ליברה ממשיכה במגמת הצמיחה ומציגה פרמיות ברוטו בסך של כ-150 מיליון ש"ח

הרווח לפני מס במחצית הראשונה של שנת 2021 זינק פי 3 לכ-8.7 מיליון ש"ח

ליברה ממשיכה במגמת הצמיחה ומציגה פרמיות ברוטו בסך של כ-150 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של שנת 2021 לעומת כ-85 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח לפני מס במחצית הראשונה של שנת 2021 זינק פי 3 לכ-8.7 מיליון ש"ח לעומת כ-2.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון השני של שנת 2021 זינקו בכ-94% והסתכמו בכ-57.3 מיליון ש"ח לעומת כ- 29.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח לפני מס ברבעון השני הוכפל והסתכם בכ-2.0 מיליון ש"ח לעומת כ-1.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.


אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית ליברה, מסרה: "ליברה מסכמת רבעון מוצלח וחצי שנה מצוינת, שבסיכומה הפרמיות כמעט והוכפלו, הפרמטרים התפעוליים המשיכו להשתפר, והרווח זינק פי 3. אנחנו ממשיכים לפעול בהתאם לתכניות העבודה ולאסטרטגיה שלנו, במהלך הרבעון האחרון השקנו ביטוחי עסק לעסקים קטנים ובינוניים, ואנחנו עובדים כבר בימים אלה על פיתוח מוצרים חדשים שיושקו בחודשים הקרובים. אין ספק שעשינו שינוי של ממש בענף, ואנחנו מבטיחים להמשיך ולהביא בשורות חדשות ולייצר ערך למבוטחים שלנו ולבעלי המניות".

ליברה, חברת הביטוח הדיגיטלית, שנוסדה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, פרסמה את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2021.

הפרמיות ברוטו ברבעון השני של שנת 2021 הסתכמו בכ-66.5 מיליון ש"ח לעומת כ-38.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-73.8%. הפרמיות ברוטו במחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכמו בכ-150.5 מיליון ש"ח לעומת כ-84.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-77.6%. בשנת 2020 כולה הסתכמו הפרמיות ברוטו בכ-178.6 מיליון ש"ח. החברה ממשיכה להציג שיעורי גידול משמעותיים בפרמיה ברוטו בכל הענפים בהם היא פועלת כתוצאה מגידול בהיקפי הפעילות של החברה ומנאמנות לקוחות גבוהה הבאה לידי ביטוי בשיעור חידושים גבוה.

הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון השני של 2021 זינקו ב-93.9% והסתכמו בכ-57.3 מיליון ש"ח לעומת כ-29.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הפרמיות שהורווחו ברוטו במחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכמו בכ-111.1 מיליון ש"ח לעומת כ-55.7 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד, גידול של 99.7%. הגידול בפרמיות ברוטו והפרמיות שהורווחו ברוטו בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נובע מגידול בהיקפי הפעילות של החברה בכל הענפים בהם היא פועלת.

יודגש כי לחברה אין כלל לקוחות שהינם ציי רכב וקולקטיבים וכל הלקוחות הינם לקוחות פרטיים, וזאת בהתאם למדיניות החברה. לחברה יש כיום כ-100,000 מבוטחים (כ-200,000 פוליסות), כאשר תיק מבוטחיה מבוסס על לקוחות פרט בלבד, ללא ציי רכב וקולקטיבים, כאשר הרוב המכריע של מבוטחי החברה רוכשים פוליסות רכב חובה ורכב רכוש יחד.

