הצהרות מועמד לביטוח משכנתא

הצהרות המועמד לביטוח

כמשתמש באתר של ליברה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה"), הריני מאשר, מצהיר ומתחייב כדלקמן:

1. כללי

1.1 מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע, וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע.
1.2 הריני מאשר כי קראתי את תנאי השימוש ומדיניות שמירת הפרטיות התקפים של החברה והבנתי את האמור בהם, לרבות לעניין דיוור ישיר למוצר זהה בהתאם להוראות הדין.
1.3 ידוע לי כי החברה רשאית לערוך שינויים בתנאי שימוש אלו בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
1.4 ידוע לי כי באתר זה ניתן לבצע רכישה דיגיטלית של פוליסות ביטוח שונות שיוצעו על ידי החברה מעת לעת ו/או לקבל הצעה לרכישתן.
1.5 הובהר לי כי החברה רשאית שלא ליתן הצעת מחיר לכל דורש, הכל בהתאם למדיניות החיתום שלה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
1.6 עוד הובהר לי כי הצעת המחיר אינה מהווה אישור לרכישת מוצר, ורק קיבולה של הבקשה לרכישה על ידי החברה, תחייב את החברה.
1.7 ידוע לי כי הקבלה לביטוח כרוכה, בין היתר, בהליך של חיתום על בסיס הנתונים שמסרתי, על פיהם ליברה מעריכה את הסיכון הביטוחי בהתבסס על נתונים אקטוארים/סטטיסטיים, מידע רפואי או כל מידע רלוונטי אחר.
1.8 הריני מאשר בזאת, כי אני מעוניין לקבל הצעה לביטוח באמצעות אתר אינטרנט זה עבורי ו/או עבור בני משפחתי מקרבה ראשונה, וכן כי איני קטין ו/או פסול דין.
1.9 הריני מאשר ומבקש בזאת, כי במידה ויופסק תהליך קבלת ההצעה לביטוח באמצעות אתר זה, בכל שלב ומכל סיבה שהיא, נציגי החברה ו/או מי מטעמה יפנו אליי באמצעי התקשרות שונים בהתאם לפרטים שמסרתי, במטרה לסייע לי להשלים את תהליך קבלת ההצעה והרכישה.
1.10 ידוע לי כי ככל שלאחר קבלת הצעת המחיר אחליט כי ברצוני לרכוש את המוצר, אתבקש לאשר את הפרטים שמולאו על ידי ולמלא פרטים נוספים הנדרשים להמשך הליך הרכישה, לרבות, כתובת דוא"ל למשלוח מסמכי ההתקשרות של המוצר שנרכש על ידי, אמצעי התשלום שברשותי, אופן התשלום וכיוצ"ב.
1.11 הובהר לי כי הריני רשאי לקבל את הצעת המחיר בכתב ו/או להורידה במסגרת תהליך הרכישה. הריני מתחייב כי לא אעביר את הצעת המחיר לגורם מתחרה של החברה.
1.12 עוד ידוע לי כי רק לאחר קבלת אישורה של חברת כרטיסי האשראי לפרטי התשלום ותנאיו, ובכפוף להסכמת החברה לקבל את בקשתי לרכישה, החברה תשלח לי באמצעות דואר אלקטרוני הודעה המאשרת את רכישת הפוליסה לרבות מסמכי הפוליסה. כמו כן, ידוע לי כי כריתת ההסכם תירשם במחשבי החברה ורישום זה יהווה ראיה חלוטה על כריתת הסכם מחייב ביני לבין החברה.
1.13 ידוע לי, כי פוליסות הביטוח על נספחיהן מפורסמות באתר האינטרנט של החברה, וניתן לצפות בהן, להדפיסן ולהורידן מהאתר בכל עת.
1.14 ידוע לי, כי תנאי הפוליסה וחריגיה, לפי העניין, וכן כל האמור בדף פרטי הביטוח התקפים במועד תחילת הביטוח, הם אלו אשר יחייבו את הצדדים.
