ליברה מציגה גידול חד בהכנסות ברבעון השלישי לשנת 2022 במקביל להשקת מוצרים חדשים

  • הפרמיות ברוטו ברבעון השלישי צמחו בכ-51% והסתכמו בכ-112.4 מיליון ש"ח לעומת כ-74.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד -  קצב צמיחה גבוה מעבר לתחזיות החברה

  • החברה הציגה ברבעון השלישי רווח כולל לפני מס של כ-98 אלף ש"ח, על אף המגמה השלילית בכל ענף ביטוח הרכב, לעומת כ-2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

  • ליברה ממשיכה להציג שיפור ביעילות התפעולית ברבעון השלישי בזכות הטכנולוגיה המתקדמת והגידול בהיקף התיק: שיעור סך ההוצאות מפרמיה הסתכם בכ-14.5% לעומת כ-16.8% ברבעון המקביל אשתקד ולעומת כ-16.2% ברבעון השני השנה

  • התפתחות עסקית מואצת - ליברה השיקה השנה את מוצרי ביטוח חיות מחמד וביטוח נסיעות לחו"ל שממשיכים לצבור תאוצה, ובנוסף, קיבלה רישיון ביטוח חיים והחלה לשווק מוצרי ריסק משכנתא במסגרת השקה שקטה ברבעון הרביעי

 

אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית ליברה, מסרה: "ליברה מסכמת רבעון נוסף של צמיחה עם גידול משמעותי בכמות המבוטחים ובפרמיות, המשקף קצב צמיחה מעבר לתחזיות החברה. זאת, תוך המשך שיפור בפרמטרים התפעוליים, בין היתר, בזכות הטכנולוגיה המתקדמת. על אף המגמה השלילית שמאפיינת את כל ענף הרכב, הצלחנו להציג ברבעון השלישי איזון בשורת הרווח תוך העלאת הפרמיה הממוצעת. המוצרים החדשים שהשקנו השנה - ביטוח חיות מחמד וביטוח נסיעות לחו"ל  ממשיכים לצבור תאוצה ולאחר שקבלנו רישיון ביטוח חיים, תוך אישור מוצרי ריסק, ליברה החלה לשווק ברבעון הרביעי ביטוחי ריסק משכנתא במסגרת השקה שקטה. הרחבת סל המוצרים מהווה עוגן ונדבך נוסף לצמיחה הצפויה בשנים הקרובות ולהשאת הרווחיות בטווח הבינוני והארוך.

 

ליברה, חברת הביטוח הדיגיטלית, שנוסדה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2022. הפרמיות ברוטו ברבעון השלישי הסתכמו בכ-112.4 מיליון ש"ח לעומת כ-74.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021, גידול של כ-51%. הפרמיות ברוטו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכמו בכ-325.5 מיליון ש"ח לעומת כ-225.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-45%. ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 החברה המשיכה להציג שיעורי גידול משמעותיים בפרמיה ברוטו ובפרמיה שהורווחה ברוטו בכל הענפים בהם היא פועלת, כתוצאה מגידול בכמות המבוטחים והעלאת הפרמיה הממוצעת ומנאמנות לקוחות גבוהה הבאה לידי ביטוי בשיעור חידושים גבוה.

ליברה ממשיכה להציג שיפור ביעילות התפעולית ברבעון השלישי בזכות הטכנולוגיה וגידול בהיקף התיק: שיעור סך ההוצאות מפרמיה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכם בכ-14.9% לעומת כ-18.6% בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור סך ההוצאות מפרמיה ברבעון השלישי הסתכם בכ-14.5% לעומת כ-16.8% ברבעון המקביל אשתקד ולעומת כ-16.2% ברבעון השני השנה.

הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון השלישי של שנת 2022 זינקו בכ-51% והסתכמו בכ-98.4 מיליון ש"ח לעומת כ-65.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הפרמיות שהורווחו ברוטו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 זינקו בכ-52% והסתכמו בכ-267.8 מיליון ש"ח לעומת כ-176.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת כ-250 מיליון ש"ח בכל שנת 2021.

לחברה אין כלל לקוחות שהינם ציי רכב וקולקטיבים וכל הלקוחות הינם לקוחות פרטיים, וזאת בהתאם למדיניות החברה. לחברה יש כיום כ- 140,000 מבוטחים (כ-260,000 פוליסות) כאשר הרוב המכריע של מבוטחי הרכב בחברה רוכשים פוליסות רכב חובה ורכב רכוש יחד.

