הצהרות מועמד לביטוח

הצהרות המועמד לביטוח

כמשתמש באתר של ליברה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה"), הריני מאשר, מצהיר ומתחייב כדלקמן:

1. כללי


1.1 הריני מאשר כי קראתי את תנאי השימוש ומדיניות שמירת הפרטיות התקפים של החברה והבנתי את האמור בהם, לרבות לעניין דיוור ישיר למוצר זהה בהתאם להוראות הדין.
1.2 ידוע לי כי החברה רשאית לערוך שינויים בתנאי שימוש אלו בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
1.3 ידוע לי כי באתר זה ניתן לבצע רכישה דיגיטלית של פוליסות ביטוח רכב, ביטוח דירה, ביטוח עסק ו/או כל מוצר אחר שיוצע על ידי החברה מעת לעת ו/או לקבל הצעה לרכישתם.
1.4 הובהר לי כי החברה רשאית שלא ליתן הצעת מחיר לכל דורש, הכל בהתאם למדיניות החיתום שלה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
1.5 עוד הובהר לי כי הצעת המחיר אינה מהווה אישור לרכישת מוצר, ורק קיבולה של הבקשה לרכישה על ידי החברה, תחייב את החברה.
1.6 הריני מאשר בזאת, כי אני מעוניין לקבל הצעה לביטוח באמצעות אתר אינטרנט זה עבורי ו/או עבור בני משפחתי מקרבה ראשונה, וכן כי איני קטין ו/או פסול דין.
1.7 הריני מאשר ומבקש בזאת, כי במידה ויופסק תהליך קבלת ההצעה לביטוח באמצעות אתר זה, בכל שלב ומכל סיבה שהיא, נציגי החברה ו/או מי מטעמה יפנו אליי באמצעי התקשרות שונים בהתאם לפרטים שמסרתי, במטרה לסייע לי להשלים את תהליך קבלת ההצעה והרכישה.
1.8 ידוע לי כי ככל שלאחר קבלת הצעת המחיר אחליט כי ברצוני לרכוש את המוצר, אתבקש לאשר את הפרטים שמולאו על ידי ולמלא פרטים נוספים הנדרשים להמשך הליך הרכישה, לרבות, כתובת דוא"ל למשלוח מסמכי ההתקשרות של המוצר שנרכש על ידי, אמצעי התשלום שברשותי, אופן התשלום וכיוצ"ב.
1.9 הובהר לי כי הריני רשאי לקבל את הצעת המחיר בכתב ו/או להורידה במסגרת תהליך הרכישה. הריני מתחייב כי לא אעביר את הצעת המחיר לגורם מתחרה של החברה.
1.10 עוד ידוע לי כי רק לאחר קבלת אישורה של חברת כרטיסי האשראי לפרטי התשלום ותנאיו, ובכפוף להסכמת החברה לקבל את בקשתי לרכישה, החברה תשלח לי באמצעות דואר אלקטרוני הודעה המאשרת את רכישת הפוליסה לרבות מסמכי הפוליסה. כמו כן, ידוע לי כי כריתת ההסכם תירשם במחשבי החברה ורישום זה יהווה ראיה חלוטה על כריתת הסכם מחייב ביני לבין החברה.
1.11 ידוע לי, כי פוליסות הביטוח על נספחיהן מפורסמות באתר האינטרנט של החברה, וניתן לצפות בהן, להדפיסן ולהורידן מהאתר בכל עת.
1.12 ידוע לי, כי תנאי הפוליסה וחריגיה וכן כל האמור בדף פרטי הביטוח ו/או תעודת ביטוח החובה, לפי העניין, התקפים במועד תחילת הביטוח, הם אלו אשר יחייבו את הצדדים.
1.13 הנני מצהיר כי כל הפרטים אשר יימסרו על ידי במסגרת פנייתי לקבלת הצעה ו/או לרכישת ביטוח באמצעות אתר זה, נמסרים מרצוני החופשי והינם נכונים, מלאים, אמיתיים ומדויקים וכי לא הסתרתי ו/או סילפתי מידע העלול להטעות את החברה בשיקוליה ביחס לקיבול הצעתי ו/או קביעת דמי הביטוח, לפי העניין. הריני מתחייב בזאת להביא לידיעת החברה כל שינוי בפרט מהותי שנמסר על ידי לצורך רכישת הביטוח שיחול החל במועד הרכישה ועד לתום תקופת הביטוח, ומיד עם היוודעו.
1.14 ידוע לי כי עליי להשיב תשובה מלאה וכנה על שאלות בעניין מהותי, וככל שלא אעשה כן יכול ותהיה לכך השפעה על תשלום תגמולי הביטוח.