הרווח לפני מס ברבעון השני לשנת 2021 הכפיל את עצמו: הסתכם בכ-2 מיליון ש"ח לעומת כ-1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 100.3%. הרווח לפני מס במחצית הראשונה לשנת 2021 זינק פי 3 והסתכם בכ-8.7 מיליון ש"ח לעומת כ-2.8 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל לאחר מס ברבעון השני של שנת 2021 הסתכם לכ-1.4 מיליון ש"ח לעומת כ-0.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 103.7%. במחצית הראשונה לשנת 2021 הסתכם הרווח הכולל לאחר מס בכ-5.7 מיליון ש"ח לעומת כ-1.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-205%. הגידול נובע בעיקר מגידול בהיקפי הפעילות של החברה לצד התייעלות תפעולית בהוצאות החברה.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש ברבעון השני לשנת 2021 הסתכמו בכ-39.8 מיליון ש"ח לעומת כ-23.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 68%. הרווח לפני מס והרווח הכולל לפני מס הסתכמו בכ-1.9 מיליון ש"ח לעומת כ-1.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול בהיקפי הפעילות של החברה בענף אשר הגדילו את הכנסות החברה, לצד התייעלות תפעולית בהוצאות החברה. מנגד נרשם גידול בשכיחות התביעות ברבעון השני לשנת 2021 לעומת אשתקד כתוצאה מהשלכות מגפת הקורונה (אשתקד נרשמה שכיחות נמוכה בעקבות הסגרים, בעוד שבתקופת הדוח נרשמה שכיחות גבוהה עקב עליה בנסועה בעקבות מיעוט בנסיעות לחו"ל). הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש במחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכמו בכ-89.5 מיליון ש"ח לעומת כ-52.1 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד, גידול של 71.7%. במחצית הראשונה לשנת 2021 הסתכם הרווח לפני מס והרווח הכולל לפני מס בכ-6.7 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-3.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-85%.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה ברבעון השני לשנת 2021 הסתכמו בכ-25.4 מיליון ש"ח לעומת כ-14.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 80%. הרווח לפני מס ורווח כולל לפני מס ברבעון השני של שנת 2021 הסתכמו בכ-0.9 מיליון ש"ח לעומת הפסד לפני מס והפסד כולל לפני מס של כ-0.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר מהפסד לרווח ברבעון השני לשנת 2021 נובע בעיקר מגידול בהיקפי הפעילות של החברה בענף אשר הגדילו את הכנסות החברה לצד התייעלות תפעולית בהוצאות החברה, עליית מדד המחירים לצרכן בשיעור של 1.3%, בנוסף לשינוי בריבית ההיוון, הגדילו את העתודות הביטוחיות בכ-1.2 מיליון ש"ח בברוטו ובכ-0.2 מיליון ש"ח בשייר.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה במחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכמו בכ-58.8 מיליון ש"ח לעומת כ-31.7 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד, גידול של 85.4%. במחצית הראשונה של שנת 2021 הרווח לפני מס והרווח הכולל לפני מס הסתכמו בכ-3.1 מיליון ש"ח לעומת הפסד לפני מס והפסד כולל לפני מס של כ- 0.7 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכוש אחר (ביטוח דירה וביטוח מקיף לעסק) ברבעון השני לשנת 2021 הסתכמו בכ-1.3 מיליון ש"ח לעומת כ-0.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 185.8%. באפריל 2021 (במהלך הרבעון השני) החברה החלה לשווק ביטוח מקיף לעסקים. בענף זה נרשם הפסד לפני מס והפסד כולל לפני מס בסך של כ-0.7 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2021 לעומת רווח לפני מס ורווח כולל לפני מס של כ-10 אלפי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר מרווח להפסד נובע בעיקר מייחוס שיעור הוצאות פרסום גבוה לענף לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הפרמיות ברוטו בביטוח רכוש אחר (ביטוח דירה וביטוח מקיף לעסק) במחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכמו בכ-2.2 מיליון ש"ח כאשר במחצית המקבילה אשתקד הסתכמו הפרמיות ברוטו בביטוחי דירה בכ-0.9 מיליון ש"ח , גידול של כ- 143.7%. במחצית הראשונה לשנת 2021 ההפסד לפני מס וההפסד הכולל לפני מס הסתכמו בכ-0.9 מיליון ש"ח לעומת הפסד לפני מס והפסד כולל לפני מס של כ- 19 אלפי ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

