הצהרות מועמד לביטוח דירה

הצהרות המועמד לביטוח

כמשתמש באתר של ליברה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה"), הריני מאשר, מצהיר ומתחייב כדלקמן:
 

1. כללי

1.1 הריני מאשר כי קראתי את תנאי השימוש ומדיניות שמירת הפרטיות התקפים של החברה והבנתי את האמור בהם.
1.2 ידוע לי כי החברה רשאית לערוך שינויים בתנאי שימוש אלו בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
1.3 ידוע לי כי באתר זה ניתן לבצע רכישה דיגיטלית של פוליסות ביטוח רכב, ביטוח דירה, ביטוח עסק ו/או כל מוצר אחר שיוצע על ידי החברה מעת לעת ו/או לקבל הצעה לרכישתם.
1.4 הובהר לי כי החברה רשאית שלא ליתן הצעת מחיר לכל דורש, הכל בהתאם למדיניות החיתום שלה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
1.5 עוד הובהר לי כי הצעת המחיר אינה מהווה אישור לרכישת מוצר, ורק קיבולה של הבקשה לרכישה על ידי החברה, תחייב את החברה.
1.6 הריני מאשר בזאת, כי אני מעוניין לקבל הצעה לביטוח באמצעות אתר אינטרנט זה עבורי ו/או עבור בני משפחתי מקרבה ראשונה, וכן כי איני קטין ו/או פסול דין.
1.7 הריני מאשר ומבקש בזאת, כי במידה ויופסק תהליך קבלת ההצעה לביטוח באמצעות אתר זה, בכל שלב ומכל סיבה שהיא, נציגי החברה ו/או מי מטעמה יפנו אליי באמצעי התקשרות שונים בהתאם לפרטים שמסרתי, במטרה לסייע לי להשלים את תהליך קבלת ההצעה והרכישה.
1.8 ידוע לי כי ככל שלאחר קבלת הצעת המחיר אחליט כי ברצוני לרכוש את המוצר, אתבקש לאשר את הפרטים שמולאו על ידי ולמלא פרטים נוספים הנדרשים להמשך הליך הרכישה, לרבות, כתובת דוא"ל למשלוח מסמכי ההתקשרות של המוצר שנרכש על ידי, אמצעי התשלום שברשותי, אופן התשלום וכיוצ"ב.
1.9 עוד ידוע לי כי רק לאחר קבלת אישורה של חברת כרטיסי האשראי לפרטי התשלום ותנאיו, ובכפוף להסכמת החברה לקבל את בקשתי לרכישה, החברה תשלח לי באמצעות דואר אלקטרוני הודעה המאשרת את רכישת הפוליסה לרבות מסמכי הפוליסה. כמו כן, ידוע לי כי כריתת ההסכם תירשם במחשבי החברה ורישום זה יהווה ראיה חלוטה על כריתת הסכם מחייב ביני לבין החברה.
1.10 ידוע לי, כי פוליסות הביטוח על נספחיהן מפורסמות באתר האינטרנט של החברה, וניתן לצפות בהן, להדפיסן ולהורידן מהאתר בכל עת.
1.11 ידוע לי, כי תנאי הפוליסה וחריגיה וכן כל האמור בדף פרטי הביטוח התקפים במועד תחילת הביטוח, הם אלו אשר יחייבו את הצדדים.
1.12 הנני מצהיר כי כל הפרטים אשר יימסרו על ידי במסגרת פנייתי לקבלת הצעה ו/או לרכישת ביטוח באמצעות אתר זה, נמסרים מרצוני החופשי והינם נכונים, מלאים, אמיתיים ומדויקים וכי לא הסתרתי ו/או סילפתי מידע העלול להטעות את החברה בשיקוליה ביחס לקיבול הצעתי ו/או קביעת דמי הביטוח, לפי העניין. הריני מתחייב בזאת להביא לידיעת החברה כל שינוי בפרט מהותי שנמסר על ידי לצורך רכישת הביטוח.
1.13 ידוע לי כי עליי להשיב תשובה מלאה וכנה על שאלות בעניין מהותי, וככל שלא אעשה כן יכול ותהיה לכך השפעה על תשלום תגמולי הביטוח.
