הצהרות המועמד לביטוח Chik

כמשתמש באתר או בישומון של ליברה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה"), הריני מאשר, מצהיר ומתחייב כדלקמן:


1 כללי


1.1 הריני מאשר כי קראתי את תנאי השימוש ומדיניות שמירת הפרטיות התקפים של החברה והבנתי את האמור בהם, לרבות לעניין דיוור ישיר למוצר זהה בהתאם להוראות הדין.
1.2 ידוע לי כי החברה רשאית לערוך שינויים בתנאי שימוש אלו בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
1.3 ידוע לי כי בישומון זה ניתן לבצע רכישה דיגיטלית של פוליסת ביטוח רכב לנהגים זמניים, בהתאם לתנאים המפורטים במסמך 2 להלן.
1.4 ידוע לי כי תנאי הכרחי לשימוש הינו השלמת תהליך הרישום והתקנת הישומון על גבי מכשיר הטלפון של הנהג הרלוונטי.
1.5 ידוע לי כי בעצם השלמת הליך הרישום והורדת היישומון, הריני מאשר את תנאי השימוש בישומון, מדיניות הגנת הפרטיות ומסמך הצהרות זה, ומסכים לכל האמור בהם. אם אינך מסכים לתנאים אלה, כולם או חלקם, אינך רשאי להתקין את היישומון או לעשות בו כל שימוש.
1.6 הריני מאשר בזאת כי עם השלמת תהליך הרישום באתר או בישומון, כל הנהגים הזמניים אשר הוגדרו על ידי יהיו רשאים לעשות שימוש באתר או בישומון לרבות הפעלת הכיסוי ושימוש בכרטיס האשראי שהוגדר על ידי בתהליך הרישום ללא הגבלה וללא צורך בכל אישור נוסף מטעמי.
1.7 ידוע לי כי השירות ניתן רק עבור כלי רכב שבבעלותי או שאני המורשה לשימוש ברכב.
1.8 הובהר לי כי החברה רשאית שלא לספק את השירות לכל דורש, הכל בהתאם למדיניות החיתום שלה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
1.9 עוד הובהר לי כי הצעת המחיר אינה מהווה אישור לרכישת הכיסוי, ורק קיבולה של הבקשה לרכישה על ידי החברה תוך קבלת מלוא התמורה בגינה מראש, תחייב את החברה.
1.10 הריני מאשר בזאת, כי אני מעוניין לקבל הצעה לביטוח באמצעות אתר או ישומון זה עבורי ו/או עבור בני משפחתי מקרבה ראשונה, וכן כי איני קטין ו/או פסול דין.
1.11 הריני מאשר ומבקש בזאת, כי במידה ויופסק תהליך קבלת ההצעה לביטוח באמצעות אתר זה, בכל שלב ומכל סיבה שהיא, נציגי החברה ו/או מי מטעמה יפנו אליי באמצעי התקשרות שונים בהתאם לפרטים שמסרתי, במטרה לסייע לי להשלים את תהליך קבלת ההצעה והרכישה.
1.12 ידוע לי כי ככל שלאחר קבלת הצעת המחיר אחליט כי ברצוני לרכוש את הכיסוי, אתבקש לאשר את הפרטים שמולאו על ידי ולמלא פרטים נוספים הנדרשים להמשך הליך הרכישה, לרבות הנהגים המורשים לנהוג ברכב, אמצעי התשלום ממנו יגבו התשלומים בגין הפעלות ושימושים של הנהגים המורשים, וכן כתובת דוא"ל למשלוח מסמכי ההתקשרות של המוצר שנרכש על ידי, ופרטים נוספים לפי דרישתה של החברה.
1.13 ידוע לי כי רק לאחר קבלת אישורה של חברת כרטיסי האשראי לפרטי התשלום ותנאיו, ובכפוף להסכמת החברה לקבל את בקשתי לרכישה, החברה תשלח לי באמצעות דואר אלקטרוני הודעה המאשרת את רכישת הכיסוי ופרטי הרכישה. כמו כן, ידוע לי כי כריתת ההסכם תירשם במחשבי החברה ורישום זה יהווה ראיה מוסדית בדבר כריתת הסכם מחייב ביני לבין החברה.
1.14 ידוע לי, כי פוליסות הביטוח על נספחיהן מפורסמות באתר האינטרנט של החברה, וניתן לצפות בהן, להדפיסן ולהורידן מהאתר בכל עת.
1.15 ידוע לי, כי תנאי הפוליסה וחריגיה וכן כל האמור בהודעת הפעלת הכיסוי שתישלח בתום הרכישה הם אלו אשר יחייבו את הצדדים.
1.16 הנני מצהיר כי כל הפרטים אשר יימסרו על ידי במסגרת פנייתי לקבלת הצעה ו/או לרכישת ביטוח באמצעות אתר זה, נמסרים מרצוני החופשי והינם נכונים, מלאים, אמיתיים ומדויקים וכי לא הסתרתי ו/או סילפתי מידע העלול להטעות את החברה בשיקוליה ביחס לקיבול הצעתי ו/או קביעת דמי הביטוח, לפי העניין. הריני מתחייב בזאת להביא לידיעת החברה כל שינוי בפרט מהותי שנמסר על ידי לצורך רכישת הביטוח שיחול החל במועד הרכישה ועד לתום תקופת הביטוח, ומיד עם היוודעו.
