הצהרות מועמד לביטוח עסק

הצהרות המועמד לביטוח

כמשתמש באתר של ליברה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה"), הריני מאשר, מצהיר ומתחייב כדלקמן:


1 כללי
1.1 הריני מאשר כי קראתי את תנאי השימוש ומדיניות שמירת הפרטיות התקפים של החברה והבנתי את האמור בהם, לרבות לעניין דיוור ישיר למוצר זהה בהתאם להוראות הדין.
1.2 ידוע לי כי החברה רשאית לערוך שינויים בתנאי שימוש אלו בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
1.3 ידוע לי כי באתר זה ניתן לבצע רכישה דיגיטלית של פוליסות ביטוח רכב, ביטוח דירה, ביטוח עסק ו/או כל מוצר אחר שיוצע על ידי החברה מעת לעת ו/או לקבל הצעה לרכישתם.
1.4 הובהר לי כי החברה רשאית שלא ליתן הצעת מחיר לכל דורש, הכל בהתאם למדיניות החיתום שלה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
1.5 עוד הובהר לי כי הצעת המחיר אינה מהווה אישור לרכישת מוצר, ורק קיבולה של הבקשה לרכישה על ידי החברה, תחייב את החברה.
1.6 הריני מאשר בזאת, כי אני מעוניין לקבל הצעה לביטוח באמצעות אתר אינטרנט זה עבורי ו/או עבור בני משפחתי מקרבה ראשונה, וכן כי איני קטין ו/או פסול דין.
1.7 הריני מאשר ומבקש בזאת, כי במידה ויופסק תהליך קבלת ההצעה לביטוח באמצעות אתר זה, בכל שלב ומכל סיבה שהיא, נציגי החברה ו/או מי מטעמה יפנו אליי באמצעי התקשרות שונים בהתאם לפרטים שמסרתי, במטרה לסייע לי להשלים את תהליך קבלת ההצעה והרכישה.
1.8 ידוע לי כי ככל שלאחר קבלת הצעת המחיר אחליט כי ברצוני לרכוש את המוצר, אתבקש לאשר את הפרטים שמולאו על ידי ולמלא פרטים נוספים הנדרשים להמשך הליך הרכישה, לרבות, כתובת דוא"ל למשלוח מסמכי ההתקשרות של המוצר שנרכש על ידי, אמצעי התשלום שברשותי, אופן התשלום וכיוצ"ב.
1.9 הובהר לי כי הריני רשאי לקבל את הצעת המחיר בכתב ו/או להורידה במסגרת תהליך הרכישה. הריני מתחייב כי לא אעביר את הצעת המחיר לגורם מתחרה של החברה.
1.10 עוד ידוע לי כי רק לאחר קבלת אישורה של חברת כרטיסי האשראי לפרטי התשלום ותנאיו, ובכפוף להסכמת החברה לקבל את בקשתי לרכישה, החברה תשלח לי באמצעות דואר אלקטרוני הודעה המאשרת את רכישת הפוליסה לרבות מסמכי הפוליסה. כמו כן, ידוע לי כי כריתת ההסכם תירשם במחשבי החברה ורישום זה יהווה ראיה מוסדית על כריתת הסכם מחייב ביני לבין החברה.
1.11 ידוע לי, כי פוליסות הביטוח על נספחיהן מפורסמות באתר האינטרנט של החברה, וניתן לצפות בהן, להדפיסן ולהורידן מהאתר בכל עת.
1.12 ידוע לי, כי תנאי הפוליסה וחריגיה וכן כל האמור בדף פרטי הביטוח התקפים במועד תחילת הביטוח, הם אלו אשר יחייבו את הצדדים.
1.13 הנני מצהיר כי כל הפרטים אשר יימסרו על ידי במסגרת פנייתי לקבלת הצעה ו/או לרכישת ביטוח באמצעות אתר זה, נמסרים מרצוני החופשי והינם נכונים, מלאים, אמיתיים ומדויקים וכי לא הסתרתי ו/או סילפתי מידע העלול להטעות את החברה בשיקוליה ביחס לקיבול הצעתי ו/או קביעת דמי הביטוח, לפי העניין. הריני מתחייב בזאת להביא לידיעת החברה כל שינוי בפרט מהותי שנמסר על ידי לצורך רכישת הביטוח, שיחול החל במועד הרכישה ועד לתום תקופת הביטוח, ומיד עם היוודעו.
1.14 יובהר כי בשל תהליך החיתום הדיגיטלי של החברה, מלוא השאלות הנשאלות בתהליך הרכישה הן שאלות מהותיות כהגדרתן בסעיף 6 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), לצורך החלטת החברה האם לקבלך לביטוח אם לאו, ובאילו תנאים.
1.15 ידוע לי כי עליי להשיב תשובה מלאה וכנה על שאלות בעניין מהותי, וככל שלא אעשה כן או לא אדייק במטרה להתקבל ו/או להוזיל את עלות הביטוח, ייחשב הדבר כאי עמידה בחובת הגילוי הקבועה בחוק ועלולה להיות לכך השפעה על תשלום תגמולי הביטוח, כולם או מקצתם, לפני העניין.