1.15 ידוע לי, כי בהעדר המצאת אישורים תומכים במידע שנמסר על ידי לצורך קביעת תנאי הביטוח ודמי הביטוח, החברה תהא רשאית להעלות את דמי הביטוח במהלך תקופת הביטוח, רטרואקטיבית מיום תחילת הביטוח, תוך חיוב אמצעי התשלום באמצעותו שולם הביטוח ובמקרים חריגים אף לבטל את הפוליסה, בכפוף לתנאי הביטול הקבועים בה. סעיף זה אינו חל על ענף ביטוח רכב חובה.
1.16 הריני מאשר בזאת, כי קראתי והבנתי את ההצהרות וההודעות הנלוות לתהליך קבלת הצעה ו/או הרכישה באתר, לרבות ובפרט מסמך הצהרות זה, ואני מסכים לכל האמור בהן.
1.17 ידוע לי, כי מסמך הצהרות זה חל עליי ועל כל אלו שיבוטחו במסגרת הפוליסה אותה ברצוני לרכוש באמצעות אתר האינטרנט, וכן כי הצהרתי זו מחייבת את עזבוני ו/או את הבאים מטעמי, למעט בענף ביטוח רכב חובה.
1.18 ידוע לי כי הפוליסה תשולם באמצעות כרטיס אשראי בלבד (לרבות כרטיסי חיוב נטענים), כאשר מספר התשלומים בפועל יקבע על פי בחירתי, במסגרת האפשרויות שיינתנו על ידי החברה במעמד רכישת הביטוח, וכפי שיעודכנו מעת לעת.
1.19 ידוע לי כי בעת שעבוד פוליסה, באחריותי להעביר את הפוליסה לגורם המשעבד ולוודא כי עודכנה ברישומיו.
1.20 הריני מצהיר ומאשר בזאת כי אני מסכים לקבל את כל הדואר מהחברה באמצעות דוא"ל במקום דואר רגיל, ובכלל זה, כל מידע שיתבקש מהחברה, וכל מידע שהחברה מחויבת לשלוח לי על פי דין, לרבות אך לא רק, מכתבי גבייה, הודעות חידוש וכיוצ"ב.
1.21 ידוע לי כי המרה ושימוש בליברות שיונפקו לארנק הדיגיטלי שלי כפופים לתקנון הליברות המפורסם באתר החברה.
1.22 ידוע לי כי החברה נוקטת באמצעי אבטחה התואמים את הדרישות הרגולטוריות והסטנדרט הקיים כיום באתרי אינטרנט מסוג זה. עם זאת, נמסר לי כי קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של החברה , והובהר לי כי כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה כאמור, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה והשלכותיה.
1.23 ידוע לי כי אתר זה עשוי להיות מקושר באמצעות קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים אשר אינם מופעלים על ידי החברה. הריני מאשר כי הובהר לי שהחברה אינה אחראית לתכנים המוצגים באתרי אינטרנט אחרים.
1.24 הובהר לי כי החברה רשאית להגביל גישה לאתר ו/או חלק ממנו לכל משתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למנוע ממשתמש לקבל הצעת מחיר ו/או לרכוש מוצר במקרה של הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש בעת ההרשמה ו/או בכל עת לאחר מכן ו/או בגין ביצוע מעשה ו/או מחדל שיש בהם כדי לפגוע בחברה ו/או בפעילותה.
1.25 ידוע לי כי התמונות והתכנים המוצגים באתר זה הם רכושה הבלעדי של החברה וחל איסור מפורש לעשות בהם שימוש. כן ידוע לי כי שימוש בלתי מורשה עלול להפר את דיני זכויות היוצרים, סימני המסחר, את הדינים, החוקים והתקנות בתחום הגנת הפרטיות ובתחומי הפרסום והתקשורת.
1.26 ידוע לי כי כל הודעה שתישלח לי על ידי החברה באמצעים דיגיטליים היא אישית וכוללת פרטים אישיים. בהתאם, הריני מצהיר בזאת כי לא אעביר הודעות החברה לאף אדם או גורם אחר. ידוע לי כי העברה כאמור, ככל שתעשה, תהא על אחריותי האישית בלבד ולא יהיו לי כל טענות כלפי החברה בדבר העברת המידע האישי (כהגדרתו במדיניות הגנת הפרטיות של החברה) לצד שלישי.
1.27 מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע, וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע.

