הצהרות מועמד-תנאי השימוש באתר-מדיניות הגנת פרטיות

הצהרות המועמד לביטוח כמשתמש באתר של ליברה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה"), הריני מאשר, מצהיר ומתחייב כדלקמן:

1. כללי
1.1 הריני מאשר כי קראתי את תנאי השימוש ומדיניות שמירת הפרטיות התקפים של החברה והבנתי את האמור בהם, לרבות לעניין דיוור ישיר למוצר זהה בהתאם להוראות הדין. 1.2 ידוע לי כי החברה רשאית לערוך שינויים בתנאי שימוש אלו בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 1.3 ידוע לי כי באתר זה ניתן לבצע רכישה דיגיטלית של פוליסות ביטוח רכב, ביטוח דירה, ביטוח עסק ו/או כל מוצר אחר שיוצע על ידי החברה מעת לעת ו/או לקבל הצעה לרכישתם. 1.4 הובהר לי כי החברה רשאית שלא ליתן הצעת מחיר לכל דורש, הכל בהתאם למדיניות החיתום שלה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 1.5 עוד הובהר לי כי הצעת המחיר אינה מהווה אישור לרכישת מוצר, ורק קיבולה של הבקשה לרכישה על ידי החברה, תחייב את החברה. 1.6 הריני מאשר בזאת, כי אני מעוניין לקבל הצעה לביטוח באמצעות אתר אינטרנט זה עבורי ו/או עבור בני משפחתי מקרבה ראשונה, וכן כי איני קטין ו/או פסול דין. 1.7 הריני מאשר ומבקש בזאת, כי במידה ויופסק תהליך קבלת ההצעה לביטוח באמצעות אתר זה, בכל שלב ומכל סיבה שהיא, נציגי החברה ו/או מי מטעמה יפנו אליי באמצעי התקשרות שונים בהתאם לפרטים שמסרתי, במטרה לסייע לי להשלים את תהליך קבלת ההצעה והרכישה. 1.8 ידוע לי כי ככל שלאחר קבלת הצעת המחיר אחליט כי ברצוני לרכוש את המוצר, אתבקש לאשר את הפרטים שמולאו על ידי ולמלא פרטים נוספים הנדרשים להמשך הליך הרכישה, לרבות, כתובת דוא"ל למשלוח מסמכי ההתקשרות של המוצר שנרכש על ידי, אמצעי התשלום שברשותי, אופן התשלום וכיוצ"ב. 1.9 הובהר לי כי הריני רשאי לקבל את הצעת המחיר בכתב ו/או להורידה במסגרת תהליך הרכישה. הריני מתחייב כי לא אעביר את הצעת המחיר לגורם מתחרה של החברה. 1.10 עוד ידוע לי כי רק לאחר קבלת אישורה של חברת כרטיסי האשראי לפרטי התשלום ותנאיו, ובכפוף להסכמת החברה לקבל את בקשתי לרכישה, החברה תשלח לי באמצעות דואר אלקטרוני הודעה המאשרת את רכישת הפוליסה לרבות מסמכי הפוליסה. כמו כן, ידוע לי כי כריתת ההסכם תירשם במחשבי החברה ורישום זה יהווה ראיה חלוטה על כריתת הסכם מחייב ביני לבין החברה. 1.11 ידוע לי, כי פוליסות הביטוח על נספחיהן מפורסמות באתר האינטרנט של החברה, וניתן לצפות בהן, להדפיסן ולהורידן מהאתר בכל עת. 1.12 ידוע לי, כי תנאי הפוליסה וחריגיה וכן כל האמור בדף פרטי הביטוח התקפים במועד תחילת הביטוח, הם אלו אשר יחייבו את הצדדים. 1.13 הנני מצהיר כי כל הפרטים אשר יימסרו על ידי במסגרת פנייתי לקבלת הצעה ו/או לרכישת ביטוח באמצעות אתר זה, נמסרים מרצוני החופשי והינם נכונים, מלאים, אמיתיים ומדויקים וכי לא הסתרתי ו/או סילפתי מידע העלול להטעות את החברה בשיקוליה ביחס לקיבול הצעתי ו/או קביעת דמי הביטוח, לפי העניין. הריני מתחייב בזאת להביא לידיעת החברה כל שינוי בפרט מהותי שנמסר על ידי לצורך רכישת הביטוח, שיחול החל במועד הרכישה ועד לתום תקופת הביטוח, ומיד עם היוודעו. 1.14 ידוע לי כי עליי להשיב תשובה מלאה וכנה על שאלות בעניין מהותי, וככל שלא אעשה כן יכול ותהיה לכך השפעה על תשלום תגמולי הביטוח. 