1.15 הנני מצהיר כי כל הפרטים אשר יימסרו על ידי במסגרת פנייתי לקבלת הצעה ו/או לרכישת ביטוח באמצעות אתר זה, נמסרים מרצוני החופשי והינם נכונים, מלאים, אמיתיים ומדויקים וכי לא הסתרתי ו/או סילפתי מידע העלול להטעות את החברה בשיקוליה ביחס לקיבול הצעתי ו/או קביעת דמי הביטוח, לפי העניין. הריני מתחייב בזאת להביא לידיעת החברה כל שינוי בפרט מהותי שנמסר על ידי לצורך רכישת הביטוח, שיחול החל במועד הרכישה ועד לתום תקופת הביטוח, ומיד עם היוודעו. ידוע לי כי המידע ישמר במאגרי המידע של החברה וישמש לצורך ניהול, תפעול וטיפול בכל ענייני הביטוח לרבות עיבוד המידע, צרכים אקטואריים ועסקיים ו/או שירותים נלווים אחרים ובכפוף לכל דין.
1.16 ידוע לי כי עליי להשיב תשובה מלאה וכנה וכי אם לא אעשה כן, יכול ותהא לכך השפעה על תגמולי הביטוח שישולמו לי על ידי החברה, כולם או מקצתם ואף לביטול הפוליסה.
1.17 ידוע לי, כי בהעדר המצאת אישורים תומכים במידע שנמסר על ידי לצורך קביעת תנאי הביטוח ודמי הביטוח, החברה תהא רשאית להעלות את דמי הביטוח במהלך תקופת הביטוח, רטרואקטיבית מיום תחילת הביטוח, תוך חיוב אמצעי התשלום באמצעותו שולם הביטוח ובמקרים חריגים אף לבטל את הפוליסה, בכפוף לתנאי הביטול הקבועים בה. סעיף זה אינו חל על ענף ביטוח רכב חובה.
1.18 הריני מאשר בזאת, כי קראתי והבנתי את ההצהרות וההודעות הנלוות לתהליך קבלת הצעה ו/או הרכישה באתר, לרבות ובפרט מסמך הצהרות זה, ואני מסכים לכל האמור בהן.
1.19 ידוע לי, כי מסמך הצהרות זה חל עליי ועל כל אלו שיבוטחו במסגרת הפוליסה אותה ברצוני לרכוש באמצעות אתר האינטרנט, וכן כי הצהרתי זו מחייבת את עזבוני ו/או את הבאים מטעמי, למעט בענף ביטוח רכב חובה.
1.20 ידוע לי כי בעת שעבוד פוליסה, באחריותי להעביר את הפוליסה לגורם המשעבד ולוודא כי עודכנה ברישומיו.
1.21 ידוע לי כי בעת ניוד הפוליסה מחברת אחרת, הריני מוותר בזאת על הליך השוואת הפוליסות כנדרש בחוזר צירוף לביטוח 2022-1-1 ומצהיר בזאת כי מסרתי לליברה את כל הפרטים הדרושים לה לצורך עריכת הפוליסות. הוסבר לי כי ביכולתי לבחון את דף פרטי הביטוח הנמצא באיזור האישי של חברת הביטוח המקורית או באתר הר הביטוח (https://harb.cma.gov.il/) ולערוך השוואה מלאה בכל עת, לרבות באמצעות ליברה.
1.22 ידוע לי כי בעת ביטול פוליסה בחברה אחרת, ליברה תפעל להעברת בקשת הביטול אל החברה המבטחת בפוליסה המקורית תוך מסירת העתק לכתובת הדוא"ל שלי. ידוע לי כי באחריותי לוודא מול חברת הביטוח המקורית כי הפוליסה אכן בוטלה וכי לא גובים ממני עוד דמי ביטוח בגינה. ככל וחברת הביטוח אשר התבקשה לבטל את הפוליסה לא עשתה כן, ניתן לפנות למוקד השירות של החברה לבירור הנושא וסיוע בביטול הפוליסה.
