הצהרות מועמד לביטוח חיות מחמד

הצהרות המועמד לביטוח

כמשתמש באתר של ליברה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה"), הריני מאשר, מצהיר ומתחייב כדלקמן:
 

1. כללי

1.1 הריני מאשר כי קראתי את תנאי השימוש ומדיניות שמירת הפרטיות התקפים של החברה והבנתי את האמור בהם, לרבות לעניין דיוור ישיר למוצר זהה בהתאם להוראות הדין.
1.2 ידוע לי כי החברה רשאית לערוך שינויים בתנאי שימוש אלו בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
1.3 ידוע לי כי באתר זה ניתן לבצע רכישה דיגיטלית של פוליסות ביטוח רכב, ביטוח דירה, ביטוח עסק, ביטוח חיות מחמד ו/או כל מוצר אחר שיוצע על ידי החברה מעת לעת ו/או לקבל הצעה לרכישתם.
1.4 הובהר לי כי החברה רשאית שלא ליתן הצעת מחיר לכל דורש, הכל בהתאם למדיניות החיתום שלה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
1.5 עוד הובהר לי כי הצעת המחיר אינה מהווה אישור לרכישת מוצר, ורק קיבולה של הבקשה לרכישה על ידי החברה, תחייב את החברה.
1.6 הריני מאשר בזאת, כי אני מעוניין לקבל הצעה לביטוח באמצעות אתר אינטרנט זה עבורי ו/או עבור בני משפחתי מקרבה ראשונה, וכן כי איני קטין ו/או פסול דין.
1.7 הריני מאשר ומבקש בזאת, כי במידה ויופסק תהליך קבלת ההצעה לביטוח באמצעות אתר זה, בכל שלב ומכל סיבה שהיא, נציגי החברה ו/או מי מטעמה יפנו אליי באמצעי התקשרות שונים בהתאם לפרטים שמסרתי, במטרה לסייע לי להשלים את תהליך קבלת ההצעה והרכישה.
1.8 ידוע לי כי ככל שלאחר קבלת הצעת המחיר אחליט כי ברצוני לרכוש את המוצר, אתבקש לאשר את הפרטים שמולאו על ידי ולמלא פרטים נוספים הנדרשים להמשך הליך הרכישה, לרבות, כתובת דוא"ל למשלוח מסמכי ההתקשרות של המוצר שנרכש על ידי, אמצעי התשלום שברשותי, אופן התשלום וכיוצ"ב.
1.9 הובהר לי כי הריני רשאי לקבל את הצעת המחיר בכתב ו/או להורידה במסגרת תהליך הרכישה. הריני מתחייב כי לא אעביר את הצעת המחיר לגורם מתחרה של החברה.
1.10 עוד ידוע לי כי רק לאחר קבלת אישורה של חברת כרטיסי האשראי לפרטי התשלום ותנאיו, ובכפוף להסכמת החברה לקבל את בקשתי לרכישה, החברה תשלח לי באמצעות דואר אלקטרוני הודעה המאשרת את רכישת הפוליסה לרבות מסמכי הפוליסה. כמו כן, ידוע לי כי כריתת ההסכם תירשם במחשבי החברה ורישום זה יהווה ראיה חלוטה על כריתת הסכם מחייב ביני לבין החברה.
1.11 ידוע לי, כי פוליסות הביטוח על נספחיהן מפורסמות באתר האינטרנט של החברה, וניתן לצפות בהן, להדפיסן ולהורידן מהאתר בכל עת.
1.12 ידוע לי, כי תנאי הפוליסה וחריגיה וכן כל האמור בדף פרטי הביטוח ו/או תעודת ביטוח החובה, לפי העניין, התקפים במועד תחילת הביטוח, הם אלו אשר יחייבו את הצדדים.
1.13 הנני מצהיר כי כל הפרטים אשר יימסרו על ידי במסגרת פנייתי לקבלת הצעה ו/או לרכישת ביטוח באמצעות אתר זה, נמסרים מרצוני החופשי והינם נכונים, מלאים, אמיתיים ומדויקים וכי לא הסתרתי ו/או סילפתי מידע העלול להטעות את החברה בשיקוליה ביחס לקיבול הצעתי ו/או קביעת דמי הביטוח, לפי העניין. הריני מתחייב בזאת להביא לידיעת החברה כל שינוי בפרט מהותי שנמסר על ידי לצורך רכישת הביטוח שיחול החל במועד הרכישה ועד לתום תקופת הביטוח, ומיד עם היוודעו.