1.16 ידוע לי, כי בהעדר המצאת אישורים תומכים במידע שנמסר על ידי לצורך קביעת תנאי הביטוח ודמי הביטוח, החברה תהא רשאית להעלות את דמי הביטוח במהלך תקופת הביטוח, רטרואקטיבית מיום תחילת הביטוח, תוך חיוב אמצעי התשלום באמצעותו שולם הביטוח ובמקרים חריגים אף לבטל את הפוליסה, בכפוף לתנאי הביטול הקבועים בה.
1.17 הריני מאשר בזאת, כי קראתי והבנתי את ההצהרות וההודעות הנלוות לתהליך קבלת הצעה ו/או הרכישה באתר, לרבות ובפרט מסמך הצהרות זה, ואני מסכים ומתחייב לכל האמור בהן.
1.18 ידוע לי, כי מסמך הצהרות זה חל עליי ועל כל אלו שיבוטחו במסגרת הפוליסה אותה ברצוני לרכוש באמצעות אתר האינטרנט, וכן כי הצהרתי זו מחייבת את עזבוני ו/או את הבאים מטעמי.
1.19 ידוע לי כי הפוליסה תשולם באמצעות כרטיס אשראי בלבד, כאשר מספר התשלומים בפועל יקבע על פי בחירתי, במסגרת האפשרויות שיינתנו על ידי החברה במעמד רכישת הביטוח, וכפי שיעודכנו מעת לעת.
1.20 ידוע לי כי בעת שעבוד פוליסה, באחריותי להעביר את הפוליסה לגורם המשעבד ולוודא כי עודכנה ברישומיו.
1.21 אני מצהיר בזאת, כי מסרתי מרצוני את המידע המבוקש, וידוע לי כי מידע זה דרוש לליברה לשם הפקת הפוליסה, גביית התשלומים עבורה, תשלום תגמולי ביטוח וביצוע פעולות נלוות. אני נותן בזאת את הסכמתי להעברת מידע זה לגורמים מטעמה של ליברה לצורך מתן שירותי הביטוח. האמור לעיל יחול גם לגבי מידע עתידי שאמסור לליברה במסגרת הפוליסה.
1.22 ידוע לי כי בעת ביטול פוליסה בחברה אחרת, ליברה פועלת להעברת בקשת הביטול אולם באחריותי לוודא כי הפוליסה הקודמת אכן בוטלה והתשלומים בגינה הופסקו.
1.23 הריני מצהיר ומאשר בזאת כי אני מסכים לקבל את כל הדואר מהחברה באמצעות דואר אלקטרוני במקום דואר רגיל, ובכלל זה, כל מידע שיתבקש מהחברה, וכל מידע שהחברה מחויבת לשלוח לי על פי דין, לרבות אך לא רק, מכתבי גבייה, הודעות חידוש, בירור ויישוב תביעות וכיוצ"ב.
1.24 ידוע לי כי המרה ושימוש בליברות שיונפקו לארנק הדיגיטלי שלי כפופים לתקנון הליברות המפורסם באתר החברה.
1.25 ידוע לי כי החברה נוקטת באמצעי אבטחה התואמים את הדרישות הרגולטוריות והסטנדרט הקיים כיום באתרי אינטרנט מסוג זה. עם זאת, נמסר לי כי קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של החברה, והובהר לי כי כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה כאמור, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה והשלכותיה.
1.26 ידוע לי כי אתר זה עשוי להיות מקושר באמצעות קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים אשר אינם מופעלים על ידי החברה. הריני מאשר כי הובהר לי שהחברה אינה אחראית לתכנים המוצגים באתרי אינטרנט אחרים.
1.27 הובהר לי כי החברה רשאית להגביל גישה לאתר ו/או חלק ממנו לכל משתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למנוע ממשתמש לקבל הצעת מחיר ו/או לרכוש מוצר במקרה של הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש בעת ההרשמה ו/או בכל עת לאחר מכן ו/או בגין ביצוע מעשה ו/או מחדל שיש בהם כדי לפגוע בחברה ו/או בפעילותה.
1.28 ידוע לי כי התמונות והתכנים המוצגים באתר זה הם רכושה הבלעדי של החברה וחל איסור מפורש לעשות בהם שימוש. כן ידוע לי כי שימוש בלתי מורשה עלול להפר את דיני זכויות היוצרים, סימני המסחר, את הדינים, החוקים והתקנות בתחום הגנת הפרטיות ובתחומי הפרסום והתקשורת.
1.29 מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע, וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע.


