הקוד האתי להתנהגות נאותה

אנחנו מאמינים שביטוח צריך להיראות אחרת

הקוד האתי להתנהגות נאותה

ליברה חברה לביטוח בע"מ ("ליברה") נוסדה על ידי אתי אלישקוב, בעלת השליטה ומנכ"לית החברה, ועל ידי צוות מייסדים המונה שמונה מנהלים נוספים מעולם הביטוח, אשר צברו ניסיון עשיר בקשת רחבה של תפקידים במגוון חברות ביטוח שונות טרם הצטרפותם לליברה, ועל כן מכירים היטב את נקודות החוזקה והתורפה בענף.

האג'נדה שמובילה אותנו הינה שינוי פני ענף הביטוח בישראל, תוך הפיכת החולשות לחוזקות, תחת הסלוגן "משנים סדרי ביטוח". מבירור צרכים וקבוצות מיקוד שערכנו עוד בתחילת הדרך, עלה כפי שניתן לשער, כי הלקוח מצפה מחברת הביטוח שלו למחיר הוגן, לבהירות, לשקיפות וליעילות. בהתאם לכך, שאיפתנו העיקרית היא לייצר חוויית לקוח שקופה, יעילה וידידותית, כאשר הלקוח הוא במרכז, במלוא מובן המילה, והוא אף שותף לרווחי החברה.

לצורך כך, חשוב לנו להתנהל בשקיפות וביעילות, ולבחור תמיד בטכנולוגיה שתוביל לחוויית משתמש נעימה, צעירה ויעילה.

ליברה רואה את עובדי החברה כשותפים מלאים לעשייה, להתפתחות ולהצלחה. בהתאם לכך, ליברה מאמינה במערכת יחסים המבוססת על אמון, כבוד הדדי, הקשבה והערכה.

כמו כן, אנו בליברה מאמינים כי מוטלת על החברה, לרבות כל עובדיה, האחריות להתנהלות עסקית ראויה, ערכית והוגנת, ולכן אנו רואים לנכון להציג את הכללים והחובות המוטלים עלינו במסגרת הקוד האתי.

מטרת מסמך זה היא לאגד עקרונות המבוססים על ערכים ונהלים בהם אנו מאמינים, ולשקף כיצד נראה החזון שלנו לחברה עם סביבת עבודה ערכית ומוסרית.

אנו בטוחים כי ערכים ונהלים אלו, הם שיהוו עבורנו יתרון עסקי ואנושי, וכך נצליח להגשים את שאיפותינו ולהצליח בגדול.

הנהלת ליברה מחויבת להנחלת העקרונות הללו בפעילות השוטפת של החברה. אנו מאמינים כי שילוב הקוד האתי והטמעתו, יחד עם פעולות האכיפה והציות, יבטיח סביבת עבודה והתנהלות בסטנדרטים מהגבוהים והמובילים בעולם הביטוח, ובכלל.

כיבוד הוראות וכללי הדין

עובדי החברה נדרשים לציית לחוקי המדינה ו\או לכל דין אחר ולפעול בהתאם להנחיות הרגולציה. בכל מקרה של סתירה בין הקוד האתי של החברה לבין דרישות החוק והרגולציה החלות על החברה, יפעלו החברה ועובדיה בהתאם לדרישות החוק והרגולציה.

אי העברת מידע ו\או שימוש לצורך אחר

עובדי החברה לא יעבירו מידע אותו קיבלו כחלק מעבודתם בחברה ולא יעשו שימוש במידע אליו נחשפו במסגרת עבודתם, לצרכים אישיים, עסקיים או אחרים שלא למטרה שבגינה התקבל המידע.

דיווח על פעילות הסותרת את הקוד האתי

בכל מקרה של חשד לפעילות לא חוקית, או סותרת את כללי הרגולציה או האכיפה הפנימית, או העלולה לפגוע בחברה בדרכים אחרות, נדרשים עובדי החברה לדווח למנהל הישיר או לממונה על יישום הקוד האתי על החשד שלהם ביחס לאירועים הנ"ל. אי דיווח על אירועים אילו יחשב כהפרה של הקוד האתי.

התנהלות הוגנת ונטולת פנים

עובדי החברה נדרשים לשמור על הוגנות ויושר בכל עת. הוגנות משמעה, בין היתר, קידום משא ומתן בתום לב, הגדרה ברורה של מחויבות הצדדים בהסכם וקיומו במלואו בתום לב.

אי קבלת טובות הנאה

הימנעות ממתן ומקבלת טובות הנאה והכל בהתאם להנחיות החברה בנושא, לרבות הימנעות מניצול הזדמנויות עסקיות של החברה, לטובתו האישית של העובד ו\או מכריו.

אי ניגוד עניינים

היה ועובד נקלע למצב בו קיים חשש לניגוד עניינים במהלך פעילותו, מחויב העובד לדווח על כך למנהלו הישיר או לממונה על יישום הקוד האתי, ולפעול בהתאם להנחייתם באופן מיידי. בכל מקרה, עובד ימנע מפעולה בניגוד עניינים.