1.14 ידוע לי כי עליי להשיב תשובה מלאה וכנה על שאלות בעניין מהותי, וככל שלא אעשה כן יכול ותהיה לכך השפעה על תשלום תגמולי הביטוח.
1.15 ידוע לי, כי בהעדר המצאת אישורים תומכים במידע שנמסר על ידי לצורך קביעת תנאי הביטוח ודמי הביטוח, החברה תהא רשאית להעלות את דמי הביטוח במהלך תקופת הביטוח, רטרואקטיבית מיום תחילת הביטוח, תוך חיוב אמצעי התשלום באמצעותו שולם הביטוח ובמקרים חריגים אף לבטל את הפוליסה, בכפוף לתנאי הביטול הקבועים בה. סעיף זה אינו חל על ענף ביטוח רכב חובה.
1.16 הריני מאשר בזאת, כי קראתי והבנתי את ההצהרות וההודעות הנלוות לתהליך קבלת הצעה ו/או הרכישה באתר, לרבות ובפרט מסמך הצהרות זה, ואני מסכים לכל האמור בהן.
1.17 ידוע לי, כי מסמך הצהרות זה חל עליי ועל כל אלו שיבוטחו במסגרת הפוליסה אותה ברצוני לרכוש באמצעות אתר האינטרנט, וכן כי הצהרתי זו מחייבת את עזבוני ו/או את הבאים מטעמי, למעט בענף ביטוח רכב חובה.
1.18 ידוע לי כי הפוליסה תשולם באמצעות כרטיס אשראי בלבד, כאשר מספר התשלומים בפועל יקבע על פי בחירתי, במסגרת האפשרויות שיינתנו על ידי החברה במעמד רכישת הביטוח, וכפי שיעודכנו מעת לעת.
1.19 הריני מצהיר ומאשר בזאת כי אני מסכים לקבל את כל הדואר מהחברה באמצעות דוא"ל במקום דואר רגיל, ובכלל זה, כל מידע שיתבקש מהחברה, וכל מידע שהחברה מחויבת לשלוח לי על פי דין, לרבות אך לא רק, מכתבי גבייה, הודעות חידוש וכיוצ"ב.
1.20 ידוע לי כי המרה ושימוש בליברות שיונפקו לארנק הדיגיטלי שלי כפופים לתקנון הליברות המפורסם באתר החברה.
1.21
ידוע לי כי החברה נוקטת באמצעי אבטחה התואמים את הדרישות הרגולטוריות והסטנדרט הקיים כיום באתרי אינטרנט מסוג זה. עם זאת, נמסר לי כי קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של החברה , והובהר לי כי כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה כאמור, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה והשלכותיה.
1.22 ידוע לי כי אתר זה עשוי להיות מקושר באמצעות קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים אשר אינם מופעלים על ידי החברה. הריני מאשר כי הובהר לי שהחברה אינה אחראית לתכנים המוצגים באתרי אינטרנט אחרים.
1.23 הובהר לי כי החברה רשאית להגביל גישה לאתר ו/או חלק ממנו לכל משתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למנוע ממשתמש לקבל הצעת מחיר ו/או לרכוש מוצר במקרה של הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש בעת ההרשמה ו/או בכל עת לאחר מכן ו/או בגין ביצוע מעשה ו/או מחדל שיש בהם כדי לפגוע בחברה ו/או בפעילותה.
1.24 ידוע לי כי התמונות והתכנים המוצגים באתר זה הם רכושה הבלעדי של החברה וחל איסור מפורש לעשות בהם שימוש. כן ידוע לי כי שימוש בלתי מורשה עלול להפר את דיני זכויות היוצרים, סימני המסחר, את הדינים, החוקים והתקנות בתחום הגנת הפרטיות ובתחומי הפרסום והתקשורת.
1.25 מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע, וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע.