1.15 ידוע לי, כי בהעדר המצאת אישורים תומכים במידע שנמסר על ידי לצורך קביעת תנאי הביטוח ודמי הביטוח, החברה תהא רשאית להעלות את דמי הביטוח במהלך תקופת הביטוח, רטרואקטיבית מיום תחילת הביטוח, תוך חיוב אמצעי התשלום באמצעותו שולם הביטוח ובמקרים חריגים אף לבטל את הפוליסה, בכפוף לתנאי הביטול הקבועים בה. סעיף זה אינו חל על ענף ביטוח רכב חובה. 1.16 הריני מאשר בזאת, כי קראתי והבנתי את ההצהרות וההודעות הנלוות לתהליך קבלת הצעה ו/או הרכישה באתר, לרבות ובפרט מסמך הצהרות זה, ואני מסכים לכל האמור בהן. 1.17 ידוע לי, כי מסמך הצהרות זה חל עליי ועל כל אלו שיבוטחו במסגרת הפוליסה אותה ברצוני לרכוש באמצעות אתר האינטרנט, וכן כי הצהרתי זו מחייבת את עזבוני ו/או את הבאים מטעמי, למעט בענף ביטוח רכב חובה. 1.18 ידוע לי כי הפוליסה תשולם באמצעות כרטיס אשראי בלבד (לרבות כרטיסי חיוב נטענים), כאשר מספר התשלומים בפועל יקבע על פי בחירתי, במסגרת האפשרויות שיינתנו על ידי החברה במעמד רכישת הביטוח, וכפי שיעודכנו מעת לעת. 1.19 ידוע לי כי בעת שעבוד פוליסה, באחריותי להעביר את הפוליסה לגורם המשעבד ולוודא כי עודכנה ברישומיו. 1.20 ידוע לי כי בעת ביטול פוליסה בחברה אחרת, ליברה פועלת להעברת בקשת הביטול אולם באחריותי כי הפוליסה הקודמת אכן בוטלה והתשלומים בגינה הופסקו. 1.21 הריני מצהיר ומאשר בזאת כי אני מסכים לקבל את כל הדואר מהחברה באמצעות דוא"ל במקום דואר רגיל, ובכלל זה, כל מידע שיתבקש מהחברה, וכל מידע שהחברה מחויבת לשלוח לי על פי דין, לרבות אך לא רק, מכתבי גבייה, הודעות חידוש וכיוצ"ב. 1.22 ידוע לי כי המרה ושימוש בליברות שיונפקו לארנק הדיגיטלי שלי כפופים לתקנון הליברות המפורסם באתר החברה. 1.23 ידוע לי כי החברה נוקטת באמצעי אבטחה התואמים את הדרישות הרגולטוריות והסטנדרט הקיים כיום באתרי אינטרנט מסוג זה. עם זאת, נמסר לי כי קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של החברה , והובהר לי כי כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה כאמור, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה והשלכותיה. 1.24 ידוע לי כי אתר זה עשוי להיות מקושר באמצעות קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים אשר אינם מופעלים על ידי החברה. הריני מאשר כי הובהר לי שהחברה אינה אחראית לתכנים המוצגים באתרי אינטרנט אחרים. 1.25 הובהר לי כי החברה רשאית להגביל גישה לאתר ו/או חלק ממנו לכל משתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למנוע ממשתמש לקבל הצעת מחיר ו/או לרכוש מוצר במקרה של הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש בעת ההרשמה ו/או בכל עת לאחר מכן ו/או בגין ביצוע מעשה ו/או מחדל שיש בהם כדי לפגוע בחברה ו/או בפעילותה. 1.26 ידוע לי כי התמונות והתכנים המוצגים באתר זה הם רכושה הבלעדי של החברה וחל איסור מפורש לעשות בהם שימוש. כן ידוע לי כי שימוש בלתי מורשה עלול להפר את דיני זכויות היוצרים, סימני המסחר, את הדינים, החוקים והתקנות בתחום הגנת הפרטיות ובתחומי הפרסום והתקשורת. 1.27 מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע, וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע.