אי ניצול מעמד לרעה

עובדי החברה בשום אופן לא ינצלו את מעמדם לרעה כלפי כל אדם ו\או חברה המצויים איתם בממשק מכל סוג שהוא במסגרת העבודה בחברה. ניצול מעמד לרעה הוא למשל קידום אינטרס אישי של העובד או מקורביו, על חשבון החברה ו\או גורמים אחרים הנמצאים עימה בקשרים.

איסור הפליה

ליברה אוסרת על אפליה מכל מין וסוג, לרבות אפליית דת, גיל, גזע, צבע, מגדר, נטייה מינית ולאום.

יחסי גומלין עם בעלי עניין

עובדי ליברה מחויבים לוודא כי פעילותם עולה בקנה אחד עם ערכי החברה, החוקים, התקנות והנהלים של החברה, לרבות רגולציה החלה על החברה. הציות לחוקים והנהלים הנו תנאי הכרחי לשמירה על סטנדרטים גבוהים של התנהלות ארגונית ועסקית. בכל תהליך אליו נדרשים עובדי החברה, יש לקבל החלטות ערכיות, מקצועיות וענייניות לטובת האינטרסים של ליברה. על עובדי החברה יש להימנע ממצבים העלולים להעלות סימני שאלה באשר להיותם נתונים תחת השפעה בלתי הולמת, כאשר קיבלו החלטה עסקית מסוימת. במצבים בהם עובדי ומנהלי החברה לא בטוחים כיצד עליהם לפעול יש לברר מול הגורמים הרלוונטיים לרבות גורמי ההנהלה השונים בצורה שקופה וגלויה. במקרה של מחלוקת יש לפנות לממונה על יישום הקוד האתי אשר יכריע בסוגיה.

התנהלות ראויה

עובדי החברה יתייחסו בצורה מכובדת ואדיבה כלפי כל אדם בין אם עובד בחברה ובין אם לאו. עובדי החברה יתנהלו באופן מכובד.

מניעת הטרדה והטרדה מינית

אנו בליברה פועלים ללא פשרות ליצירת סביבת עבודה נטולת איומים, עוינות או התנהגות פוגענית ודורשים מכל העובדים להיות שותפים למאמץ זה. בליברה חל איסור מוחלט על הטרדה מכל סוג שהוא – באופן מילולי או מעשי. אנו ננקוט במדיניות של "אפס סובלנות" כלפי כל מי שינהג או ישתף פעולה עם התנהגות שכזו. הטרדה עלולה להתבצע גם באמצעות רמיזות, הבעות פנים, שפה שאינה הולמת, מחוות גסות, כינויים, השמצות, גינויים, קריקטורות, בדיחות, איומים ועוד. אנו מאמינים כי התנהגות מסוג זה פוגעת בסביבת העבודה והאווירה המלוכדת, שאנו שואפים לטפח בחברה.

תקשורת

אמצעי התקשורת ממלאים תפקיד חשוב בבניית תדמית החברה ובהעברת מידע לציבור הרחב, לאור זאת אנו מחויבים לספק עבורם מידע עדכני, מדויק ואמין. מידע שכזה מאפשר לנו לפעול ביושרה בקשרינו עם הציבור הרחב ועם בעלי עניין אחרים. המידע המועבר לאמצעי התקשורת יועבר אך ורק על ידי הגורם האחראי והמוסמך לכך בחברה, שלו הניסיון והמיומנות המקצועית לפעול למול התקשורת. עובד אשר לא הוסמך לכך אינו רשאי למסור מידע כלשהו בנוגע לחברה, שאינו ברשות הציבור, לנציגי התקשורת. עובד המקבל פנייה מכלי תקשורת מתבקש להפנותה לסמנכ"ל השיווק.

פרטיות וחיסיון מידע

במסגרת העבודה השוטפת עובדי החברה נחשפים למידע רב של גורמים מחזיקי עניין בחברה, בין אם עסקי ובין אם אישי. עובדי החברה מחויבים לשמירה על פרטיות וחשאיות המידע. כחלק מההקפדה על שמירת פרטיות וחיסיון מידע, נדרשים העובדים להימנע מלדבר בסביבה פתוחה על מידע אישי ועסקי הנוגע לגורמים אלו.

מעילות והונאות

חברת ליברה רואה בחומרה כל מעשה מעילה, הונאה ומרמה ותנקוט בצעדים משמעתיים ו/או משפטיים כלפי כל עובד, שיהיה מעורב בצורה זו או אחרת במעשים מסוג זה. אי דיווח על התנהגות פסולה כאמור, מהווה הפרה של קוד זה. מעילה היא פעילות מכוונת של מרמה לצורך השגת רווח לא הוגן או לא חוקי. מעילה עשויה לכלול דיווח כספי כוזב, שימוש לא הוגן בנכסים, שוחד ושחיתות. עובד לא יבצע או ישתתף בכל מעשה מעילה, הונאה או רמאות. בכל מקרה בו עולה חשד להתרחשותו של מעשה מעילה על העובד לדווח על כך לממונים עליו ו/או לממונה על מניעת מעילות והונאות בחברה, והכל בהתאם לנוהל החברה בעניין זה וכן בהתאם להוראות חוזר הרגולטור בעניין זה.