2. הצהרות לעניין ביטוח רכב רכוש (מקיף וצד ג')

2.1 ידוע לי כי רכישת הביטוח דרך אתר האינטרנט תקפה לנהגים בעלי רישיון נהיגה תקף בישראל, ובלבד שהנם עונים על כל התנאים הבאים: מעל גיל 21, בעלי וותק נהיגה של שנה לפחות, רצף ביטוחי של שלוש שנים ובעלי מקסימום תביעה אחת ב- 3 שנים האחרונות ועבור כלי רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון שאינו בבעלות חברה, שלא נרכש בייבוא אישי והמשמש למטרות פרטיות וחברתיות בלבד, הכל בהתאם לתנאי החיתום של החברה.
2.2 הריני מצהיר בזאת כי קראתי את כל תנאי הפוליסה, חריגיה, הרחבותיה (ככל שישנן) ונספחיה, לרבות נספח משתנים מיוחדים המשפיעים על ערך הרכב בעת תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן גמור ואובדן גמור להלכה, לרבות גניבת הרכב, וכן נספח שמאות נזקי רכב (רכוש) ונזקי רכוש לצד שלישי.
2.3 ידוע לי כי חישוב ערך הרכב באובדן גמור ואובדן גמור להלכה, לרבות בעת גניבתו נקבע על פי מחירון לוי יצחק וישנם משתנים שונים היכולים להשפיע על ערך הרכב כדוגמת: אופי השימוש ברכב, בעלויות קודמות, תאונות קודמות שהרכב מעורב בהן, תשלומים קודמים ששולמו בגין ירידת ערך הרכב וכיוצא באלה (להלן: "המשתנים המפחיתים"). הריני מאשר בזאת כי קראתי והבנתי את אופן חישוב הפיצוי לרבות הדוגמאות שניתנו על ידי החברה בעניין זה.
2.4 הריני מאשר כי קראתי והבנתי את דף ההסבר למבוטח בעניין תהליך מינוי שמאי ועריכת שומת נזק בקרות מקרה הביטוח הרלוונטי.
2.5 ידוע לי כי עליי להשיב תשובה מלאה וכנה וכי אם לא אעשה כן, יכול ותהא לכך השפעה על תגמולי הביטוח שישולמו לי על ידי החברה, כולם או מקצתם ואף לביטול הפוליסה.
2.6 הובהר לי כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין, מהווה עוולה אזרחית ואף עוולה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגמרו לחברה או מי מטעמה עקב כך.הובהר לי כי החברה אינה מחויבת לאשר את הצעת הביטוח ו/או שהנה רשאית לאשרה בתנאים, והכל בהתאם למדיניות החיתום של החברה, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
2.7 ידוע לי כי עליי להמציא אסמכתאות התומכות בעבר הביטוחי שלי בסמוך לביצוע הרכישה (עד 30 יום ממועד הרכישה), ואם לא אעשה כן, הדבר עלול להוביל לביטול הנחת העדר התביעות הנקובה בדף פרטי הביטוח, כולה או מקצתה, ואין לי ולא יהיו לי כל טענות בעניין זה.
2.8 ידוע לי כי הכיסוי הביטוחי מפני גניבה ו/או פריצה ייכנס לתוקף בכפוף לקיומה של מערכת מיגון תקינה ופעילה, כפי שנדרש על ידי החברה, ככל שנדרש.
בעניין זה, אני (וכל מי שינהג ברכב המבוטח) מתחייב להפעיל את מערכת המיגון כל זמן שהנהג ימצא מחוץ לרכב. ידוע לי כי אי סגירת הרכב או אי נעילתו או השארת מפתחות הרכב בו בכל עת שהרכב אינו מאויש או השארת קוד מערכת המיגון ברכב או בצמוד למפתחות בכל מקום שהוא, עלולים להשפיע על תגמולי הביטוח, כולם או מקצתם, במקרה של גניבת הרכב.
2.9 ידוע לי כי בעת מקרה ביטוח המחייב תיקון של הרכב, ביכולתי לבחור מוסך פרטי או מוסך בהסדר, בהתאם לגובה ההשתתפות העצמית כמפורט בדף פרטי הביטוח. ידוע לי כי במידה ואבחר במוסך פרטי אשר אינו בהסדר עם החברה, ייתכן ותגמולי הביטוח יופחתו בשיעור של עד 25% בשל הפרשים במחירי החלפים.
2.10 ידוע לי כי החברה רשאית להתנות את כניסת הביטוח לתוקף ו/או את המשך הכיסוי הביטוחי בקבלת אישור להעדר תביעות ו/או אישור על תקינות המיגונים הנדרשים, וזאת בתוך 14 יום או בתוך 7 ימים בהתאמה, או בתוך כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה.
2.11 ידוע לי כי ככל שהנסועה בפועל תהיה נמוכה מהנסועה עליה הצהרתי בתהליך רכישת הביטוח, עלות הביטוח לא תשתנה, אלא אם אפנה באופן יזום לחברה במהלך תקופת הביטוח או במועד החידוש, לפי העניין, לעדכון הצהרתי, וזו תעודכן החל ממועד הודעתי לחברה, הכל בהתאם להוראות סעיף 20 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 שעניינו "הפחתת הסיכון". בעניין זה יצוין כי החברה רשאית לבקש במעמד העדכון צילום מד קילומטר ו/או מסמכים התומכים בטענה.
2.12 ידוע לי כי בעת ניוד הפוליסה מחברה אחרת, יכול והחברה הקודמת בה הייתי מבוטח תגבה קנס בגין ביטול טרם תום תקופת הביטוח, הכל בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), תשמ"ו-1986.
2.13 הריני מוותר בזאת על הליך השוואת הפוליסה כנדרש בחוזר צירוף לביטוח 2022-1-1 במסגרת ניוד הפוליסה מחברה אחרת, ומצהיר בזאת כי מסרתי לליברה את כל הפרטים הדרושים לה לצורך עריכת הפוליסה. הוסבר לי כי ביכולתי לבחון את דף פרטי הביטוח הנמצא באיזור האישי של חברת הביטוח המקורית או באתר הר הביטוח הר הביטוח ולערוך השוואה מלאה בכל עת, לרבות באמצעות ליברה.

