ליברה מציגה איזון בשורת הרווח על האתגרים בענף הרכב, וממשיכה בקצב צמיחה ופיתוח מוצרים מואץ

  • הפרמיות ברוטו צמחו בכ-49% והסתכמו בכ-98.8 מיליון ש"ח לעומת כ-66.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

 

  • על אף המגמה השלילית בכל ענף ביטוח הרכב, החברה הציגה ברבעון השני רווח כולל לפני מס של כ-53 אלף ש"ח, לעומת כ-2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

 

  • ליברה החלה השנה לנהל תיק השקעות, באמצעות גוף חיצוני - ברבעון השני נרשם הפסד מהשקעות של כ-953 אלף ש"ח לעומת רווח מהשקעות של כ-180 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

 

  • התפתחות עסקית מואצת - תוך חצי שנה ליברה משיקה 2 מוצרי ביטוח - חיות מחמד, נסיעות לחו"ל, ובנוסף קיבלה רישיון ביטוח חיים וצפויה להשיק מוצרי ריסק ומשכנתא ברבעון הרביעי

אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית ליברה, מסרה: "ליברה מסכמת רבעון נוסף של צמיחה עם גידול משמעותי בכמות המבוטחים ובפרמיות, תוך המשך שיפור בפרמטרים התפעוליים. על אף המגמה השלילית שמאפיינת את כל ענף הרכב החל מהמחצית השנייה של 2021, הצלחנו להציג איזון בשורת הרווח, ואנחנו ממשיכים להיות ממוקדי מטרה ולבצע מהלכים נוספים להגדלת הפרמיה הממוצעת, שיבואו לידי ביטוי ביתר שאת ברבעונים הבאים. גם בהיבט הפיתוח העסקי, ליברה נמצאת בתנופת עשייה, כך שתוך חצי שנה בלבד השיקה 2 מוצרים חדשים (ביטוח חיות מחמד וביטוח נסיעות לחו"ל) ובנוסף, קיבלה רישיון ביטוח חיים, תוך אישור מוצרי ריסק (ריסק מוות וריסק משכנתא). הרחבת סל המוצרים מהווה עוגן ונדבך נוסף לצמיחה הצפויה בשנים הקרובות ולהשאת הרווחיות בטווח הבינוני והארוך.

 

ליברה, חברת הביטוח הדיגיטלית, שנוסדה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני לשנת 2022. הפרמיות ברוטו ברבעון השני הסתכמו בכ-98.8 מיליון ש"ח לעומת כ-66.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021, גידול של כ-48.6%. הפרמיות ברוטו במחצית הראשונה בשנת 2022 הסתכמו בכ-213.1 מיליון ש"ח לעומת כ-150.5 מיליון ש"ח במחצית הראשונה בשנת 2021, גידול של כ-41.6%. ברבעון השני ובמחצית הראשונה לשנת 2022 החברה המשיכה להציג שיעורי גידול משמעותיים בפרמיה ברוטו ובפרמיה שהורווחה ברוטו בכל הענפים בהם היא פועלת, כתוצאה מגידול בהיקפי הפעילות ומנאמנות לקוחות גבוהה הבאה לידי ביטוי בשיעור חידושים גבוה. זאת, לצד התייעלות תפעולית עקבית - שיעור סך ההוצאות מפרמיה ברוטו במחצית הראשונה לשנת 2022 הסתכם בכ-16.6% לעומת כ-19% במחצית המקבילה אשתקד.

הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון השני של שנת 2022 זינקו בכ-55.7% והסתכנו בכ-89.3 מיליון ש"ח לעומת כ-57.3 מיליון ש"ח ברבעון השני בשנת 2021. הפרמיות שהורווחו ברוטו במחצית הראשונה לשנת 2022 זינקו בכ-52.4% והסתכנו בכ-169.4 מיליון ש"ח לעומת כ-111.1 מיליון ש"ח במחצית הראשונה בשנת 2021. לחברה אין כלל לקוחות שהינם ציי רכב וקולקטיבים וכל הלקוחות הינם לקוחות פרטיים, וזאת בהתאם למדיניות החברה. לחברה יש כיום למעלה מ-120,000 מבוטחים (כ-240,000 פוליסות) כאשר הרוב המכריע של מבוטחי החברה רוכשים פוליסות רכב חובה ורכב רכוש יחד.

החברה הציגה רווח כולל לפני מס ברבעון השני לשנת 2022 שהסתכם בכ-53 אלף ש"ח לעומת כ-2 מיליון ש"ח ברבעון השני בשנת 2021. הקיטון ברווח נובע בעיקר מירידה ברווחיות החיתומית בענף רכב רכוש, המאפיינת את הענף כולו בשל עליה בנסועה, גידול בתביעות, עלייה בעלות חלקי החילוף וגידול בשכיחות ועלות הגניבות והפסדים מהשקעות. מנגד חלה עליה בעקום הריבית הריאלית חסרת הסיכון אשר הביאה להקטנת ההתחייבויות הביטוחיות בעיקר בענף רכב חובה (שקוזזה בחלקה מעליית המדד בתקופת הדוח).