הסביבה העסקית

ליברה פועלת במטרה שפעילותה העסקית אל מול השותפים העסקיים שלה תעשה תוך אחריות, יושרה, הוגנות ואכפתיות. הספקים והלקוחות של הקבוצה מהווים נדבך חשוב ביכולתה לגדול ולהתפתח באופן מתמיד והחברה מאמינה בחשיבותה של שותפות אמיתית ושל הדדיות בפעילות העסקית המשותפת. ליברה מצפה כי ערכי האתיקה על פיהם היא נוהגת, ייושמו על ידי עובדי החברה, נושאי המשרות, הדירקטורים והעובדים הזמניים בכל ממשק ותהליך בו הם מתנהלים מול לקוחות, ספקים, מתחרים וכלל הסביבה מולה פועלת החברה. בנוסף, ליברה דורשת גם מהגורמים הנמצאים עימה בממשק עסקי, שיפעלו בהתאם לאותם עקרונות לרבות ספקים, סוכנים ומפיצים.

יחסים עם לקוחות

אנו קשובים לרצונות ולצרכים של לקוחותינו ועושים ככל שביכולתנו להעמיד לרשותם פתרונות כוללים ושירות מקצועי ואיכותי ברמה ובאופן, אשר יהיו מעבר לציפיותיהם. אנו שואפים לעשות זאת תוך בקרה מתמדת של איכות וביצוע. אנו רואים חשיבות רבה בכך שלקוחותינו ייהנו משירות הוגן ואמין ולכן דורשים מעובדינו, כי כל קשר עסקי עם לקוחות יאופיין בהגינות, כבוד, יושרה מקצועית ושקיפות.

יחסים עם ספקים

אנו שואפים לבסס מערכת יחסים קרובה והוגנת עם הספקים שלנו על בסיס כבוד הדדי. החלטות בדבר בחירת הספקים חייבות להיות תמיד החלטות עסקיות המתקבלות בהתאם למבחנים אובייקטיבים רלוונטיים ובהסתמך על שיקולים עניינים. בעת בחירת ספק אנו שמים דגש ואיננו מתפשרים על מקצועיות, אמינות, איכות השירות וסבירות המחירים. הבחירה מבוצעת בצורה הוגנת, ביושר וללא משוא פנים. אנו מצפים מעובדינו לקיים יחסי עבודה נעימים ומקצועיים ולפעול בשיתוף פעולה עם הספקים שלנו.

תחרות הוגנת

אנו פועלים באופן מתמיד כדי להיות מובילים בכל תחום בו אנו עוסקים. אנו שואפים להמשיך ולהוביל את השוק, כל זאת תוך כבוד והערכה למתחרינו ושמירה על כללי תחרות הוגנת. אנו מקפידים על כך ודורשים מכם, עובדי החברה, להמשיך ולקיים את פעילותה העסקית של ליברה בצורה ישרה והוגנת ובכלל זה להתייחס בכבוד למתחרים שלנו. אנחנו מתחייבים לשמור על כללי משחק הוגנים וראויים מול מתחרינו.

דיווח על חשד להפרת מדיניות החברה והגשת תלונה

כדי שפעילות החברה כולה ופעילותו של כל עובד תהייה בטוחה יותר וברורה יותר, כל אחת ואחד מאתנו אחראים לעמוד בכל החוקים וכללי האתיקה ולדווח על כל חשד להפרה של הכללים המפורטים במסמך זה. יש לזכור כי הימנעות מדיווח מהווה כשלעצמה הפרה.

עובדים הנתקלים בדילמה אתית ו/או מעוניינים לדווח או להעיר על כל חשד להפרה של החוק, הנהלים, או הקוד, יכולים לפנות על פי בחירתם, לכל אחד מהגורמים הבאים:

  • לממונה הישיר
  • למנהל עקיף ו\או כל מנהל בכיר אחר
  • ליועצת המשפטית עו"ד צחית אלישר
  • לממונה על יישום הקוד האתי עו"ד קארין בלייר
  • פניות בנוגע להטרדה מינית יש להפנות לממונה על מניעת הטרדה מינית בחברה, גב' חיותה איווניר.

בנוסף, אנו מאפשרים דיווח אנונימי ומבטיחים כי עובדים שיפנו וידווחו, יקבלו מענה לפנייתם, כל זאת תוך שמירה על סודיות מוחלטת והגנה על העובד הפונה. כל הפרה של הקוד האתי תטופל מידית ואנו ננקוט באמצעים משמעתיים במידת הצורך, כפי שהחברה תראה לנכון ובמידה הנדרשת, בהתאם להוראות החוק. אנו מצפים גם מהשותפים העסקיים שלנו – הספקים והלקוחות, לדווח לנו על כל הפרה ופעילות שמבוצעת ע"י החברה או נציגיה, שאינה עולה בקנה אחד עם עקרונות הקוד האתי.

 

בוקר טוב!

כיף שהחלטת לפתוח איתנו את היום שלך...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה Libra ?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323
רוצה לדבר איתנו?
אפשר להרגיש חופשי לפנות אלינו בכל דבר ועניין
*6323