3. ביטוח רכב חובה

3.1 ידוע לי כי מסירת תשובה שאינה מלאה וכנה טרם כריתת חוזה הביטוח עלולה להקטין את הפיצויים שישולמו לבעל הפוליסה או להקנות לחברה זכות לפיצויים מבעל הפוליסה, כמפורט בסעיף 9 לפוליסה.
3.2 ידוע לי כי על פי הוראות תקנות ביטוח רכב מנועי הקמה וניהול של מאגרי מידע התשס"ד-2004 (להלן: "התקנות") חלק מפרטי המידע שנמסרו על ידי לצורך מתן כיסוי ביטוחי בביטוח חובה לרכב מכוח פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) התש"ל-1970, יועברו למאגר המידע שהוקם מכוח התקנות ויאומתו מולו. ידוע לי כי במידה וקיימת סתירה בין נתוני המאגר לבין הנתונים שהוצהרו על ידי, הנני זכאי להגיש ערעור למאגר.
3.3 ידוע לי כי בעת ניוד הפוליסה מחברה אחרת, יכול והחברה הקודמת בה הייתי מבוטח תגבה קנס בגין ביטול טרם תום תקופת הביטוח, הכל בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח רכב מנועי), תש"ע-2010.
3.4 ידוע לי כי בעת ניוד הפוליסה מחברה אחרת, יכול והחברה הקודמת בה הייתי מבוטח תדרוש ממני את השבת תעודת החובה המקורית, ככל שהיא ברשותי, והכל בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח רכב מנועי), תש"ע-2010.