1.23 הריני מאשר כי נמסר לי מידע מהותי לגבי הפוליסה המוצעת הכולל, לכל הפחות, את תיאור עיקרי הכיסוי, פרמיית הביטוח, תקופת הביטוח, סכומי הביטוח העיקריים וגבולות אחריות, וכן פירוט אופן התשלום. כמו כן, נמסר לי מידע על תקופת המתנה, חריגים לכיסוי ביטוחי, החרגה בדבר מצב רפואי קודם, ככל שאלו קיימות בתכנית הביטוח. ידוע לי כי ביכולתי לאתר מידע זה בכל עת באיזור האישי או באמצעות מוקד השירות של החברה.
1.24 ידוע לי כי מועד תחילת תקופת הביטוח של הפוליסה יהיה בהתאם לתאריך הנקוב בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת הביטוח אך ורק לאחר שהתקבל תשלום ראשון של דמי הביטוח.
1.25 ידוע לי כי לגבי הצעת ביטוח הכוללת מספר תכניות ביטוח (ביטוח חיים/ביטוח מבנה/ ביטוח תכולה, לפי העניין) כי באפשרותי לבטל כל אחת מהתוכניות בכל עת מבלי שהביטול יותנה בביטול אחת או יותר מהתוכניות האחרות שנרכשו בצמוד לפוליסה המבוטלת, ומבלי שביטולה של התכנית יגרום לביטולה של הנחה בתכנית אחרת. זאת, למעט ביטול מחיר מופחת שניתן ברכישת מספר תכניות בסיס, אשר תומחרו מראש ביחד.
1.26 הריני מצהיר ומאשר בזאת כי אני מסכים לקבל את כל הדואר מהחברה באמצעות דוא"ל במקום דואר רגיל, ובכלל זה, כל מידע שיתבקש מהחברה, וכל מידע שהחברה מחויבת לשלוח לי על פי דין, לרבות אך לא רק, מכתבי גבייה, דוחות תקופתיים וכיוצ"ב.
1.27 ידוע לי כי המרה ושימוש בליברות שיונפקו לארנק הדיגיטלי שלי, ככל שיונפקו לפי העניין, כפופים לתקנון הליברות המפורסם באתר החברה. בנוסף, ידוע לי כי בפוליסה מסוג ביטוח חיים (ריסק משכנתא/ריסק טהור) לא אהיה זכאי לליברות.
1.28 ידוע לי כי החברה נוקטת באמצעי אבטחה התואמים את הדרישות הרגולטוריות והסטנדרט הקיים כיום באתרי אינטרנט מסוג זה. עם זאת, נמסר לי כי קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של החברה , והובהר לי כי כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה כאמור, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה והשלכותיה.
1.29 ידוע לי כי אתר זה עשוי להיות מקושר באמצעות קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים אשר אינם מופעלים על ידי החברה. הריני מאשר כי הובהר לי שהחברה אינה אחראית לתכנים המוצגים באתרי אינטרנט אחרים.
1.30 הובהר לי כי החברה רשאית להגביל גישה לאתר ו/או חלק ממנו לכל משתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למנוע ממשתמש לקבל הצעת מחיר ו/או לרכוש מוצר במקרה של הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש בעת ההרשמה ו/או בכל עת לאחר מכן ו/או בגין ביצוע מעשה ו/או מחדל שיש בהם כדי לפגוע בחברה ו/או בפעילותה.
1.31 ידוע לי כי התמונות והתכנים המוצגים באתר זה הם רכושה הבלעדי של החברה וחל איסור מפורש לעשות בהם שימוש. כן ידוע לי כי שימוש בלתי מורשה עלול להפר את דיני זכויות היוצרים, סימני המסחר, את הדינים, החוקים והתקנות בתחום הגנת הפרטיות ובתחומי הפרסום והתקשורת.