1.14 ידוע לי, כי בהעדר המצאת אישורים תומכים במידע שנמסר על ידי לצורך קביעת תנאי הביטוח ודמי הביטוח, החברה תהא רשאית להעלות את דמי הביטוח במהלך תקופת הביטוח, רטרואקטיבית מיום תחילת הביטוח, תוך חיוב אמצעי התשלום באמצעותו שולם הביטוח ובמקרים חריגים אף לבטל את הפוליסה, בכפוף לתנאי הביטול הקבועים בה. סעיף זה אינו חל על ענף ביטוח רכב חובה.
1.15 הריני מאשר בזאת, כי קראתי והבנתי את ההצהרות וההודעות הנלוות לתהליך קבלת הצעה ו/או הרכישה באתר, לרבות ובפרט מסמך הצהרות זה, ואני מסכים לכל האמור בהן.
1.16 ידוע לי, כי מסמך הצהרות זה חל עליי ועל כל אלו שיבוטחו במסגרת הפוליסה אותה ברצוני לרכוש באמצעות אתר האינטרנט, וכן כי הצהרתי זו מחייבת את עזבוני ו/או את הבאים מטעמי, למעט בענף ביטוח רכב חובה.
1.17 ידוע לי כי הפוליסה תשולם באמצעות כרטיס אשראי בלבד (לרבות כרטיסי חיוב נטענים), כאשר מספר התשלומים בפועל יקבע על פי בחירתי, במסגרת האפשרויות שיינתנו על ידי החברה במעמד רכישת הביטוח, וכפי שיעודכנו מעת לעת.
1.18 ידוע לי כי בעת שעבוד פוליסה, באחריותי להעביר את הפוליסה לגורם המשעבד ולוודא כי עודכנה ברישומיו.
1.19 ידוע לי כי בעת ביטול פוליסה בחברה אחרת, ליברה פועלת להעברת בקשת הביטול אולם באחריותי כי הפוליסה הקודמת אכן בוטלה והתשלומים בגינה הופסקו.
1.20 הריני מצהיר ומאשר בזאת כי אני מסכים לקבל את כל הדואר מהחברה באמצעות דוא"ל במקום דואר רגיל, ובכלל זה, כל מידע שיתבקש מהחברה, וכל מידע שהחברה מחויבת לשלוח לי על פי דין, לרבות אך לא רק, מכתבי גבייה, הודעות חידוש וכיוצ"ב.
1.21 ידוע לי כי המרה ושימוש בליברות שיונפקו לארנק הדיגיטלי שלי כפופים לתקנון הליברות המפורסם באתר החברה.
1.1 ידוע לי כי החברה נוקטת באמצעי אבטחה התואמים את הדרישות הרגולטוריות והסטנדרט הקיים כיום באתרי אינטרנט מסוג זה. עם זאת, נמסר לי כי קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של החברה , והובהר לי כי כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה כאמור, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה והשלכותיה.
1.2 ידוע לי כי אתר זה עשוי להיות מקושר באמצעות קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים אשר אינם מופעלים על ידי החברה. הריני מאשר כי הובהר לי שהחברה אינה אחראית לתכנים המוצגים באתרי אינטרנט אחרים.
1.3 הובהר לי כי החברה רשאית להגביל גישה לאתר ו/או חלק ממנו לכל משתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למנוע ממשתמש לקבל הצעת מחיר ו/או לרכוש מוצר במקרה של הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש בעת ההרשמה ו/או בכל עת לאחר מכן ו/או בגין ביצוע מעשה ו/או מחדל שיש בהם כדי לפגוע בחברה ו/או בפעילותה.
1.4 ידוע לי כי התמונות והתכנים המוצגים באתר זה הם רכושה הבלעדי של החברה וחל איסור מפורש לעשות בהם שימוש. כן ידוע לי כי שימוש בלתי מורשה עלול להפר את דיני זכויות היוצרים, סימני המסחר, את הדינים, החוקים והתקנות בתחום הגנת הפרטיות ובתחומי הפרסום והתקשורת.
1.5 מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע, וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע.2. ביטוח דירה