1.17 ידוע לי כי עליי להשיב תשובה מלאה וכנה על שאלות בעניין מהותי, וככל שלא אעשה כן יכול ותהיה לכך השפעה על תשלום תגמולי הביטוח.
1.18 הובהר לי כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין, מהווה עוולה אזרחית ואף עוולה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגמרו לחברה או מי מטעמה עקב כך.
1.19 ידוע לי, כי בהעדר המצאת אישורים תומכים במידע שנמסר על ידי לצורך קביעת תנאי הביטוח ודמי הביטוח, החברה תהא רשאית לקזז את תגמולי הביטוח, כולם או מקצתם, לפי העניין.
1.20 הריני מאשר בזאת, כי קראתי והבנתי את ההצהרות וההודעות הנלוות לתהליך קבלת הצעה ו/או הרכישה באתר או בישומון, לרבות ובפרט מסמך הצהרות זה, ואני מסכים לכל האמור בהן.
1.21 ידוע לי, כי מסמך הצהרות זה חל עליי ועל כל אלו שיבוטחו במסגרת הפוליסה אותה ברצוני לרכוש באמצעות אתר האינטרנט, וכן כי הצהרתי זו מחייבת את עזבוני ו/או את הבאים מטעמי.
1.22 ידוע לי כי הפוליסה תשולם באמצעות כרטיס אשראי בלבד, במסגרת האפשרויות שיינתנו על ידי החברה במעמד רכישת הביטוח, וכפי שיעודכנו מעת לעת.
1.23 ידוע לי כי לא ניתן לבטל פוליסה זו לאחר שנרכשה, אלא אם טרם החלה תקופת הביטוח.
1.24 ידוע לי כי לא ניתן למנות בפוליסה זו מוטב בלתי חוזר. ככל ועל אף האמור קיים שעבוד לרכב הריני מתחייב להביא זאת לידיעת החברה בעת מקרה ביטוח המזכה בתגמולי ביטוח.
1.25 הריני מצהיר ומאשר בזאת כי אני מסכים לקבל את כל הדואר מהחברה באמצעות דוא"ל במקום דואר רגיל, ובכלל זה, כל מידע שיתבקש מהחברה, וכל מידע שהחברה מחויבת לשלוח לי על פי דין.
1.26 ידוע לי כי רכישת כיסוי נהג זמני למי שאינו מבוטח ליברה, אינה מקנה זכאות לליברות ותקנון השתתפות ברווחים אינו חל לגביה.
1.27 ידוע לי כי החברה נוקטת באמצעי אבטחה התואמים את הדרישות הרגולטוריות והסטנדרט הקיים כיום באתרי אינטרנט מסוג זה. עם זאת, נמסר לי כי קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של החברה, והובהר לי כי כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה כאמור, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה והשלכותיה.
1.28 ידוע לי כי אתר זה עשוי להיות מקושר באמצעות קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים אשר אינם מופעלים על ידי החברה. הריני מאשר כי הובהר לי שהחברה אינה אחראית לתכנים המוצגים באתרי אינטרנט אחרים.
1.29 הובהר לי כי החברה רשאית להגביל גישה לאתר או לישומון ו/או לחלקים מהם לכל משתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למנוע ממשתמש לקבל הצעת מחיר ו/או לרכוש כיסוי במקרה של הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש בעת ההרשמה ו/או בכל עת לאחר מכן ו/או בגין ביצוע מעשה ו/או מחדל שיש בהם כדי לפגוע בחברה ו/או בפעילותה.
1.30 ידוע לי כי התמונות והתכנים המוצגים באתר זה הם רכושה הבלעדי של החברה וחל איסור מפורש לעשות בהם שימוש. כן ידוע לי כי שימוש בלתי מורשה עלול להפר את דיני זכויות היוצרים, סימני המסחר, את הדינים, החוקים והתקנות בתחום הגנת הפרטיות ובתחומי הפרסום והתקשורת.
1.31 ידוע לי כי כל הודעה שתישלח לי על ידי החברה באמצעים דיגיטליים היא אישית וכוללת פרטים אישיים. בהתאם, הריני מצהיר בזאת כי לא אעביר הודעות החברה לאף אדם או גורם אחר. ידוע לי כי העברה כאמור, ככל שתעשה, תהא על אחריותי האישית בלבד ולא יהיו לי כל טענות כלפי החברה בדבר העברת המידע האישי (כהגדרתו במדיניות הגנת הפרטיות של החברה) לצד שלישי.
1.32 מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע, וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע.

