הצהרות מועמד לביטוח מונית

הצהרות המועמד לביטוח

כמשתמש באתר של ליברה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה"), הריני מאשר, מצהיר ומתחייב כדלקמן:
 

1. כללי


1.1 הריני מאשר כי קראתי את תנאי השימוש ומדיניות שמירת הפרטיות התקפים של החברה והבנתי את האמור בהם, לרבות לעניין דיוור ישיר למוצר זהה בהתאם להוראות הדין.
1.2 ידוע לי כי החברה רשאית לערוך שינויים בתנאי שימוש אלו בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
1.3 ידוע לי כי באתר זה ניתן לבצע רכישה דיגיטלית של פוליסות ביטוח רכב, ביטוח דירה, ביטוח עסק ו/או כל מוצר אחר שיוצע על ידי החברה מעת לעת ו/או לקבל הצעה לרכישתם.
1.4 הובהר לי כי החברה רשאית שלא ליתן הצעת מחיר לכל דורש, הכל בהתאם למדיניות החיתום שלה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
1.5 עוד הובהר לי כי הצעת המחיר אינה מהווה אישור לרכישת מוצר, ורק קיבולה של הבקשה לרכישה על ידי החברה, תחייב את החברה.
1.6 הריני מאשר בזאת, כי אני מעוניין לקבל הצעה לביטוח באמצעות אתר אינטרנט זה עבורי ו/או עבור בני משפחתי מקרבה ראשונה, וכן כי איני קטין ו/או פסול דין.
1.7 הריני מאשר ומבקש בזאת, כי במידה ויופסק תהליך קבלת ההצעה לביטוח באמצעות אתר זה, בכל שלב ומכל סיבה שהיא, נציגי החברה ו/או מי מטעמה יפנו אליי באמצעי התקשרות שונים בהתאם לפרטים שמסרתי, במטרה לסייע לי להשלים את תהליך קבלת ההצעה והרכישה.
1.8 ידוע לי כי ככל שלאחר קבלת הצעת המחיר אחליט כי ברצוני לרכוש את המוצר, אתבקש לאשר את הפרטים שמולאו על ידי ולמלא פרטים נוספים הנדרשים להמשך הליך הרכישה, לרבות, כתובת דוא"ל למשלוח מסמכי ההתקשרות של המוצר שנרכש על ידי, אמצעי התשלום שברשותי, אופן התשלום וכיוצ"ב.
1.9 הובהר לי כי הריני רשאי לקבל את הצעת המחיר בכתב ו/או להורידה במסגרת תהליך הרכישה. הריני מתחייב כי לא אעביר את הצעת המחיר לגורם מתחרה של החברה.
1.10 עוד ידוע לי כי רק לאחר קבלת אישורה של חברת כרטיסי האשראי לפרטי התשלום ותנאיו, ובכפוף להסכמת החברה לקבל את בקשתי לרכישה, החברה תשלח לי באמצעות דואר אלקטרוני הודעה המאשרת את רכישת הפוליסה לרבות מסמכי הפוליסה. כמו כן, ידוע לי כי כריתת ההסכם תירשם במחשבי החברה ורישום זה יהווה ראיה חלוטה על כריתת הסכם מחייב ביני לבין החברה.
1.11 ידוע לי, כי פוליסות הביטוח על נספחיהן מפורסמות באתר האינטרנט של החברה, וניתן לצפות בהן, להדפיסן ולהורידן מהאתר בכל עת.
1.12 ידוע לי, כי תנאי הפוליסה וחריגיה וכן כל האמור בדף פרטי הביטוח ו/או תעודת ביטוח החובה, לפי העניין, התקפים במועד תחילת הביטוח, הם אלו אשר יחייבו את הצדדים.
1.13 הנני מצהיר כי כל הפרטים אשר יימסרו על ידי במסגרת פנייתי לקבלת הצעה ו/או לרכישת ביטוח באמצעות אתר זה, נמסרים מרצוני החופשי והינם נכונים, מלאים, אמיתיים ומדויקים וכי לא הסתרתי ו/או סילפתי מידע העלול להטעות את החברה בשיקוליה ביחס לקיבול הצעתי ו/או קביעת דמי הביטוח, לפי העניין. הריני מתחייב בזאת להביא לידיעת החברה כל שינוי בפרט מהותי שנמסר על ידי לצורך רכישת הביטוח שיחול החל במועד הרכישה ועד לתום תקופת הביטוח, ומיד עם היוודעו.