2.1 ידוע לי, כי רכישת הביטוח דרך אתר האינטרנט רלוונטית לדירה המשמשת למגורים בלבד, ובלבד שאינה דירה מחולקת. החברה רשאית לאשר ו/או לסרב לבטח פעילות עסקית בדירה המשמשת למגורים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
2.2 עוד ידוע לי כי הצעה ו/או רכישה באמצעות אתר האינטרנט תתאפשר רק למועמדים לביטוח בעלי רצף ביטוחי של שלושה שנים ובעלי תביעה אחת, לכל היותר, בשלוש השנים הקודמות לעריכת הפוליסה, והכל בכפוף למדיניות החיתום של החברה.
2.3 הריני מצהיר בזאת כי קראתי את תנאי הפוליסה, חריגיה, הרחבותיה (ככל שישנן) ונספחיה.
2.4 ידוע לי כי 30 יום טרם תום תקופת הביטוח, החברה תשלח אליי באמצעים דיגיטליים הודעה בדבר תום תקופה, כמתחייב מהוראות חוזר ביטוח 2014-1-6 שעניינו "חידוש חוזה ביטוח".

2.5 הריני מצהיר שהנכס ו/או התכולה המועמדים לביטוח, הנם במצב תקין, וכי אין כל נזק קיים בדירה נכון למועד עריכת הביטוח. ככל שקיים נזק כאמור, הריני מתחייב בזאת שלא להמשיך את התהליך באופן דיגיטלי, ולפנות למוקד המכירות של החברה לצורך מסירת מלוא המידע הרלוונטי על בסיסו תינתן הצעה לביטוח, ככל שתינתן כזו.
2.6 ככל שארכוש כיסוי כנגד נזקי מים ונוזלים אחרים, ידוע לי כי תיקון הנזק יבוצע על ידי בעל מקצוע פרטי שיבחר על ידי לפי שיקול דעתי הבלעדי. במקרה של נזק כאמור, הריני מתחייב לדווח על כך מיידית לחברה, ולמסור לחברה הצעה לתיקון הנזק טרם ביצוע התיקון בפועל. בעניין זה, הובהר לי כי רק לאחר קבלת אישורה של החברה ובכפוף לו, הריני רשאי לתקן את הנזק ולשלם לבעל המקצוע, בעוד החברה תפעל לתשלום תגמולי הביטוח במישרין אליי, וזאת כנגד חשבונית התיקון.
2.7 ככל שארכוש כיסוי בגין תכולת הנכס, הריני מצהיר שסכום ביטוח התכולה עונה על צרכיי וכולל את שווי כל תכולת הדירה, ובמקרה של אי התאמה שלא הוצהרה על ידי, אין לי ולא יהיו לי כל טענות כלפי החברה.
2.8 בהתייחס להרחבת ביטוח כל הסיכונים לתכשיטים, דברי ערך ורכוש נייד, כמתואר בסעיף 8 לפרק ב'1 לפוליסה, הריני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי עליי לשלוח לחברה את רשימת הפריטים שברצוני לבטח במסגרת כיסוי כל הסיכונים, תכשיטים, דברי ערך ושעוני יד, בצירוף הערכת מומחה ו/או סוקר ו/או חשבוניות בגין רכישתם על מנת שיבוטחו.

2.9 ידוע לי כי החברה רשאית לדרוש ממני בכל עת אסמכתאות התומכות בהצהרותיי, ובכלל זה, אסמכתא על החלפת הצנרת, אסמכתא על מיגון קיים בדירה, אישור על קיום ציוד אש וכיבוי, התקנת מערכות התראה וכיוצ"ב.
2.10 בנוסף, הובהר לי כי הכיסוי הביטוחי לא יחול במקרים בהם הדירה אינה תפוסה, דהיינו בדירה הפנויה למעלה מ-60 ימים רצופים או שבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר למעלה מ- 60 ימים רצופים.
2.11 הריני מצהיר בזאת כי ידוע לי שסכומי הביטוח המוצעים על ידי החברה במסגרת הליך הרכישה הדיגיטלי הנם סכומי ביטוח מומלצים בלבד, ובאחריותי לבחון את הסכומים ולהתאימם לצרכיי. הריני מאשר בזאת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות כלפי החברה, בין אם אאשר את הסכומים המומלצים ובין אם אפעל להקטינם ו/או להגדילם, והכל נעשה מתוך ידיעה והבנה מלאה של צרכיי.


ליברה חברה לביטוח בע"מ

צהריים טובים!

בחירה מצויינת להעביר איתנו את הקפה של השעות הקשות...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה Libra ?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323
סגירה של חלון קופץ