 

החברה הציגה רווח כולל לפני מס ברבעון השלישי לשנת 2022 שהסתכם בכ-150 אלף ש"ח לעומת כ-3.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הושפע משני גורמים מנוגדים זה לזה: הגורם החיובי נובע מגידול בהיקפי הפעילות של החברה, אשר הוביל לגידול בהכנסות החברה, זאת לצד התייעלות תפעולית בהוצאות החברה וכן מעליה בריבית הריאלית חסרת הסיכון אשר הביאה להקטנת ההתחייבויות הביטוחיות בעיקר בענף רכב חובה, אשר קוזזה בחלקה מעליית מדד המחירים לצרכן בתקופת הדוח. מנגד, קיימת ירידה ברווחיות החיתומית בענף רכב רכוש המאפיינת את הענף כולו, בין היתר, בשל גידול בשכיחות ובחומרת התביעות ובעלותן בענף זה, עלייה בעלות חלקי החילוף וגידול בשכיחות ועלות הגניבות והפסדים מהשקעות.

בעקבות מגמות אלה, פעלה החברה להעלאת תעריפים מתחילת השנה, אשר הגדילו את הפרמיה הממוצעת ברכב רכוש וברכב חובה ויבואו לידי ביטוי בעליית הפרמיות ברבעונים הבאים ביתר שאת. בהתאם לזאת, חל שיפור ב-Loss Ratio ברוטו. על אף הירידה ברווח, חל גידול בהכנסות החברה לצד התייעלות תפעולית בהוצאות.

יודגש כי החברה החלה לראשונה במהלך הרבעון הראשון לשנת 2022 לנהל תיק השקעות באמצעות בית השקעות. השפעת ניהול התיק על רווחי החברה הסתכמה בהפסד מהשקעות בסך של כ-306 אלף ש"ח ברבעון השלישי לעומת רווח מהשקעות של כ-126 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכם הרווח הכולל לפני מס  בכ-0.7 מיליון ש"ח לעומת כ-11.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד מהשקעות בתשעת החודשים הראשונים הסתכם בכ-1.4 מיליון ש"ח לעומת רווח מהשקעות בסך של כ-355 אלף ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השלישי לשנת 2022 הסתכם הרווח הכולל לאחר מס בכ-98 אלף ש"ח לעומת כ-2 מיליון ש"ח ברבעון השלישי בשנת 2021. בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכם הרווח הכולל לאחר מס בכ-442 אלף ש"ח לעומת כ-7.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש ברבעון השלישי לשנת 2022 הסתכמו בכ-68 מיליון ש"ח לעומת כ-44.8 מיליון ש"ח ברבעון השלישי בשנת 2021, גידול של כ-52%. הגידול נובע מהמשך צמיחה מואצת בהיקפי הפעילות של החברה בענף, מעלייה בפרמיה הממוצעת, וכן מנאמנות לקוחות גבוהה הבאה לידי ביטוי בשיעור חידושים גבוה. יודגש כי לחברה אין כלל לקוחות שהינם ציי רכב וקולקטיבים, וכל לקוחותיה הינם לקוחות פרטיים, וזאת בהתאם למדיניות החברה.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 בכ-194.8 מיליון ש"ח לעומת כ-134.4 בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-45%. ההפסד הכולל לפני מס בענף רכב רכוש בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכם בכ-3.3 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ-9.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד הכולל לפני מס בענף רכב רכוש ברבעון השלישי הסתכם בכ-570 אלף ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ-2.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר מרווח להפסד לעומת התקופה המקבילה אשתקד, הושפע משני גורמים מנוגדים זה לזה: הגורם החיובי נובע מגידול בהיקפי הפעילות של החברה, אשר הוביל לגידול בהכנסות החברה, זאת לצד התייעלות תפעולית בהוצאות החברה. מנגד, קיימת ירידה ברווחיות החיתומית בין היתר, בשל גידול בשכיחות ועלות התביעות בענף זה בעיקר בשל עלייה בשכיחות התאונות, בעלות חלקי החילוף וגידול בשכיחות ועלות הגניבות. כמו כן, בתקופת הדוח נרשמו הפסדי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה בסך של כ- 937 אלפי ש"ח בהשוואה לרווחים מהשקעות בסך של כ-209 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי נרשמו הפסדי השקעה בסך של כ-214 אלפי ש"ח לעומת רווחי השקעות בסך של 70 אלפי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה ברבעון השלישי לשנת 2022 הסתכמו בכ-41.1 מיליון ש"ח לעומת כ-28.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021, עלייה של 45%. הרווח הכולל לפני מס ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכם בכ-2.9 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ-952 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכמו בכ-122.9 מיליון ש"ח לעומת כ-87.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנת 2021, גידול של כ-41%. הרווח הכולל לפני מס בענף רכב חובה בתקופת הדו"ח הסתכם בכ-7 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ-4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הפרמיות ברוטו בביטוח רכוש אחר (ביטוח דירה, ביטוח מקיף לעסק, ביטוח חיות מחמד וביטוח נסיעות לחו"ל) ברבעון השלישי לשנת 2022 הסתכמו בכ-3.3 מיליון ש"ח כאשר ברבעון המקביל בשנת 2021 הסתכמו הפרמיות ברוטו בביטוחי דירה ועסקים בכ-1.5 מיליון ש"ח, גידול של כ-128%. הגידול נובע מגידול בהיקפי הפעילות ומגוון מוצרי הביטוח של החברה בענף. יצוין, כי החברה החלה בשיווק פוליסות חיות מחמד ונסיעות לחו"ל במהלך הרבעון השני לשנת 2022.