2.  ביטוח ריסק (חיים) משכנתא

2.1 הריני מצהיר בזאת כי התשובות שניתנו על ידי בתהליך ההצעה ובהצהרת הבריאות וכל מידע אחר שנמסר לחברה על ידי יהוו תנאי יסודי לחוזה בין הצדדים ויהוו חלק בלתי נפרד הימנו, ואני מתחייב להודיע לליברה על כל שינוי שיחול בפרטי האישיים.
2.2 ידוע לי שהפוליסה אינה מכסה תביעות אשר נובעות ו/או קשורות במישרין או בעקיפין למצב בריאות לקוי, תופעה או מחלה שהיו קיימים לפני כניסת ביטוח זה לתוקף.
2.3 ידוע לי כי הפרמיה תקבע בהתאם לגיל המבוטח ותנאי הקבלה לביטוח אשר נקבעו עבורו, וכן בהתאם למאפייניי ההלוואה המבוטחת.
2.4 ידוע לי כי במסלול פרמיה משתנה, הפרמיה תשתנה מדי שנה, לפי העניין, בהתאם ללוח הסילוקין המפורט בדף פרטי הביטוח, בהתאם לגיל המבוטח, להצהרת המבוטח על אופן סילוק ההלוואות ובתוספת הצמדה למדד.
2.5 הריני מצהיר בזאת כי יתרת תגמולי הביטוח אשר אינם מגיעים למוטב הבלתי חוזר יושבו ליורשיי החוקיים, בחלוקה שווה.
2.6 ידוע לי כי מכיוון שיתרת ההלוואה משתנה לאורך תקופת ההלוואה, תיתכן אפשרות שסכום הביטוח שנרכש בחברה יהיה גבוה מסכום יתרת ההלוואה בבנק. במקרה כזה, ידוע לי כי באחריותי לפנות למוקד שירות הלקוחות של ליברה בבקשה להקטנת סכום הביטוח, בכפוף לאישור הבנק.
2.7 הריני מצהיר בזאת כי אם קיימת ברשותי פוליסה דומה, ואיני מתכוון להקטין את סכומי הביטוח בה או לבטלה, הרי שפוליסה זו נרכשת בנוסף לפוליסה קיימת בעל כיסוי דומה וזאת בידיעתי ובהסכמתי. ידוע לי כי יגבו ממני דמי ביטוח נוספים עבור פוליסה זו.
2.8 הריני נותן בזה רשות לקופת חולים ו/או לעובדיה הרפואיים האחרים ו/או למוסדותיה הרפואיים ו/או לסניפיה ו/או לשלטונות ו/או לצה"ל ו/או למשטרה, וכן לכל הרופאים, המוסדות הרפואיים ובתי החולים האחרים ולמוסד לביטוח לאומי ו/או לכל מוסד ולכל חברות הביטוח וגורם אחר למסור לליברה את כל הפרטים הנדרשים לצירוף לביטוח ויישוב תביעות ובאופן שיתבקש על ידי ליברה, על מצב בריאותי ו/או על כל מחלה שחליתי בה בעבר ו/או שהנני חולה בה כעת ו/או שאחלה בה בעתיד והנני משחרר אותם וכל רופא מרופאיהם ו/או כל עובד רפואי אחר ו/או מוסד ו/או סניף מסניפכם מחובת שמירה על סודיות רפואית בכל הנוגע למצב בריאותי, מחלותיי כנ"ל ומוותר על סודיות זו כלפי ליברה ולא תהיינה לי כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר לאמור. ידוע לי כי ויתור זה מחייב אותי, את עזבוני ובאי כוח החוקיים וכל מי שיבוא במקומי לרבות ילדיי הקטינים.
2.9 אני מסכים להעברת הפוליסה וכל אישור או מסמך אחר שיוצא לידי המלווה וכן להעברת כל מידע אחר שיש בו עדי להשפיע על זכויות המלווה.
2.10 אני מסכים כי המלווה יעביר וליברה תקבל כל מידע לגבי ההלוואה המבוטחת.
2.11 ליברה תהיה רשאית להודיע למוטב הבלתי חוזר בהחלטתה בקשר לבקשה לרישום מוטב הבלתי חוזר וכן תהיה רשאית למסור למוטב הבלתי חוזר מידע לגבי חובות פרמיה/ התראות טרם ביטול/ צווים שיפוטיים ו/או עיקולים ו/או שעבודים הרשומים בפוליסה בה נעשה רישום המוטב הבלתי חוזר.
2.12 ידוע לי כי תקופת הביטוח בפוליסה תסתיים בתאריך גמר הביטוח כנקוב בדף פרטי הביטוח או במועד תשלום תגמולי הביטוח או במקרה שהודעתי על ביטול הפוליסה, בהתאם ובכפוף לתנאי הפוליסה, במועד כניסת הביטול לתוקף על פי הוראות ההסדר התחיקתי – לפני המועד המוקדם מבניהם.


