תקנון "מבצע נוסע חינם הדקה ה-90" בביטוח נסיעות לחו"ל

1. מבוא

1.1 תקנון זה מנוסח בלשון זכר אולם מיועד לשני המינים כאחד.
1.2 השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן להיפך, לפי העניין.
1.3 כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות תקנון זה.
1.4 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים בעניין, תגברנה הוראות תקנון זה.

2. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על פי המשמעות שבצידם:
"החברה" ליברה חברה לביטוח בע"מ, ח.צ. 515761625 מרח' הרוקמים 26 חולון
"הדקה ה-90" הדקה התשעים בע"מ, ח.פ. 512543927 מרח' המסגר 9 תל אביב
"ההטבה" רכיב הוצאות רפואיות חינם בביטוח נסיעות לחו"ל בכפוף לתקנון זה.
"המשתתף" אדם שרכש בתקופת המבצע חופשה בחו"ל באמצעות הדקה ה-90 וביטח אותה בפוליסה לביטוח נסיעות לחו"ל של החברה (בהתאם לנוסח המפורסם באתר החברה), בכפוף להנחיות החיתום של החברה ותקנון זה.
"תקופת המבצע" תקופה שתחל ביום 1 ביולי 2023 ותסתיים ביום 31 באוגוסט 2023. החברה רשאית להביא המבצע לסיומו המוקדם בכל עת.

3. המבצע

על לקוח המעוניין להשתתף במבצע, לעמוד בתנאי החיתום של ליברה ולרכוש פוליסה לביטוח נסיעות לחו"ל בליברה.
3.2 כל אדם שירכוש בתקופת המבצע חופשה בחו"ל באמצעות הדקה ה-90, ויבטח אותה בפוליסה לביטוח נסיעות לחו"ל של החברה, יהיה זכאי לקבלת רכיב הוצאות רפואיות ללא עלות, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
3.2.1 הפוליסה תכלול שני נוסעים לפחות העומדים בהנחיות החיתום של החברה;
3.2.2 תקופת הביטוח לא תעלה על 7 ימים;
3.2.3 רכיב הוצאות רפואיות יינתן בחינם עבור הנוסע הצעיר ביותר;
3.2.4 יתר רכיבי הפוליסה ירכשו כנגד תשלום פרמיה.
3.3 יובהר כי הזכות לקבלת ההטבה הנה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה, ואינה ניתנת להמרה לתמורה כספית ו/או אחרת ו/או להחלפה מכל סיבה שהיא לרבות כוח עליון.

3. כללי

4.1 בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המבוטח כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המבוטח כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
4.2 מקבל ההטבה מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר בזאת את החברה ו\או מי מטעמה מכל טענה ו\או תביעה ו\או דרישה הקשורה במישרין ו\או בעקיפין למבצע ו\או להטבה ו\או למימושה.
4.3 מקבל ההטבה מסכים כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, מגיפה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפונית ו\או הממוחשבת או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו\או זכות ו\או תרופה.
4.4 החברה פטורה מאחריות בגין נזק, הפסד, תקלה, טעות, אובדן או הוצאה העלולים להיגרם למי מהלקוחות הקיימים, במישרין או בעקיפין, עקב אי מימוש ההטבה, מכל סיבה שהיא.
4.5 האחריות על מימוש המבצע הינה על המשתתף בלבד. החברה לא תישא בכל אחריות בגין אי מימוש ההטבה בגין סיבות התלויות בעקיפין ו/או במישרין במשתתף.
4.6 ויתר המשתתף במבצע על ההטבה ו/או לא התאפשר לו לממשה, מכל סיבה שהיא (לרבות אך לא רק פסילתו על ידי החברה), לא יהיה המשתתף זכאי לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מהחברה ולא תישמע מצדו כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין.
4.7 תקנון זה מפורסם באתר האינטרנט של החברה, ושמור במשרדי החברה ברח' הרוקמים 26, חולון.
4.8 החברה תהא רשאית לשנות תקנון זה ו/או לבטלו בכל עת, כאשר התקנון התקף יהא זה שיפורסם באתר האינטרנט שלה.
4.9 מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור לתקנון זה יהא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.
4.10 ט.ל.ח


ליברה חברה לביטוח בע"מ

צהריים טובים!

בחירה מצויינת להעביר איתנו את הקפה של השעות הקשות...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה לרכוש ביטוח בליברה?
ביטוח נסיעות לחו"ל ליברה
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323