בעקבות מגמות אלה, פעלה החברה להעלאת תעריפים מתחילת השנה, אשר הגדילו את הפרמיה הממוצעת ברכב רכוש וברכב חובה ויבואו לידי ביטוי בעליית הפרמיות ברבעונים הבאים ביתר שאת. בהתאם לזאת, חל שיפור ב-Loss Ratio בשייר שהסתכם ב-94.2%  ברבעון הראשון לשנת 2022 לעומת 82% ברבעון השני לשנה זו. על אף הירידה ברווח, חל גידול בהכנסות החברה לצד התייעלות תפעולית בהוצאות.

יודגש כי החברה החלה לראשונה במהלך הרבעון הראשון לשנת 2022 לנהל תיק השקעות באמצעות בית השקעות. השפעת ניהול התיק על רווחי החברה הסתכמה בהפסד מהשקעות בסך של כ-953 אלף ש"ח ברבעון השני לעומת רווח מהשקעות של כ-180 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

במחצית הראשונה לשנת 2022 הסתכם הרווח הכולל לפני מס בכ-582 אלף ש"ח לעומת כ-8.7 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. ההפסד מהשקעות במחצית הראשונה הסתכם בכ-1.05 מיליון ש"ח לעומת רווח מהשקעות בסך של כ-229 אלף ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

 

ברבעון השני לשנת 2022 הסתכם הרווח הכולל לאחר מס בכ-31 אלף ש"ח לעומת כ-1.4 מיליון ש"ח ברבעון השני בשנת 2021. במחצית הראשונה לשנת 2022 הסתכם הרווח הכולל לאחר מס בכ-344 אלף ש"ח לעומת כ-5.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש ברבעון השני לשנת 2022 הסתכמו בכ-58.8 מיליון ש"ח לעומת כ-39.8 מיליון ש"ח ברבעון השני בשנת 2021, גידול של כ-47.8%. הגידול נובע מהמשך צמיחה מואצת בהיקפי הפעילות של החברה וכן, מנאמנות לקוחות גבוהה הבאה לידי ביטוי בשיעור חידושים גבוה. בהתאם למדיניות החברה, הגידול בפרמיות הינו במקביל לגידול בכמות המבוטחים הפרטיים. ההפסד הכולל לפני מס בענף רכב רכוש ברבעון השני הסתכם בכ-1.3 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ-1.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר מרווח להפסד נובע, כאמור, מהרעה במגמות שונות בענף הרכב. כמו כן, נרשמו הפסדי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה בסך של כ-657 אלפי ש"ח לעומת רווחי השקעות בסך של 109 אלפי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש במחצית הראשונה לשנת 2022 הסתכמו בכ-126.8 מיליון ש"ח לעומת כ-89.5 מיליון ש"ח במחצית המקבילה בשנת 2021, גידול של כ-41.6%. ההפסד הכולל לפני מס בענף רכב רכוש במחצית הראשונה לשנת 2022 הסתכם בכ-2.7 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ-6.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה ברבעון השני לשנת 2022 הסתכמו בכ-37.3 מיליון ש"ח לעומת כ-25.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021, עלייה של 46.8%. הרווח הכולל לפני מס ברבעון השני של שנת 2022 הסתכם בכ-1.6 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ-878 אלף ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021. הגידול נובע בעיקר מעליה בעקום הריבית (אשר קוזזה כתוצאה מעליית מדד המחירים לצרכן) אשר הקטינה את העתודות הביטוחיות בברוטו ברבעון השני לשנת 2022 בסכום של כ- 5.8 מיליון ש"ח וכ- 1.1 מיליון ש"ח בשייר לעומת גידול בהתחייבויות הביטוחיות של כ-1.7 מיליון ש"ח וכ-0.3 מיליון ש"ח בשייר ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף, לחברה גידול בהיקפי הפעילות בענף, אשר הגדילו את הכנסות החברה לצד התייעלות תפעולית בהוצאות החברה. מנגד קוזזו רווחים אלו מהפסדי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה בסך של כ-290 אלפי ש"ח ברבעון השני לעומת רווחי השקעות בסך של כ-69 אלפי ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021.