3. ביטוח דירה

3.1 ידוע לי, כי רכישת הביטוח דרך אתר האינטרנט רלוונטית לדירה המשמשת למגורים בלבד, ובלבד שאינה דירה מחולקת. החברה רשאית לאשר ו/או לסרב לבטח פעילות עסקית בדירה המשמשת למגורים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
3.2 עוד ידוע לי כי הצעה ו/או רכישה באמצעות אתר האינטרנט תתאפשר רק למועמדים לביטוח בעלי רצף ביטוחי של שלוש שנים ובעלי תביעה אחת, לכל היותר, בשלוש השנים הקודמות לעריכת הפוליסה, והכל בכפוף למדיניות החיתום של החברה.
3.3 הריני מצהיר בזאת כי קראתי את תנאי הפוליסה, חריגיה, הרחבותיה (ככל שישנן) ונספחיה.
3.4 הריני מצהיר שהנכס ו/או התכולה המועמדים לביטוח, הנם במצב תקין, וכי אין כל נזק קיים בדירה נכון למועד עריכת הביטוח. ככל שקיים נזק כאמור, הריני מתחייב בזאת שלא להמשיך את התהליך באופן דיגיטלי, ולפנות למוקד המכירות של החברה לצורך מסירת מלוא המידע הרלוונטי על בסיסו תינתן הצעה לביטוח, ככל שתינתן כזו.
3.5 ככל שארכוש כיסוי כנגד נזקי מים ונוזלים אחרים, ידוע לי כי תיקון הנזק יבוצע על ידי בעל מקצוע פרטי שיבחר על ידי לפי שיקול דעתי הבלעדי. במקרה של נזק כאמור, הריני מתחייב לדווח על כך מיידית לחברה, ולמסור לחברה הצעה לתיקון הנזק טרם ביצוע התיקון בפועל. בעניין זה, הובהר לי כי רק לאחר קבלת אישורה של החברה ובכפוף לו, הריני רשאי לתקן את הנזק ולשלם לבעל המקצוע, בעוד החברה תפעל לתשלום תגמולי הביטוח במישרין אליי, וזאת כנגד חשבונית התיקון.
3.6 ככל שארכוש כיסוי בגין תכולת הנכס, הריני מצהיר שסכום ביטוח התכולה עונה על צרכיי וכולל את שווי כל תכולת הדירה, ובמקרה של אי התאמה שלא הוצהרה על ידי, אין לי ולא יהיו לי כל טענות כלפי החברה.
בהתייחס להרחבת ביטוח כל הסיכונים לתכשיטים, דברי ערך ורכוש נייד, כמתואר בסעיף 8 לפרק ב'1 לפוליסה, הריני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי עליי לשלוח לחברה את רשימת הפריטים שברצוני לבטח במסגרת כיסוי כל הסיכונים, תכשיטים, דברי ערך ושעוני יד, בצירוף הערכת מומחה ו/או סוקר ו/או חשבוניות בגין רכישתם על מנת שיבוטחו.
3.7 ידוע לי כי החברה רשאית לדרוש ממני בכל עת אסמכתאות התומכות בהצהרותיי, ובכלל זה, אסמכתא על החלפת הצנרת, אישור על קיום ציוד אש וכיבוי, התקנת מערכות התראה וכיוצ"ב.
3.8 בנוסף, הובהר לי כי הכיסוי הביטוחי לא יחול במקרים בהם הדירה אינה תפוסה, דהיינו בדירה הפנויה למעלה מ-60 ימים רצופים או שבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר למעלה מ- 60 ימים רצופים.
3.9 בהתייחס לביטוח המבנה, ידוע לי כי הפוליסה מיועדת לכל תקופת ההלוואה כנגד המשכנתא ומתחדשת מדי שנה באופן אוטומטי עד לתום תקופת ההלוואה, כאמור בסעיף 13 לפוליסה.
3.10 הריני מצהיר בזאת כי ידוע לי שסכומי הביטוח המוצעים על ידי החברה במסגרת הליך הרכישה הדיגיטלי הנם סכומי ביטוח מומלצים בלבד, ובאחריותי לבחון את הסכומים ולהתאימם לצרכיי. הריני מאשר בזאת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות כלפי החברה, בין אם אאשר את הסכומים המומלצים ובין אם אפעל להקטינם ו/או להגדילם, והכל נעשה מתוך ידיעה והבנה מלאה של צרכיי.
3.11 הובהר לי כי החברה אינה מחויבת לאשר את הצעת הביטוח ו/או שהנה רשאית לאשרה בתנאים, והכל בהתאם למדיניות החיתום של החברה, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

ליברה חברה לביטוח בע"מ

צהריים טובים!

בחירה מצויינת להעביר איתנו את הקפה של השעות הקשות...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה Libra ?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323
סגירה של חלון קופץ