בענף זה נרשם הפסד כולל לפני מס בסך של כ-2 מיליון ש"ח ברבעון השלישי לשנת 2022 לעומת הפסד של כ-296 אלפי ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021. הגידול בהפסד בתקופת הדוח לעומת התקופות המקבילות אשתקד, נובע בעיקר מגידול בהוצאות הקבועות והמשתנות המיוחסות לענף זה, הכוללות בין היתר הוצאות פרסום גבוהות בתקופת ההשקה של המוצרים חיות מחמד ונסיעות לחו"ל, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מנגד קיים גידול בהיקפי הפעילות העסקית של החברה בענף זה ומשיפור בתוצאות החיתומיות לעומת תקופה מקבילה אשתקד.

 

הפרמיות ברוטו בביטוח רכוש אחר בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכמו בכ-7.7 מיליון ש"ח לעומת כ-3.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנת 2021 המהווה גידול של כ- 112%. ההפסד הכולל לפני מס בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכם בכ-2.4 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-1.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ההון העצמי של החברה הסתכם ביום 30 בספטמבר 2022 לסך של כ-63.6 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-63.2 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2021.

ליברה זיהתה בקרב לקוחות ביטוחי הרכב בישראל את הצורך למעבר באמצע תקופה והשיקה בשנת 2020 את "מהפכת הניודים" בביטוחי הרכב. נכון למועד פרסום הדוח, ניידה החברה מחברות ביטוח אחרות כ-12,000 פוליסות רכב ובתקופה זו, בה הצרכן מבצע בדק בית ומנסה לחסוך בעלויות ככל הניתן, החברה צופה המשך גידול בניודי ביטוחי הרכב לליברה.

ליברה ממשיכה ליישם את מודל שיתוף המבוטחים ברווחים באמצעות יצירת ארנק דיגיטלי לכל לקוח וצבירת מטבעות דיגיטליים (ליברות) הניתנים למימוש למזומן, לחידוש פוליסות או לרכישה של פוליסות חדשות. מאז תחילת פעילות החברה ועד היום, חילקה ליברה לציבור לקוחותיה כ-25 מיליון ליברות, מתוכן כ-14 מיליון ליברות הומרו לשקלים ומומשו על ידי לקוחות החברה, ככסף לכל דבר. בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 חילקה ליברה לציבור לקוחותיה כ-7.6 מיליון ליברות.

ליברה ממשיכה לצמוח ולהתרחב בקצב מואץ: השיקה ברבעון השני השנה את ביטוח חיות המחמד וביטוח הנסיעות לחו"ל, קיבלה רישיון ביטוח חיים והחלה לשווק ביטוח ריסק משכנתא במהלך הרבעון הרביעי והחברה מתכננת השקה רישמית בינואר 2023. בהמשך, מתכננת ליברה להרחיב את פעילותה גם לתחום החיסכון הטהור, ולשווק תכניות חיסכון אישיות במסלולי השקעה שונים.

 

אודות ליברה חברה לביטוח

חברת הביטוח הדיגיטלית "ליברה" היא חברה ביטוח פרטית שהוקמה בסוף שנת 2017, קיבלה רישיון מבטח במאי 2018 והשיקה את פעילותה באוקטובר 2018. בחודש יוני 2021, השלימה החברה הנפקה ראשונה של מניות לציבור (IPO). עם השלמת ההנפקה נרשמו למסחר ניירות הערך של החברה, בבורסה לניירות ערך בתל אביב והיא הפכה לחברה ציבורית. החברה משווקת ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש, ביטוח דירה, ביטוח בתי עסק, ביטוח חיות מחמד, ביטוח נסיעות לחו"ל וביטוח חיים (ריסק משכנתא). החברה הוקמה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, בעלת השליטה בחברה (45.06%).

לפרטים נוספים ניתן להדס פרידמן זיק- 054-2303100

בוקר טוב!

כיף שהחלטת לפתוח איתנו את היום שלך...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה Libra ?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323