תקנון השתתפות ברווחים (ליברות)

1. מבוא

1.1 תקנון זה מנוסח בלשון זכר אולם מיועד לשני המינים כאחד.
1.2 השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן להיפך, לפי העניין.
1.3 כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות תקנון זה.
1.4 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים בעניין, תגברנה הוראות תקנון זה.

2. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על פי המשמעות שבצידם:
"החברה" ליברה חברה לביטוח בע"מ, ח.פ. 515761625.
"פוליסה" פוליסה ממגוון הפוליסות המשווקות על ידי החברה החברה בכפוף לאמור בסעיפים 3.6 ו-4.1.1 להלן, ולמעט פוליסות מסוג נסיעות לחו"ל ו/או ביטוח חיים ו/או חיים למשכנתא ו/או חיסכון טהור.
"מבוטח" ו/או "לקוח" מי שרכש פוליסה מהחברה, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה והינו רשום כבעל הפוליסה.
"ארנק דיגיטלי" ארנק וירטואלי המצוי באיזור האישי למבוטח באתר האינטרנט של החברה, בו יצברו הליברות.
"ליברה" ו/או "ליברות" מטבע דיגיטלי ייחודי של החברה המהווה את חלקו של המבוטח בהשתתפות ברווחים.
"ערך הליברה" ערך הליברה במועד המימוש יהיה ביחס המרה של 1:1. כלומר, ליברה אחת תהיה שווה שקל אחד.
"צבירה" כמות הליברות המצויות בארנק הדיגיטלי של הלקוח.
"הנוסחא" נוסחא מוגנת המצויה בהליכי רישום פטנט מכוח חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967.
"האיזור האישי" חשבון אישי מקוון המרכז את כל המידע האישי של המבוטח והמאובטח ברמת אבטחה גבוהה.

3. צבירת הליברות

3.1 הליברות ניתנות למבוטח כחלק אינטגרלי מרכישת פוליסה, אינן עולות למבוטח כסף בשום שלב, ויתרתן לעולם לא תהא שלילית.
3.2 בעת רכישת פוליסה חדשה לראשונה, וכחלק אינטגראלי מרכישת הפוליסה, החברה תקים למבוטח ארנק דיגיטלי אליו יופקדו הליברות שהונפקו למבוטח עפ"י הנוסחא.
3.3 הליברות מהוות נגזרת מהפרמיה המשולמת על ידי המבוטח על פי הנוסחא.
3.4 בעת רכישת פוליסה נוספת על ידי לקוח קיים ו/או הוספת כיסוי לפוליסה קיימת, יוטענו ליברות נוספות כחלק אינטגראלי מהרכישה החדשה ו/או התוספת, לפי העניין, לארנק הדיגיטלי הקיים של הלקוח, עפ"י הנוסחא.
3.5 בעת ביצוע שינויים בפוליסה המובילים להקטנת ו/או הגדלת הפרמיה, כגון החלפת רכב, החלפת נהג וכיוצ"ב, יתרת הליברות תעודכן בהתאם.
3.6 בהתייחס לביטוח רכב, הליברות יוענקו בגין העלות הכוללת של פוליסת הרכוש ופוליסת החובה, אולם יהיו ניתנות למימוש בפוליסת הרכוש בלבד. למען הסר ספק, רכישה ו/או חידוש של ביטוח חובה בלבד, לא יאפשר הענקת או מימוש ליברות, וזאת בהתאם להוראות הדין.
3.7 הארנק הדיגיטלי יופיע באיזור האישי של המבוטח, ויהיה מעודכן "און ליין" בהתאם לכמות הליברות שנצברו בניכוי הליברות שמומשו, ככל שמומשו. כחלק מעקרון השקיפות באמנת השירות של החברה, החברה תפעל לבצע הפרדה ברורה בין סך הליברות שנצברו לבין הליברות שהגיע מועד מימושן כאמור בסעיפים 4.1.1 ו-4.1.2 להלן.
3.8 הכניסה לארנק הדיגיטלי תעשה באמצעות האיזור האישי, באופן מאובטח ובאמצעות סיסמא אישית שתימסר למבוטח בלבד. באחריות המבוטח לוודא שמירה על פרטיותו באמצעות אי מסירת הסיסמא לאחר ו/או אי שמירת הסיסמא בזכרון המחשב ו/או הטלפון הנייד.