2. הצהרות לעניין ביטוח חיות מחמד

2.1 ידוע לי כי ההצעה תינתן על סמך הצהרותיי אודות חיית המחמד ומצבה הרפואי.
2.2 ידוע לי כי פוליסה זו לא נועדה לכסות הוצאות רפואיות או אחרות כאשר מקרה הביטוח חל טרם תחילת הביטוח.
2.3 ככל שיחול שינוי במצב הרפואי של חיית המחמד לאחר רכישת הפוליסה וטרם תחילת הביטוח, אני מתחייב להודיע על כך לליברה מיידית.
2.4 ידוע לי כי הפוליסה אינה מכסה חיות מחמד אשר ביום תחילת הביטוח היה גילן פחות מ-4 חודשים או יותר משמונה שנים. עוד ידוע לי, כי בהתייחס למקרה ביטוח מסוג "תאונה" בלבד, החברה תהא רשאית לאשר גיל כניסה גבוה מגיל הכניסה המקסימאלי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בעוד שבהתייחס למקרה ביטוח מסוג "מחלה" לא תהא רשאית להאריך או לאשר גיל כניסה גבוה מגיל הכניסה המינימאלי כהגדרתם מונחים אלו בפוליסה.
2.5 ידוע לי כי הפוליסה מכסה כלב שסומן בשבב אלקטרוני או חתול שבגינו הועבר צילומו באופן דיגיטלי במעמד רכישת הביטוח.
2.6 בעת רכישת פוליסה לחיית מחמד מסוג כלב, הריני מצהיר כי הכלב אינו שייך לגזע מסוכן או מעורב עם גזע מסוכן, דהיינו: אמריקן סטאפורדשייר בול טרייר (אמסטאף); בול טרייר; סטאפורדשייר בול טרייר (סטאף אנגלי); דוגה ארגנטינאי; טוסה יפני; פיט בול טרייר; פילה ברזילאי; רוטווילר; וכן על סוגי הכלבים הבאים: דוברמן, רועה קווקזי ורועה תורכי.
2.7 ידוע לי כי הפוליסה לא תכסה נזק שנגרם על ידי חיית המחמד שלא קוימו לגביו הוראות החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002.
2.8 ידוע לי כי תנאי מוקדם להפעלת הפוליסה הינו מצב תפקודי תקין של חיית המחמד ביום תחילת הביטוח בשים לב לסוג, גזע, מין וגיל חיית המחמד; ובמקרה בו חיית המחמד היא כלב, בתנאי שהכלב מחוסן כחוק ובעל רישוי בר תוקף במשך כל תקופת הביטוח.
2.9 ידוע לי כי הפוליסה כוללת תקופת אכשרה כדלקמן - במקרה של מחלה, תקופה של 30 יום ממועד רכישת הביטוח; במקרה של תאונה, תקופה של 48 שעות ממועד רכישת הביטוח.
2.10 הריני מצהיר בזאת כי קראתי את כל תנאי הפוליסה, סייגיה וחריגיה, וידוע לי כי הם מפורסמים באתר החברה בכל עת.
2.11 הנני מצהיר כי בעת קרות מקרה הביטוח אמסור לחברה את מלוא המידע הרלוונטי לבירור חבותה, ולא אסתיר מידע רלוונטי.
2.12 הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי ומקובל עליי שהחברה תפנה אליי באמצעים דיגיטליים בלבד, אלא אם אבקש מפורשות אחרת.
2.13 ידוע לי כי בעת קרות מקרה ביטוח, החברה רשאית לדרוש את התיק הרפואי של חיית המחמד שלי על מנת לברר חבותה.
2.14 ידוע לי כי כל תשלום המגיע לי מהחברה, לרבות תביעות לתגמולי ביטוח, יבוצע באמצעות העברה בנקאית או הפקדה לכרטיס האשראי באמצעותו נרכשה הפוליסה לפי שיקול דעתה של החברה.


ליברה חברה לביטוח בע"מ

צהריים טובים!

בחירה מצויינת להעביר איתנו את הקפה של השעות הקשות...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה Libra ?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323
סגירה של חלון קופץ