2 הצהרות לעניין ביטוח רכב רכוש (מקיף / צד ג')


2.1 ידוע לי כי תנאי מקדים לכניסת הביטוח לתוקף, הינו כי לרכב קיימת במועד קרות מקרה הביטוח פוליסת ביטוח רכב זהה לנזקי רכוש ו/או נזקי רכוש של צד שלישי ברת תוקף, לפי העניין ובהתאם להצהרתך (להלן: "פוליסת המקור"). יובהר כי מידע זה הינו מידע מהותי כהגדרתו בסעיף 6 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981.
2.2 הריני מתחייב בזאת לחדש את פוליסת המקור מעת לעת, כך שבכל עת יהיה כיסוי התואם להצהרתי ורצף ביטוחי מלא. במידה ועל אף התחייבותי זו, אבחר שלא לחדש את פוליסת המקור, מכל סיבה שהיא, הריני מתחייב ליידע את החברה במיידי, שכן נמסר לי כי במקרה זה איני רשאי להפעיל את השירות. בנוסף, הריני מתחייב לעדכן את ליברה על כל שינוי בכיסוי בפוליסת המקור (מקיף לצד ג' וצד ג' למקיף) מעת לעת ולפי הצורך.
2.3 ידוע לי כי אי התאמה בין הצהרתי בדבר סוג הפוליסה הקיימת לרכב (מקיף/צד ג') לבין הפוליסה הקיימת בפועל, עלולה להוביל לשלילת תגמולי הביטוח, במלואם או מקצתם.
2.4 ידוע לי כי תנאי מקדים נוסף לכניסת הביטוח לתוקף, הינו הפעלת השירות ותשלום בגינו מראש וטרם קרות מקרה הביטוח. הפעלת הכיסוי לאחר קרות מקרה ביטוח תחשב למרמה ותוביל לשלילת תגמולי הביטוח, כולם או מקצתם. למען הסר ספק יובהר כי היה ולא הופעל השירות במועד האירוע הביטוחי, לא יהיה כיסוי לאירוע, וכל טענה בגין תקלת תקשורת תידחה על הסף.
2.5 ידוע לי כי הפוליסה מעניקה כיסוי ביטוח מסוג ביטוח מקיף ו/או צד ג' לנהג הזמני בלבד, ואינה מכסה נזקי גוף לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970 (המכוסות בפוליסת המקור המבטחת את הרכב).
2.6 ידוע לי כי ברכישת כיסוי מסוג ביטוח מקיף לנהג הזמני, הריני מוותר על כיסוי מסוג גניבה כהגדרתו בסעיף 1 (3) לפוליסה (המכוסה בפוליסת המקור המבטחת את הרכב).
2.7 ידוע לי כי תוקף פוליסה זו מוגבל לאירוע אחד בלבד, ויפקע עם קרות מקרה הביטוח ללא זכאות להחזר דמי ביטוח, גם אם נותרו ימי ביטוח ששולמו לאחר קרות מקרה הביטוח.
2.8 ידוע לי כי הפוליסה תכסה אך ורק את הנהג הזמני כהגדרתו בסעיף 1 ב (2) לפרק ד' לתנאים הכלליים של הפוליסה, המפורסמים באתר החברה בכל עת.
2.9 ידוע לי כי תגמולי הביטוח ישולמו לבעל הפוליסה בחברת המקור המבטחת את הרכב ולא לנהג הזמני.
2.10 ידוע לי כי הפוליסה אינה כוללת כיסויים כגון שרותי דרך וגרירה שאינה עקב תאונה, רכב חליפי , שמשות, פנסים ומראות והוצאות הליך משפטי אזרחי אשר בדרך כלל מכוסים במסגרת פוליסות המקור.
2.11 ידוע לי כי בעת קרות מקרה ביטוח על ידי נהג שגילו צעיר מ-24 או שותק הנהיגה שלו נמוך משנה, תחול תוספת של 50% על ההשתתפויות העצמיות, כך שההשתתפות העצמית בגין תיקון הרכב במוסך הסדר תעמוד על 1,500 ש"ח; תיקון במוסך פרטי 3,750 ש"ח; 2,250 ש"ח בגין נזק לצד ג'; ו-825 ש"ח בגין הגנה פלילית, ובלבד שלבעל הפוליסה קיימים הכיסויים האמורים בפוליסת המקור.
