכונים, להעריך את שווי הרכוש ולהמליץ על דרכים לשיפור המיגון.

סכום ביטוח

הסכום בו העריך המבוטח את רכושו בעת רכישת פוליסת הביטוח. סכום זה מהווה בסיס לחישוב הפרמיה, לחישוב ההשתתפות העצמית ולהגדרת גבול אחריות המבטח.

ע'

עבר ביטוחי

נתונים המעידים על התנהגותו והיסטוריית הנהיגה של בעל הפוליסה בשלוש השנים הקודמות לתאריך תחילת הפוליסה.

ערך כינון

הסכום הכספי הנדרש להשבת מצב הרכוש שניזוק לקדמותו. במידה ולא ניתן לתקן את הנזק, ערך הכינון ייקבע לפי עלות חלק/מוצר חדש באיכות זהה.

פ'

פוליסה

חוזה ביטוח בין המבוטח ("צד ראשון") לבין המבטח (צד שני"), המגדיר את החובות והזכויות של כל אחד מהצדדים, ובכלל זה את עלות הביטוח (גובה הפרמיה), היקף הכיסוי ותנאיו, סכום הפיצוי וכו'.

פוליסה תקנית

פוליסה המבוססת על תקנות, בהתאם לתקנות שהותקנו מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א 1981, שמטרתן לקבוע תנאי מינימום.

פיצוי

סכום הביטוח שישולם למבוטח בקרות מקרה ביטוח. סכום זה מוגדר ומסוכם מראש בתנאי הפוליסה.

פרמיה

התשלום שעל המבוטח לשלם לחברת הביטוח, בהתאם לתנאי הפוליסה.

צ'

צד שלישי (צד ג')

נפגע שאינו מהווה צד כלשהו בחוזה הביטוח (כלומר, אינו המבוטח ואינו המבטח).

ק'

קימום (השבת לקדמות)

תוספת פרמיה אותה יש לשלם, כדי שרכוש המבוטח יבוטח מחדש בערכו האמיתי, לאחר קרות מקרה ביטוח שהקטין את ערכו.

ר'

רשימת הפוליסה

​מפרט הביטוח, הכולל את פרטיו האישיים של המבוטח, ביניהם: שם, כתובת, מספר פוליסה, סוג העסק, סכומי ביטוח ותנאים ספציפיים לפוליסה הרלבנטית.

ש'

שיבוב (תחלוף/סוברוגציה)

זכות המבטח לתבוע בשם המבוטח צד שלישי אשר גרם נזק לרכוש המבוטח. המבטח יוכל לממש זכות זו רק לאחר שהעביר למבוטח את מלוא סכום הפיצוי, בהתאם לתנאי הפוליסה.

שיעבוד

כאשר רכוש מבוטח משמש כערובה להחזר הלוואה או תשלום חוב, המלווה הופך למוטב בפוליסה ובקרות אירוע ביטוחי, הפיצוי הכספי יועבר אליו.

שמאי חוץ

מומחה, הנבחר בידי המבוטח בביטוח רכב, אשר בודק את נסיבות הזנק והיקפו, והאם חברת הביטוח אחראית לשלם עבורו, בהתאם לתנאי הפוליסה

ת'

תביעה

דרישה לתשלום בגין נזק שנגרם למבוטח או לצד שלישי, כתוצאה מאירוע ביטוחי.

תגמולי ביטוח רכב

הסכום שישולם כפיצוי בקרות מקרה ביטוח. סכום זה מוגדר ומסוכם מראש בתנאי הפוליסה. יש לציין כי חברת הביטוח אינה מחוייבת בפיצוי כספי ובאפשרותה לפצות את המבוטח גם באמצעות רכב אחר, ובתנאי שערכו לא יפחת מערך הרכב שנגנב או ניזוק.

תחלוף

זכות המבטח לתבוע בשם המבוטח צד שלישי אשר גרם נזק לרכוש המבוטח. המבטח יוכל לממש זכות זו רק לאחר שהעביר למבוטח את מלוא סכום הפיצוי, בהתאם לתנאי הפוליסה.

תנאים כלליים

התנאים החלים על כל הפוליסות מסוג מסויים, ללא קשר למאפיינים אישיים של המבוטח. התנאים הכלליים כוללים בין היתר התייחסות להיקף הכיסוי הביטוחי, תנאי הכיסוי, חריגים שאינם מכוסים במסגרת הפוליסה וכו'

תקופת הביטוח

התקופה בה חל הכיסוי הביטוחי. תקופה זו מפורטת בדף פרטי הביטוח והיא מגדירה את תוקף הפוליסה.

רשות שוק ההון קבעה:

ליברה במקום ה- 1 בשירות

בביטוח רכב רכוש!

לקבלת הצעת מחיר לביטוח רכב
חיפשת ביטוח?

ליברה משנה סדרי ביטוח
ומשתפת את מבוטחיה ברווחים

כמה בערך עולה לך ביטוח בשנה?
45+
יכולת לצבור
ליברות
כי גם לך מגיע להרוויח. לא?
צהריים טובים!

בחירה מצוינת להעביר איתנו את הקפה של השעות הקשות...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה לרכוש ביטוח בליברה
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323