תקנון יתרת זכות

1. מבוא

1.1 תקנון זה מנוסח בלשון זכר אולם מיועד לשני המינים כאחד.
1.2 השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן להיפך, לפי העניין.
1.3 כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות תקנון זה.
1.4 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים בעניין, תגברנה הוראות תקנון זה.

2. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על פי המשמעות שבצידם:

"החברה" ליברה חברה לביטוח בע"מ, ח.פ. 515761625.
"פוליסה" פוליסה ממגוון הפוליסות המשווקות על ידי החברה.
"מבוטח" ו/או "לקוח" מי שרכש פוליסה מהחברה, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה והינו רשום כבעל הפוליסה.
"פרמיה" הסכום הסופי ששולם בעד מלוא הפוליסות הקיימות ללקוח, כולל תוספות ושינויים.
"תביעה" כל נזק שבגינו הופעלה הפוליסה של הלקוח, באופן שהוביל לרישום תביעה.

3. יתרת הזכות

3.1 יתרת הזכות תהא מורכבת מכל הפרמיות ששולמו בפועל בעד הפוליסות הרשומות על שם הלקוח במצטבר, בהפחתת הסכומים ששולמו ו/או אמורים להשתלם על ידי החברה בעד תביעות שהוגשו מכוח הפוליסות בניכוי השתתפות עצמית, ככל ששולמה.
3.2 בעת ביצוע שינויים בפוליסה המובילים להקטנת ו/או הגדלת הפרמיה, כגון החלפת רכב, החלפת נהג וכיוצ"ב, יתרת הזכות תעודכן בהתאם.
3.3 יתרת הזכות תעמוד לזכות הלקוח, אף אם גורם אחר מטעמו שילם עבור הפוליסות.
3.4 במקרה בו סך התביעות ששולמו ו/או עתידות להשתלם על ידי החברה (בגין תביעות פתוחות) בניכוי השתתפות עצמית (ככל ששולמה) עולה על סך הפרמיות ששולמו לחברה במצטבר, לא תהא ללקוח יתרת זכות, עד לאיפוס הסכום ששולם על ידי החברה בגין התביעה/ות.
3.5 למען הסר ספק יובהר כי יתרת הזכות אינה צוברת ריבית ו/או הצמדה.

4. מימוש יתרת הזכות

4.1 במקרה של תביעה, תבחן החברה את יתרת הזכות הכוללת הצבורה בכרטיס הלקוח, וככל שזו תהיה גבוהה מסכום התביעה שעל החברה לשלם בניכוי השתתפות עצמית (ככל ששולמה), אזי הדבר לא ייחשב לתביעה בחברה לצורך חישוב הפרמיה בשנה העוקבת. למען הסר ספק יובהר כי התביעה תירשם בדוח התביעות של הלקוח. ככל שסכום התביעה יהיה גבוה מיתרת הזכות, תחשב התביעה לצורך חישוב הפרמיה בשנה העוקבת בהתאם להנחיות החיתום של החברה.


דוגמאות להמחשה:

4.1.1 ללקוח 3 פוליסות בחברה (רכב רכוש, רכב חובה ודירה) זו השנה השלישית, בגינן שולמו לחברה במצטבר פרמיות בסך של 9,000 ₪. הלקוח עשה תאונה עצמית כאשר כתוצאה ממנה על החברה לשלם סך של 7,000 ₪ על מנת לתקן את הרכב (לאחר ניכוי השתתפות עצמית – ככל ששולמה). היות וסכום התיקון נמוך מסך הפרמיות ששולמו במצטבר לחברה, התביעה לא תיחשב ללקוח לצורך חישוב הפרמיה לשנה העוקבת בפוליסה בה הוגשה התביעה. במקרה זה, יתרת הזכות תעודכן ותעמוד על סך של 2,000 ₪.

4.1.2 ללקוח 2 פוליסות בחברה (רכב רכוש ורכב חובה) זו השנה השנייה, בגינן שולמו לחברה במצטבר פרמיות בסך של 3,500 ₪. הלקוח פגע בצד ג' וכתוצאה מהפגיעה על החברה לשלם סך של 5,000 ₪ על מנת לתקן את הרכב של צד ג' (לאחר ניכוי השתתפות עצמית – ככל ששולמה). היות וסכום התיקון גבוה מסך הפרמיות ששולמו במצטבר לחברה, התביעה תיחשב ללקוח לצורך חישוב הפרמיה לשנים העוקבות בפוליסה בה הוגשה התביעה ולא תהא לו יתרת זכות למימוש עד לאיפוס הסכום ששולם על ידי החברה בגין התביעה.

4.2 כאשר הלקוח אינו מבוטח עוד בחברה, מכל סיבה שהיא, יתרת הזכות תישמר לזכותו לתקופה בת שלוש שנים מהיום בו הפסיק להיות מבוטח בחברה. בתום שלוש שנים, יתרת הזכות תימחק ותתחיל להימנות מחדש.

5. כללי

5.1 תקנון זה מפורסם באתר האינטרנט של החברה, ושמור במשרדי החברה ברח' הרוקמים 26, חולון.
5.2 החברה לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לכל טעות או תקלה.
5.3 החברה תהא רשאית לשנות תקנון זה ו/או לבטלו בכל עת, כאשר התקנון התקף יהא זה שיפורסם באתר האינטרנט שלה, ככל שיפורסם.
5.4 בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם תקנון זה, כלליו או תנאיו, תכריע היועצת המשפטית של החברה.
5.5 מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור לתקנון זה יהא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.

ליברה חברה לביטוח בע"מ

ערב טוב!

כיף שבחרת לסיים איתנו את היום שלך...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה לרכוש ביטוח בליברה?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323