4. נהגים זמניים

כמבוטח ליברה, ביכולתך לעשות שימוש באפליקציית "Chik" לצורך רכישת כיסוי ביטוחי לנהגים הצפויים לנהוג ברכב המבוטח לתקופה זמנית מוגדרת מראש. תשומת לבך כי בעת הפעלת האפליקציה הנך מצהיר ומאשר כדלקמן:

4.1 ידוע לי כי תנאי הכרחי לשימוש הינו השלמת תהליך הרישום והתקנת הישומון על גבי מכשיר הטלפון של הנהג הרלוונטי.
4.2 ידוע לי כי בעצם השלמת הליך הרישום והורדת הישומון, הריני מאשר את תנאי השימוש בישומון, מדיניות הגנת הפרטיות ומסמך הצהרות זה, ומסכים לכל האמור בהם. אם אינך מסכים לתנאים אלה, כולם או חלקם, אינך רשאי להתקין את הישומון או לעשות בו כל שימוש.
4.3 הריני מאשר בזאת כי עם השלמת תהליך הרישום באתר או בישומון, כל הנהגים הזמניים אשר הוגדרו על ידי יהיו רשאים לעשות שימוש באתר או בישומון לרבות הפעלת הכיסוי ושימוש בכרטיס האשראי שהוגדר על ידי בתהליך הרישום ללא הגבלה וללא צורך בכל אישור נוסף מטעמי.
4.4 ידוע לי כי ככל שלאחר קבלת הצעת המחיר אחליט כי ברצוני לרכוש את הכיסוי, אתבקש לאשר את הפרטים שמולאו על ידי ולמלא פרטים נוספים הנדרשים להמשך הליך הרכישה, לרבות הנהגים המורשים לנהוג ברכב, אמצעי התשלום ממנו יגבו התשלומים בגין הפעלות ושימושים של הנהגים המורשים, וכן פרטים נוספים לפי דרישתה של החברה.
4.5 ידוע לי כי תנאי מקדים נוסף לכניסת הביטוח לתוקף, הינו הפעלת השירות ותשלום בגינו מראש וטרם קרות מקרה הביטוח. הפעלת הכיסוי לאחר קרות מקרה ביטוח תחשב למרמה ותוביל לשלילת תגמולי הביטוח, כולם או מקצתם. למען הסר ספק יובהר כי היה ולא הופעל השירות במועד האירוע הביטוחי, לא יהיה כיסוי לאירוע אם נהג בו הנהג הצעיר, וכל טענה בגין תקלת תקשורת תידחה על הסף.
4.6 ידוע לי כי תוקף כיסוי זה מוגבל לאירוע אחד בלבד, ויפקע עם קרות מקרה הביטוח ללא זכאות להחזר דמי ביטוח, גם אם נותרו ימי ביטוח ששולמו לאחר קרות מקרה הביטוח.
4.7 ידוע לי כי חישוב הימים ייעשה ל- 24 שעות ממועד הפעלת הכיסוי, וכי החברה תשלח הודעה באמצעות הישומון שלוש שעות טרם סיום הכיסוי להתריע על סיומו הקרב. בנוסף, ידוע לי כי בישומון קיים Timer (שעון עצר) המציג בכל רגע נתון, את משך הזמן שנותר עד לתום תקופת הכיסוי.
4.8 ידוע לי לא ניתן לבטל את הכיסוי לאחר שנרכש, אלא אם טרם החלה תקופת הביטוח הזמנית שנרכשה.
4.9 יתר התנאים אשר לא צוינו בסעיף 4 זה מפורשות, יהיו בהתאם לפוליסה השנתית שנרכשה על ידי לרכב.


ליברה חברה לביטוח בע"מ

צהריים טובים!

בחירה מצויינת להעביר איתנו את הקפה של השעות הקשות...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה Libra ?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323
סגירה של חלון קופץ