4. המרה ומימוש הליברות

4.1 כל ליברה ניתנת להמרה בהתקיימותם של שני תנאים מצטברים כדלהלן:
4.1.1 חלפה שנה ממועד הנפקת הליברות בפוליסה הרלוונטית (להלן: "מועד ההמרה");
כלומר, על הפוליסה להיות תקפה שנה מלאה בטרם תחודש. בהתאם, תקנון זה אינו חל על פוליסות יומיות (כגון Chik) ופוליסות שבוטלו בטרם הגיע מועד תום תקופת הביטוח, מכל סיבה שהיא (לרבות מיצוי פוליסה).
4.1.2 הלקוח חידש את הפוליסה שבגינה הונפקו הליברות לשנה נוספת.
4.2 כאשר הלקוח אינו מבוטח עוד בחברה, מכל סיבה שהיא, הליברות שהגיע מועד המרתן (והן בלבד) יישמרו לזכותו לתקופה בת שלוש שנים מהיום בו הפסיק להיות מבוטח בחברה, ויהיו ניתנות למימוש רק כאשר יחזור להיות מבוטח בחברה. לאחר שלוש שנים כאמור, הצבירה תימחק, וללקוח לא תהיה עוד זכאות לליברות שנמחקו.
4.3 לאחר מועד ההמרה, הלקוח יהיה רשאי לממש את הליברות ככסף מזומן, באחת או יותר מהדרכים הבאות:
4.3.1 מימוש באמצעות העברת הסכום שהומר לפקודת הלקוח באמצעות העברה בנקאית ו/או הפקדה לכרטיס האשראי ממנו שולמה הפוליסה ו/או באמצעות כל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה;
4.3.2 מימוש בעת חידוש הפוליסה;
4.3.3 מימוש לרכישת פוליסות ו/או כיסויים נוספים בחברה;
4.3.4 החברה שומרת על זכותה לפרסם מעת לעת דרכי מימוש נוספות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
4.4 צבירת הליברות
4.4.1 הלקוח רשאי לצבור את הליברות שהומרו בארנק הדיגיטלי, ללא הגבלת זמן, ובלבד שבעת המימוש יעמוד בתנאים האמורים בסעיף 4.1 לעיל
4.5 על מנת לממש את הליברות בפועל, על המבוטח לפעול בהתאם לדרכים ולהנחיות שיפורסמו על ידי החברה מעת לעת. אופציית המימוש תינתן רק ביחס לליברות שהגיע מועד המרתן, ללא רלוונטיות לכמות הליברות שנצברו בארנק הדיגיטלי.

5. השתתפות ברווחים – גילוי לציבור

5.1 החברה תבצע חישוב של אחוז הרווח הנקי מהפרמיה על בסיס דוחותיה הכספיים השנתיים. רבע מהאחוז המתקבל יחולק למבוטחים באמצעות הנפקת ליברות לארנק הדיגיטלי של המבוטח, אשר יהיו ניתנות למימוש בהתאם לסעיף 4 לעיל.
דוגמא להמחשה בלבד:
נניח כי הרווח הנקי של החברה בגין שנה נתונה הינו 10,000,000 ₪ (עשרה מיליון ₪), וסך הפרמיות שהתקבלו בגין אותה שנה הינו 100,000,000 מיליון ₪ (מאה מיליון ₪), האחוז יחושב כך: 100,000,000 /10,000,000=10%, המהווים את אחוז הרווחיות של החברה מהפרמיה לשנה הרלוונטית.
בהתאם, רבע מהאחוז, דהיינו, 2.5% מהפרמיה יחולקו כליברות למבוטחי החברה.
5.2 בשלב זה, החברה פועלת תחת הנחת רווח מינימלית של 12% מפרמיה, ובהתאם מחלקת ללקוחותיה 3% מהפרמיה (רבע מהרווחיות המינימלית), המוקצה ללקוחות החברה בעת רכישת פוליסה. ככל שאחוז הרווח מפרמיה יעלה על 12%, הנוסחה תעודכן בהתאם לסעיף 5.1 לעיל.

6. כללי

6.1 תקנון זה מפורסם באתר האינטרנט של החברה, ושמור במשרדי החברה ברח' הרוקמים 26, חולון.
6.2 החברה לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לכל טעות או תקלה בגינה לא מימש הלקוח את יתרת הליברות הצבורה לזכותו.
6.3 בנוסף לאמור בתקנון זה ו/או בהוראות החוק, החברה תהא רשאית שלא לאפשר את המרת ומימוש הליברות, באם יתברר כי צבירתן נעשתה שלא כדין ו/או באופן שאינו הוגן ו\או בניגוד לאמור בתקנון זה, הכול לפי שקול דעתה הבלעדי.
6.4 החברה תהא רשאית לשנות תקנון זה ו/או לבטלו בכל עת, כאשר התקנון התקף יהא זה שיפורסם באתר האינטרנט שלה, ככל שיפורסם.
6.5 בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם תקנון זה, כלליו או תנאיו, תכריע היועצת המשפטית של החברה.
6.6 מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור לתקנון זה יהא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.

ליברה חברה לביטוח בע"מ

צהריים טובים!

בחירה מצויינת להעביר איתנו את הקפה של השעות הקשות...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה לרכוש ביטוח בליברה?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323