תנאי השימוש באתר

מבוא

השימוש באתר האינטרנט של ליברה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה"), על כל תכניו, לצורך קבלת שירותים ומידע אודות מוצרי הביטוח בחברה, ולביצוע פעולות באמצעות אתר האינטרנט לרבות השימוש במידע ו/או השימוש בקישוריות למקורות מידע אחרים באתר ו/או באמצעותו, וכן מסירת כל מידע שהוא, קבלת הצעות ו/או רכישת פוליסות ביטוח ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהו באמצעות אתר זה (להלן: "השימוש באתר") הנו באחריות המשתמש, ובכפוף לתנאים שבמסמך זה, המוסכמים עליו.
המידע הקיים באתר מבוסס על המידע המעודכן במערכות החברה. בכל מקרה של סתירה בין מידע שפורסם באתר לבין מידע המצוי במערכות החברה, יהיה המידע המצוי במערכות החברה, המידע המחייב. כמו כן, כל המידע המפורסם באתר כפוף לתנאי הפוליסות המלאים כפי שמפורסמים באתר האינטרנט של החברה.

כשירות המשתמש באתר

השימוש באתר זה מיועד לאזרחים ישראלים בגירים בלבד בעלי תעודת זהות ישראלית תקפה. ולמשתמש המעוניין ברכישת ביטוח רכב - רישיון נהיגה תקף (להלן יחדיו: "המשתמש").
משתמשים מתחת לגיל 18 וחוסים אינם רשאים לעשות שימוש באתר בעצמם, אלא באמצעות הורה או אפוטרופוס, לפי העניין.

רישום לאתר

רישום לאתר כולל הזנת שם משתמש ושימוש בסיסמא אישית ו/או סיסמא חד פעמית אשר תשלח לטלפון הנייד ו/או לכתובת הדוא"ל של המשתמש. המשתמש מתחייב בזאת כי השימוש באתר הנו לצרכיו האישיים בלבד, וידוע לו כי אינו רשאי להעביר את פרטי ההזדהות שלו לאחר, וכן מתחייב הוא לנקוט בכל האמצעים לצורך שמירה על סודיות פרטי ההזדהות. ידוע למשתמש כי האחריות להפרת סעיף זה מצדו, תחול עליו בלבד.

השימוש באתר

המשתמש באתר מתחייב כי השימוש באתר, יהיה בהתאם לתנאים הבאים:
1. השימוש באתר הינו אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר.
2. כל שימוש ו/או ניסיון שימוש בסיסמא כוזבת, התחזות לאחר או חדירה בכל דרך שהיא למידע ו/או לנתונים אודות צד ג' כלשהו אסורים בהחלט.
3. המידע המצוי באתר הינו רכושה הבלעדי של החברה. חל איסור על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר האינטרנט או לקחת חלק בכל האמור, למעט שליפת נתונים לצורך שימוש אישי של המשתמש.
4. המשתמש מתחייב שלא להעלות (Upload), לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע העלול להפריע ו/או להגביל ו/או להשפיע על התפקוד של האתר ו/או למנוע מאחרים את השימוש באתר; מידע האסור לפרסום או לשימוש, או שהוא בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי פוגע אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על פי דין או שעלול לחייב באחריות משפטית; מידע כוזב או מטעה; מידע העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; מידע הכולל וירוס ו/או סוס טרויאני ו/או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות החברה ו/או לגרום להן נזק; וכן מידע המהווה דבר פרסומת, מכל סוג שהוא.

מסירת מידע אישי

המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים בזאת, כי כל מידע אשר נמסר על ידו באמצעות האתר, נמסר מרצונו החופשי, וכי עצם הזנת הנתונים על ידו בכל פעולה שהיא, לרבות לצורך הרישום לאתר, מהווה הסכמה מצדו להתיר לחברה ו/או למי מטעמה להשתמש במידע בכפוף לכל דין, לרבות בעניינים הקשורים במוצרי הביטוח, וכן עיבוד המידע, אחסונו ושימוש בו, ולמטרות לגיטימיות אחרות, לרבות עיבודים סטטיסטיים ושיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו.

אבטחת מידע

החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע מתקדמים ומקובלים התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט, וכל עוד היא נוקטת בהם, לא תישא באחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממתן השירותים או הפסקתם או כתוצאה מהשמטה, שיבוש, פגם, הפרעה, מחיקה, כשל, שגיאה במידע או בנתונים, או כתוצאה מתקלות בציוד המשתמש או כתוצאה מגורמים ו/או תקלות שאינם בשליטת החברה. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או אובדן כתוצאה מגניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ובגין כל התנהלות בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים.

הגבלת גישה

החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת. החברה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירותים באתר או אפשרות השימוש באתר ו/או בחלקיו, לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירותים, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לבצע חסימה למשתמש אשר הפר את תנאי השימוש, מסר פרטים שגויים בזדון ומי שביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או בפעילותו התקינה של האתר.

הגבלת אחריות

1. החברה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר.
2. החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית למידע המצוי באתרים חיצוניים המקושרים לאתר באמצעות קישורית או בכל דרך אחרת, והיא לא תישא באחריות לנזקים שייגרמו עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש בו.
3. בכל מקרה של סתירה בין המידע באתר לבין המידע המצוי במשרדי החברה, יחייב המידע המצוי במשרדי החברה, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד שעלול להיגרם כתוצאה מסתירה כאמור.
4. האחריות על השימוש באתר ועל תוצאות השימוש באתר חלה על המשתמש בלבד, והחברה לא תישא בכל אחריות בגין נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מהשימוש באתר כאמור.

קניין רוחני

האתר וכל המידע המצוי בו מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות נוספות ומהווים רכושה הבלעדי של החברה. בהתאם, חל איסור לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלו, לרבות אך לא רק, להכניס שינויים, לשדר, להעביר, להפיץ, לשכפל, להציג, לפרסם, להעתיק ולמכור את המידע, התכנים והשירותים באתר ו/או שמקורם באתר, כולם או חלקם.

כללי

1. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ועל פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
2.  השימוש באתר יהווה הסכמה לתנאי השימוש ולכל שינוי שיבוצע בהם, וכן יחולו על כל פעולה שתבוצע באתר על ידי המשתמש, לרבות בעת מסירת מידע ורכישת פוליסה.
3. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת הקשורים בתנאי השימוש ו/או בשימוש באתר, יהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.
4. במידה וייקבע על פי דין ו/או על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי כל גורם שיפוטי מוסמך אחר שהוקם מכוח הדין, כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ואילו יתר סעיפים ההסכם יישארו בתוקפם.

ערב טוב!

כיף שבחרת לסיים איתנו את היום שלך...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה לרכוש ביטוח בליברה?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323