2.12 ידוע לי כי חישוב הימים ייעשה ל- 24 שעות ממועד הפעלת הכיסוי, וכי החברה תשלח הודעה באמצעות הישומון שלוש שעות טרם סיום הכיסוי להתריע על סיומו הקרב. בנוסף, ידוע לי כי בישומון קיים Timer (שעון עצר) המציג בכל רגע נתון, את משך הזמן שנותר עד לתום תקופת הכיסוי.
2.13 ידוע לי לא ניתן לבטל את הפוליסה לאחר שנרכשה, אלא אם טרם החלה תקופת הביטוח הזמנית שנרכשה.
2.14 ידוע לי כי רכישת הביטוח דרך אתר האינטרנט תקפה לנהגים בעלי רישיון נהיגה תקף בישראל, בעלי מקסימום תביעה או שלילה אחת ב- 3 שנים האחרונות ועבור כלי רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון שאינו בבעלות חברה, שלא נרכש בייבוא אישי והמשמש למטרות פרטיות וחברתיות בלבד, הכל בהתאם לתנאי החיתום של החברה.
2.15 הריני מצהיר בזאת כי קראתי את כל תנאי הפוליסה, חריגיה, הרחבותיה (ככל שישנן) ונספחיה, לרבות נספח משתנים מיוחדים המשפיעים על ערך הרכב בעת תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן גמור ואובדן גמור להלכה, וכן נספח שמאות נזקי רכב (רכוש) ונזקי רכוש לצד שלישי.
2.16 ידוע לי כי חישוב ערך הרכב באובדן גמור ואובדן גמור להלכה, נקבע על פי מחירון לוי יצחק וישנם משתנים שונים היכולים להשפיע על ערך הרכב כדוגמת: אופי השימוש ברכב, בעלויות קודמות, תאונות קודמות שהרכב מעורב בהן, תשלומים קודמים ששולמו בגין ירידת ערך הרכב וכיוצא באלה (להלן: "המשתנים המפחיתים"). הריני מאשר בזאת כי קראתי והבנתי את אופן חישוב הפיצוי לרבות הדוגמאות שניתנו על ידי החברה בעניין זה.
2.17 הריני מאשר כי קראתי והבנתי את דף ההסבר למבוטח בעניין תהליך מינוי שמאי ועריכת שומת נזק בקרות מקרה הביטוח הרלוונטי.
2.18 ידוע לי כי עליי להשיב תשובה מלאה וכנה וכי אם לא אעשה כן, יכול ותהא לכך השפעה על תגמולי הביטוח שישולמו לי על ידי החברה, כולם או מקצתם ואף לביטול הפוליסה.
2.19 הובהר לי כי החברה אינה מחויבת לאשר את הצעת הביטוח ו/או שהנה רשאית לאשרה בתנאים, והכל בהתאם למדיניות החיתום של החברה, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
2.20 ידוע לי כי בעת מקרה ביטוח המחייב תיקון של הרכב, ביכולתי לבחור מוסך פרטי או מוסך בהסדר, בהתאם לגובה ההשתתפות העצמית כמפורט בתהליך הרכישה ובהודעת דוא"ל שתשלח בתום הרכישה. ידוע לי כי במידה ואבחר במוסך פרטי אשר אינו בהסדר עם החברה, ייתכן ותגמולי הביטוח יופחתו בשיעור של עד 25% בשל הפרשים במחירי החלפים.

3 הצהרות לעניין ביטוח רכב חובה


ידוע לי כי פוליסה זו אינה מכסה נזקי גוף לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970, ובאחריותי להצהיר בדבר קיומה של פוליסה מסוג זה לרכב, לרבות זהות חברת הביטוח המבטחת את הרכב בביטוח החובה בשנת הביטוח הרלוונטית וכן לוודא חידושה מעת לעת כך שבכל רגע נתון יהיה לרכב כיסוי ורצף ביטוחי מלא.

בוקר טוב!

כיף שהחלטת לפתוח איתנו את היום שלך...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה Libra ?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323
סגירה של חלון קופץ