 

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה במחצית הראשונה לשנת 2022 הסתכמו בכ-81.9 מיליון ש"ח לעומת כ-58.8 מיליון ש"ח במחצית המקבילה בשנת 2021, גידול של כ-39.3%. הרווח הכולל לפני מס בענף רכב חובה במחצית הראשונה לשנת 2022 הסתכם בכ-4.1 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ-3.1 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכוש אחר (ביטוח דירה, ביטוח מקיף לעסק וביטוח חיות מחמד) ברבעון השני לשנת 2022 הסתכמו בכ-2.6 מיליון ש"ח כאשר ברבעון המקביל בשנת 2021 הסתכמו הפרמיות ברוטו בביטוחי דירה ועסקים בכ-1.3 מיליון ש"ח, גידול של כ-107.6%. בענף זה נרשם הפסד כולל לפני מס בסך של כ-12 אלף ש"ח ברבעון השני לשנת 2022 לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-665 אלפי ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021. הקיטון בהפסד בתקופת הדוח לעומת התקופות המקבילות אשתקד, נובע בעיקר מגידול בהיקפי הפעילות העסקית של החברה מעבר לגידול בהוצאות הקבועות והמשתנות המיוחסות לענף זה לעומת התקופה המקבילה אשתקד וכן, משיפור בתוצאות החיתומיות בענף זה לעומת תקופה מקבילה אשתקד.

 

הפרמיות ברוטו בביטוח רכוש אחר במחצית הראשונה לשנת 2022 הסתכמו בכ-4.4 מיליון ש"ח לעומת כ-2.2 מיליון ש"ח במחצית המקבילה בשנת 2021 המהווה גידול של כ- 100%. ההפסד הכולל לפני מס בענף רכוש אחר במחצית הראשונה לשנת 2022 הסתכם בכ-440 אלף ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-882 אלף ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ההון העצמי של החברה הסתכם ביום 30 ביוני 2022 לסך של כ-63.5 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-63.2 מיליון  ש"ח ביום 31 בדצמבר 2021.

ליברה זיהתה בקרב לקוחות ביטוחי הרכב בישראל את הצורך למעבר באמצע תקופה והשיקה בשנת 2020 את "מהפכת הניודים" בביטוחי הרכב. נכון למועד פרסום הדוח ניידה החברה מחברות ביטוח אחרות כ-11,500 פוליסות רכב ובתקופה זו, בה הצרכן מבצע בדק בית ומנסה לחסוך בעלויות ככל הניתן, החברה צופה המשך גידול בניודי ביטוחי הרכב לליברה.

ליברה ממשיכה ליישם את מודל שיתוף המבוטחים ברווחים באמצעות יצירת ארנק דיגיטלי לכל לקוח וצבירת מטבעות דיגיטליים (ליברות) הניתנים למימוש למזומן, לחידוש פוליסות או לרכישה של פוליסות חדשות. מאז תחילת פעילות החברה ועד היום, חילקה ליברה לציבור לקוחותיה כ-24 מיליון ליברות, מתוכן כ-12 מיליון ליברות הומרו לשקלים ומומשו על ידי לקוחות החברה, ככסף לכל דבר. במחצית הראשונה לשנת 2022 חילקה ליברה לציבור לקוחותיה כ-6.5 מיליון ליברות.

ליברה ממשיכה לצמוח ולהתרחב בקצב מואץ: השיקה שני מוצרי ביטוח חדשים (ביטוח חיות מחמד וביטוח נסיעות לחו"ל) תוך חצי שנה, קיבלה רישיון ביטוח חיים ומתכננת השקת מוצר נוסף בתחום ביטוח החיים עד סוף שנת 2022. בהמשך, מתכננת ליברה להרחיב את פעילותה גם לתחום החיסכון הטהור, ולשווק תכניות חיסכון אישיות במסלולי השקעה שונים.

 

אודות ליברה חברה לביטוח

חברת הביטוח הדיגיטלית "ליברה" היא חברה ביטוח פרטית שהוקמה בסוף שנת 2017, קיבלה רישיון מבטח במאי 2018 והשיקה את פעילותה באוקטובר 2018. בחודש יוני 2021, השלימה החברה הנפקה ראשונה של מניות לציבור (IPO). עם השלמת ההנפקה נרשמו למסחר ניירות הערך של החברה, בבורסה לניירות ערך בתל אביב והיא הפכה לחברה ציבורית. החברה משווקת ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש, ביטוח דירה, ביטוח בתי עסק, ביטוח חיות מחמד וביטוח נסיעות לחו"ל. במהלך הרבעון הרביעי השנה צפויה ליברה לפתח ולהשיק מוצרים נוספים בתחום ביטוח החיים. החברה הוקמה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, בעלת השליטה בחברה (44.23%).

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלי תובל- 054-6714190  / הדס פרידמן זיק- 054-2303100

.

צהריים טובים!

בחירה מצויינת להעביר איתנו את הקפה של השעות הקשות...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה Libra ?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323
רוצה לדבר איתנו?
אפשר להרגיש חופשי לפנות אלינו בכל דבר ועניין
*6323