2 ביטוח עסק


2.1 ידוע לי, כי רכישת הביטוח דרך אתר האינטרנט רלוונטית לעסק פעיל ובעבור נכס בודד לכל היותר. החברה רשאית לאשר ו/או לסרב לבטח פעילות עסקית, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
2.2 עוד ידוע לי כי הצעה ו/או רכישה באמצעות אתר האינטרנט תתאפשר רק למועמדים לביטוח בעלי רצף ביטוחי של שלוש שנים ובעלי תביעה אחת, לכל היותר, בשלוש השנים הקודמות לעריכת הפוליסה, והכל בכפוף למדיניות החיתום של החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
2.3 הריני מצהיר בזאת כי קראתי את תנאי הפוליסה, חריגיה, הרחבותיה (ככל שישנן) ונספחיה.
2.4 הריני מצהיר שהנכס ו/או התכולה המועמדים לביטוח, הנם במצב תקין, וכי אין כל נזק קיים בנכס המבוטח לפעילות העסקית דנן נכון למועד עריכת הביטוח. ככל שקיים נזק כאמור, הריני מתחייב בזאת שלא להמשיך את התהליך באופן דיגיטלי, ולפנות למוקד המכירות של החברה לצורך מסירת מלוא המידע הרלוונטי על בסיסו תינתן הצעה לביטוח, ככל שתינתן כזו.
2.5 ידוע לי כי הכיסוי לפי פרקי אחריות מוצר ו/או אחריות מקצועית לפוליסה, לפי העניין, הינו על בסיס מועד הגשת התביעה. קרי, הכיסוי יהיה תקף אך ורק בגין תביעה המוגשת נגד המבטח לראשונה במהלך תקופת הביטוח (כפי שזו הוגדרה בפרטי הביטוח)ושארעה לאחר התאריך הרטרואקטיבי הנקוב בדף פרטי הביטוח בלבד.
2.6 ידוע לי כי עליי לנקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים הדרושים להקטנת הסיכונים המבוטחים לפי פוליסת העסקים ולנהוג בתום לב, לרבות בהפעלתם השוטפת, כנדרש, להפעיל שיקול דעת, להיעזר באמצעי הבטיחות ובאנשי מקצוע מוסמכים המתאימים באם נדרש, וכן לעשות או להימנע מלעשות כל מעשה או מחדל אשר קיומם או אי קיומם עלול לגרום באופן סביר לסיכונים המבוטחים.
2.7 יודגש כי במידה ונדרשו מיגונים ו/או התייעצויות מקצועיות ו/או התקנות מקצועיות ו/או כל אמצעי אחר להקלת הסיכון בדף פרטי הביטוח, עלי לפקח ולהקפיד שאכן הדרישות הנ"ל יבוצעו ולוודא את התקנתם, הפעלתם ותקינותם של אמצעים אלו לכל אורך תקופת הביטוח. אי נקיטת האמצעים להקטנת הסיכון עלולה להוביל להוביל לביטול הפוליסה ו/או להקטנת חבותה של החברה, בכפוף להוראות החוק.