1.14 ידוע לי כי עליי להשיב תשובה מלאה וכנה על שאלות בעניין מהותי, וככל שלא אעשה כן יכול ותהיה לכך השפעה על תשלום תגמולי הביטוח.
1.15 ידוע לי, כי בהעדר המצאת אישורים תומכים במידע שנמסר על ידי לצורך קביעת תנאי הביטוח ודמי הביטוח, החברה תהא רשאית להעלות את דמי הביטוח במהלך תקופת הביטוח, רטרואקטיבית מיום תחילת הביטוח, תוך חיוב אמצעי התשלום באמצעותו שולם הביטוח ובמקרים חריגים אף לבטל את הפוליסה, בכפוף לתנאי הביטול הקבועים בה. סעיף זה אינו חל על ענף ביטוח רכב חובה.
1.16 הריני מאשר בזאת, כי קראתי והבנתי את ההצהרות וההודעות הנלוות לתהליך קבלת הצעה ו/או הרכישה באתר, לרבות ובפרט מסמך הצהרות זה, ואני מסכים לכל האמור בהן.
1.17 ידוע לי, כי מסמך הצהרות זה חל עליי ועל כל אלו שיבוטחו במסגרת הפוליסה אותה ברצוני לרכוש באמצעות אתר האינטרנט, וכן כי הצהרתי זו מחייבת את עזבוני ו/או את הבאים מטעמי, למעט בענף ביטוח רכב חובה.
1.18 ידוע לי כי הפוליסה תשולם באמצעות כרטיס אשראי בלבד (לרבות כרטיסי חיוב נטענים), כאשר מספר התשלומים בפועל יקבע על פי בחירתי, במסגרת האפשרויות שיינתנו על ידי החברה במעמד רכישת הביטוח, וכפי שיעודכנו מעת לעת.
1.19 ידוע לי כי בעת שעבוד פוליסה, באחריותי להעביר את הפוליסה לגורם המשעבד ולוודא כי עודכנה ברישומיו.
1.20 הריני מצהיר ומאשר בזאת כי אני מסכים לקבל את כל הדואר מהחברה באמצעות דוא"ל במקום דואר רגיל, ובכלל זה, כל מידע שיתבקש מהחברה, וכל מידע שהחברה מחויבת לשלוח לי על פי דין, לרבות אך לא רק, מכתבי גבייה, הודעות חידוש וכיוצ"ב.
1.21 ידוע לי כי המרה ושימוש בליברות שיונפקו לארנק הדיגיטלי שלי כפופים לתקנון הליברות המפורסם באתר החברה.
1.22 ידוע לי כי החברה נוקטת באמצעי אבטחה התואמים את הדרישות הרגולטוריות והסטנדרט הקיים כיום באתרי אינטרנט מסוג זה. עם זאת, נמסר לי כי קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של החברה , והובהר לי כי כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה כאמור, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה והשלכותיה.
1.23 ידוע לי כי אתר זה עשוי להיות מקושר באמצעות קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים אשר אינם מופעלים על ידי החברה. הריני מאשר כי הובהר לי שהחברה אינה אחראית לתכנים המוצגים באתרי אינטרנט אחרים.
1.24 הובהר לי כי החברה רשאית להגביל גישה לאתר ו/או חלק ממנו לכל משתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למנוע ממשתמש לקבל הצעת מחיר ו/או לרכוש מוצר במקרה של הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש בעת ההרשמה ו/או בכל עת לאחר מכן ו/או בגין ביצוע מעשה ו/או מחדל שיש בהם כדי לפגוע בחברה ו/או בפעילותה.
1.25 ידוע לי כי התמונות והתכנים המוצגים באתר זה הם רכושה הבלעדי של החברה וחל איסור מפורש לעשות בהם שימוש. כן ידוע לי כי שימוש בלתי מורשה עלול להפר את דיני זכויות היוצרים, סימני המסחר, את הדינים, החוקים והתקנות בתחום הגנת הפרטיות ובתחומי הפרסום והתקשורת.
1.26 מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע, וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע.