ההון העצמי של החברה הסתכם לכ-65.7 מיליון ש"ח ביום 30.6.2021 לעומת כ-35.6 מיליון ש"ח בסוף שנת 2020. הגידול בהון העצמי נובע מהנפקת הון שבצעה החברה במהלך הרבעון השני לשנת 2021 בסכום של כ-24.4 מיליון ש"ח ורווח נקי לאחר מס בסכום של כ-5.7 מיליון ש"ח במהלך המחצית הראשונה לשנת 2021. בהתאם לדוח יחס כושר פירעון ליום 31 בדצמבר 2020, שפורסם ביום 30 ביוני 2021, לחברה עודף הון ללא התחשבות בהוראות המעבר. בהתחשב בהוראות המעבר בתקופת הפריסה, יחס כושר הפירעון של החברה ליום 31 בדצמבר 2020 הינו כ-254% לאחר השפעת פעולות הוניות שהתרחשו עד לתאריך פרסום הדוח. יחס כושר הפירעון של החברה ליום 31 בדצמבר 2020, ללא הוראות מעבר לתקופת הפריסה,  הינו כ-203% לאחר השפעת פעולות הוניות שהתרחשו עד לתאריך פרסום הדוח.

נכון ליום 30.6.2021 ניידה החברה כ-7,700 פוליסות רכב והחברה צופה המשך גידול בניודי ביטוחי הרכב. המערכת הדיגיטלית החדשנית שהחברה עושה בה שימוש, מאפשרת את הליך הניוד בנגישות גבוהה, ביעילות ובמהירות.

החברה פועלת כיום כמבטחת בתחום הביטוח הכללי, בתחומים: ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש, ביטוח דירה , ביטוח בתי עסק וביטוח נסיעות לחו"ל. בשנה הקרובה צפויה ליברה להרחיב את הרישיון גם לביטוח חיים ולפתח ולהשיק מוצרים נוספים. בנוסף, עתידה ליברה להמשיך בפיתוח טכנולוגי. כיום, עושה ליברה שימוש במערכת מתקדמת בפיתוח עצמי, המאפשרת לה לממש חשיבה חדשנית בביטוח, ליישם מודלים אקטוארים פרסונליים, ולהטמיע שינויים וכיסויים במהירות ויעילות. החברה עושה שימוש במודלים מתקדמים של בינה מלאכותית המאפשרים לה לאפיין לקוחות קיימים ופוטנציאליים בדגש על עולם הצריכה הדיגיטלי.

ליברה ממשיכה ליישם את מודל שיתוף המבוטחים ברווחים,  באמצעות יצירת ארנק דיגיטלי לכל לקוח, וצבירת מטבעות דיגיטליים (ליברות) הניתנים למימוש למזומן, לחידוש פוליסות או לרכישה של פוליסות חדשות. מאז תחילת פעילות החברה ועד היום, חילקה ליברה לציבור לקוחותיה כ-12.5 מיליון ליברות, מתוכן כ-4.6 מיליון ליברות הומרו לשקלים ומומשו על ידי לקוחות החברה, ככסף לכל דבר. במחצית הראשונה לשנת 2021 חילקה ליברה לציבור לקוחותיה כ-4 מיליון ליברות.

ביום 24 ביוני 2021, ביצעה החברה הקצאה של 2,501,390 מניות, כך שנכון ליום 30.6.2021 ההון המונפק של החברה הינו 45,222,310 מניות.ב-2 בספטמבר 2021 מניית החברה צפויה להתווסף למדדי הבורסה : All Share ביטוח ומכשירים פיננסים, ת"א ביטוח, צמיחה ות"א פיננסים.

ליברה חברה לביטוח

חברת הביטוח הדיגיטלית "ליברה" היא חברה ביטוח פרטית שהוקמה בסוף שנת 2017, קיבלה רישיון מבטח במאי 2018 והשיקה את פעילותה באוקטובר 2018. החברה משווקת ביטוחי רכב חובה ורכב רכוש ביטוחי דירה וביטוחי עסק. החברה הוקמה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, בעלת השליטה בחברה (44.23%).

צהריים טובים!

בחירה מצויינת להעביר איתנו את הקפה של השעות הקשות...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה Libra ?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323