2.8 ידוע לי שעלי להעסיק עובדים מיומנים, המתאימים לבצע את תפקידם המיועד הן מבחינה מקצועית והן מבחינה אישיותית ולקיים כל חובה המוטלת עלי על פי כל דין, לנקוט באמצעים סבירים לאחזקה נאותה של בית העסק, לרבות דרכי גישה, תחזוקה שוטפת של כל המתקנים והציוד שבו וכל חובה אחרת הנדרשת על פי חוק.
2.9 ידוע לי כי ככל וארכוש כיסוי כנגד נזקי מים ונוזלים אחרים, תיקון הנזק יבוצע על ידי בעל מקצוע פרטי שיבחר על ידי לפי שיקול דעתי הבלעדי. במקרה של נזק כאמור, הריני מתחייב לדווח על כך מיידית לחברה, ולמסור לחברה הצעה לתיקון הנזק טרם ביצוע התיקון בפועל. בעניין זה, הובהר לי כי רק לאחר קבלת אישורה של החברה ובכפוף לו, הריני רשאי לתקן את הנזק ולשלם לבעל המקצוע, בעוד החברה תפעל לתשלום תגמולי הביטוח במישרין אליי, וזאת כנגד חשבונית התיקון.
2.10 ככל וארכוש כיסוי בגין תכולת הנכס, הריני מצהיר שסכום ביטוח התכולה עונה על צרכיי וכולל את שווי כל תכולת העסק, ובמקרה של אי התאמה שלא הוצהרה על ידי, אין לי ולא יהיו לי כל טענות כלפי החברה.
2.11 בהתייחס להרחבות ביטוח ציוד אלקטרוני הריני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי עליי לשלוח לחברה את רשימת הפריטים שברצוני לבטח במסגרת כיסוי זה בצירוף הערכת מומחה ו/או סוקר ו/או חשבוניות בגין רכישתם, על מנת שיבוטחו על ידי החברה.
2.12 ידוע לי כי החברה רשאית לדרוש ממני בכל עת, הן לאחר רכישה לראשונה והן בחידוש פוליסה, אסמכתאות התומכות בהצהרותיי לרבות אישורים מרשויות מכבי אש, רשות מוניציפלית, מס הכנסה, מע"מ וכל אישור מתאים אחר, וכן אסמכתאות בדבר החלפת הצנרת, מיגון קיים בנכס המבוטח, קיום ציוד אש וכיבוי, התקנת מערכות התראה וכיוצ"ב.
2.13 הריני מצהיר בזאת כי ידוע לי שסכומי הביטוח המוצעים על ידי החברה במסגרת הליך הרכישה הדיגיטלי הנם סכומי ביטוח מומלצים בלבד, ובאחריותי לבחון את הסכומים והתאמתם לצרכיי. הריני מאשר בזאת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות כלפי החברה, בין אם אאשר את הסכומים המומלצים ובין אם אפעל להקטינם ו/או להגדילם, והכל נעשה מתוך ידיעה והבנה מלאה של צרכיי.

צהריים טובים!

בחירה מצויינת להעביר איתנו את הקפה של השעות הקשות...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה Libra ?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323
סגירה של חלון קופץ