2. הצהרות לעניין ביטוח רכב רכוש (מקיף וצד ג')

2.1 ידוע לי כי רכישת הביטוח דרך אתר האינטרנט תקפה לנהגים בעלי רישיון נהיגה למונית תקף בישראל, ובלבד שהנם עונים על כל התנאים הבאים: מעל גיל 21, בעלי וותק נהיגה של שנה לפחות, רצף ביטוחי של שלוש שנים ובעלי מקסימום תביעה אחת ב- 3 שנים האחרונות עבור מונית עד 6 נוסעים + נהג, הכל בהתאם לתנאי החיתום של החברה.
2.2 הריני מצהיר בזאת כי קראתי את כל תנאי הפוליסה, חריגיה, הרחבותיה (ככל שישנן) ונספחיה, לרבות נספח משתנים מיוחדים המשפיעים על ערך הרכב בעת תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן גמור ואובדן גמור להלכה, לרבות גניבת הרכב, וכן נספח שמאות נזקי רכב (רכוש) ונזקי רכוש לצד שלישי.
2.3 ידוע לי כי חישוב ערך הרכב באובדן גמור, לרבות בעת גניבתו נקבע על פי מחירון לוי יצחק וישנם משתנים שונים היכולים להשפיע על ערך הרכב כדוגמת: אופי השימוש ברכב, בעלויות קודמות, תאונות קודמות שהרכב מעורב בהן, תשלומים קודמים ששולמו בגין ירידת ערך הרכב וכיוצא באלה (להלן: "המשתנים המפחיתים"). הריני מאשר בזאת כי קראתי והבנתי את אופן חישוב הפיצוי לרבות הדוגמאות שניתנו על ידי החברה בעניין זה.
2.4 הריני מאשר כי קראתי והבנתי את דף ההסבר למבוטח בעניין תהליך מינוי שמאי ועריכת שומת נזק בקרות מקרה הביטוח הרלוונטי.
2.5 ידוע לי כי עליי להשיב תשובה מלאה וכנה וכי אם לא אעשה כן, יכול ותהא לכך השפעה על תגמולי הביטוח שישולמו לי על ידי החברה, כולם או מקצתם ואף לביטול הפוליסה.
2.6 הובהר לי כי החברה אינה מחויבת לאשר את הצעת הביטוח ו/או שהנה רשאית לאשרה בתנאים, והכל בהתאם למדיניות החיתום של החברה, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
2.7 ידוע לי כי עליי להמציא אסמכתאות התומכות בעבר הביטוחי שלי בסמוך לביצוע הרכישה (עד 30 יום ממועד הרכישה), ואם לא אעשה כן, הדבר עלול להוביל לביטול הנחת העדר התביעות הנקובה בדף פרטי הביטוח, כולה או מקצתה, ואין לי ולא יהיו לי כל טענות בעניין זה.
2.8 ידוע לי כי הכיסוי הביטוחי מפני גניבה ו/או פריצה ייכנס לתוקף בכפוף לקיומה של מערכת מיגון תקינה ופעילה, כפי שנדרש על ידי החברה, ככל שנדרש.
בעניין זה, אני (וכל מי שינהג ברכב המבוטח) מתחייב להפעיל את מערכת המיגון כל זמן שהנהג ימצא מחוץ לרכב. ידוע לי כי אי סגירת הרכב או אי נעילתו או השארת מפתחות הרכב בו בכל עת שהרכב אינו מאויש או השארת קוד מערכת המיגון ברכב או בצמוד למפתחות בכל מקום שהוא, עלולים להשפיע על תגמולי הביטוח, כולם או מקצתם, במקרה של גניבת הרכב.
2.9 ידוע לי כי החברה רשאית להתנות את כניסת הביטוח לתוקף ו/או את המשך הכיסוי הביטוחי בקבלת אישור להעדר תביעות ו/או אישור על תקינות המיגונים הנדרשים, וזאת בתוך 14 יום או בתוך 7 ימים בהתאמה, או בתוך כל מועד אחר שייקבע על ידי החברה.
2.10 ידוע לי כי ככל שהנסועה בפועל ו/או זמן פעילות המונית בימי חול, תהיה נמוכה מהנסועה ו/או נמוכה מזמן פעילותה כמונית עליהן הצהרתי בתהליך רכישת הביטוח, עלות הביטוח לא תשתנה, אלא אם אפנה באופן יזום לחברה במהלך תקופת הביטוח או במועד החידוש, לפי העניין, לעדכון הצהרתי, וזו תעודכן החל ממועד הודעתי לחברה, הכל בהתאם להוראות סעיף 20 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 שעניינו "הפחתת הסיכון". בעניין זה יצוין כי החברה רשאית לבקש במעמד העדכון צילום מד קילומטר ו/או מסמכים התומכים בטענה ו/או בנתונים המעודכנים.

3. ביטוח רכב חובה

3.1 ידוע לי כי מסירת תשובה שאינה מלאה וכנה טרם כריתת חוזה הביטוח עלולה להקטין את הפיצויים שישולמו לבעל הפוליסה או להקנות לחברה זכות לפיצויים מבעל הפוליסה, כמפורט בסעיף 9 לפוליסה.
3.2 ידוע לי כי רכישת הביטוח דרך אתר האינטרנט תקפה לנהגים בעלי רישיון נהיגה למונית תקף בישראל, ובלבד שהנם עונים על כל התנאים הבאים: מעל גיל 21, בעלי וותק נהיגה של שנה לפחות, רצף ביטוחי של שלוש שנים וללא הרשעות תעבורתיות ב- 3 שנים האחרונות עבור מונית עד 6 נוסעים + נהג, הכל בהתאם לתנאי החיתום של החברה.
3.3 ידוע לי כי על פי הוראות תקנות ביטוח רכב מנועי הקמה וניהול של מאגרי מידע התשס"ד-2004 (להלן: "התקנות") חלק מפרטי המידע שנמסרו על ידי לצורך מתן כיסוי ביטוחי בביטוח חובה לרכב מכוח פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) התש"ל-1970, יועברו למאגר המידע שהוקם מכוח התקנות ויאומתו מולו. ידוע לי כי במידה וקיימת סתירה בין נתוני המאגר לבין הנתונים שהוצהרו על ידי, הנני זכאי להגיש ערעור למאגר.


ליברה חברה לביטוח בע"מ

צהריים טובים!

בחירה מצויינת להעביר איתנו את הקפה של השעות הקשות...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה Libra ?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323
סגירה של חלון קופץ