2 ביטוח דירה 2.1 ידוע לי, כי רכישת הביטוח דרך אתר האינטרנט רלוונטית לדירה המשמשת למגורים בלבד, ובלבד שאינה דירה מחולקת. החברה רשאית לאשר ו/או לסרב לבטח פעילות עסקית בדירה המשמשת למגורים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 2.2 עוד ידוע לי כי הצעה ו/או רכישה באמצעות אתר האינטרנט תתאפשר רק למועמדים לביטוח בעלי רצף ביטוחי של שלושה שנים ובעלי תביעה אחת, לכל היותר, בשלוש השנים הקודמות לעריכת הפוליסה, והכל בכפוף למדיניות החיתום של החברה. 2.3 הריני מצהיר בזאת כי קראתי את תנאי הפוליסה, חריגיה, הרחבותיה (ככל שישנן) ונספחיה. 2.4 ידוע לי כי 30 יום טרם תום תקופת הביטוח, החברה תשלח אליי באמצעים דיגיטליים הודעה בדבר תום תקופה, כמתחייב מהוראות חוזר ביטוח 2014-1-6 שעניינו "חידוש חוזה ביטוח". 2.5 הריני מצהיר שהנכס ו/או התכולה המועמדים לביטוח, הנם במצב תקין, וכי אין כל נזק קיים בדירה נכון למועד עריכת הביטוח. ככל שקיים נזק כאמור, הריני מתחייב בזאת שלא להמשיך את התהליך באופן דיגיטלי, ולפנות למוקד המכירות של החברה לצורך מסירת מלוא המידע הרלוונטי על בסיסו תינתן הצעה לביטוח, ככל שתינתן כזו. 2.6 ככל שארכוש כיסוי כנגד נזקי מים ונוזלים אחרים, ידוע לי כי תיקון הנזק יבוצע על ידי בעל מקצוע פרטי שיבחר על ידי לפי שיקול דעתי הבלעדי. במקרה של נזק כאמור, הריני מתחייב לדווח על כך מיידית לחברה, ולמסור לחברה הצעה לתיקון הנזק טרם ביצוע התיקון בפועל. בעניין זה, הובהר לי כי רק לאחר קבלת אישורה של החברה ובכפוף לו, הריני רשאי לתקן את הנזק ולשלם לבעל המקצוע, בעוד החברה תפעל לתשלום תגמולי הביטוח במישרין אליי, וזאת כנגד חשבונית התיקון. 2.7 ככל שארכוש כיסוי בגין תכולת הנכס, הריני מצהיר שסכום ביטוח התכולה עונה על צרכיי וכולל את שווי כל תכולת הדירה, ובמקרה של אי התאמה שלא הוצהרה על ידי, אין לי ולא יהיו לי כל טענות כלפי החברה. 2.8 בהתייחס להרחבת ביטוח כל הסיכונים לתכשיטים, דברי ערך ורכוש נייד, כמתואר בסעיף 8 לפרק ב`1 לפוליסה, הריני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי עליי לשלוח לחברה את רשימת הפריטים שברצוני לבטח במסגרת כיסוי כל הסיכונים, תכשיטים, דברי ערך ושעוני יד, בצירוף הערכת מומחה ו/או סוקר ו/או חשבוניות בגין רכישתם על מנת שיבוטחו. 2.9 ידוע לי כי החברה רשאית לדרוש ממני בכל עת אסמכתאות התומכות בהצהרותיי, ובכלל זה, אסמכתא על החלפת הצנרת, אסמכתא על מיגון קיים בדירה, אישור על קיום ציוד אש וכיבוי, התקנת מערכות התראה וכיוצ"ב. 2.10 בנוסף, הובהר לי כי הכיסוי הביטוחי לא יחול במקרים בהם הדירה אינה תפוסה, דהיינו בדירה הפנויה למעלה מ-60 ימים רצופים או שבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר למעלה מ- 60 ימים רצופים. 2.11 הריני מצהיר בזאת כי ידוע לי שסכומי הביטוח המוצעים על ידי החברה במסגרת הליך הרכישה הדיגיטלי הנם סכומי ביטוח מומלצים בלבד, ובאחריותי לבחון את הסכומים ולהתאימם לצרכיי. הריני מאשר בזאת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות כלפי החברה, בין אם אאשר את הסכומים המומלצים ובין אם אפעל להקטינם ו/או להגדילם, והכל נעשה מתוך ידיעה והבנה מלאה של צרכיי. 2.12 ידוע לי כי עליי להשיב תשובה מלאה וכנה וכי אם לא אעשה כן, יכול ותהא לכך השפעה על תגמולי הביטוח שישולמו לי על ידי החברה, כולם או מקצתם ואף לביטול הפוליסה. 2.13 הובהר לי כי החברה אינה מחויבת לאשר את הצעת הביטוח ו/או שהנה רשאית לאשרה בתנאים, והכל בהתאם למדיניות החיתום של החברה, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

תנאי השימוש באתר


1. מבוא השימוש באתר האינטרנט של ליברה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה"), על כל תכניו, לצורך קבלת שירותים ומידע אודות מוצרי הביטוח בחברה, ולביצוע פעולות באמצעות אתר האינטרנט לרבות השימוש במידע ו/או השימוש בקישוריות למקורות מידע אחרים באתר ו/או באמצעותו, וכן מסירת כל מידע שהוא, קבלת הצעות ו/או רכישת פוליסות ביטוח ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהו באמצעות אתר זה (להלן: "השימוש באתר") הנו באחריות המשתמש, ובכפוף לתנאים שבמסמך זה, המוסכמים עליו. המידע הקיים באתר מבוסס על המידע המעודכן במערכות החברה. בכל מקרה של סתירה בין מידע שפורסם באתר לבין מידע המצוי במערכות החברה, יהיה המידע המצוי במערכות החברה, המידע המחייב. 2. כשירות המשתמש באתר השימוש באתר זה מיועד לאזרחים ישראלים בגירים בלבד בעלי תעודת זהות ישראלית תקפה. ולמשתמש המעוניין ברכישת ביטוח רכב - רישיון נהיגה תקף (להלן יחדיו: "המשתמש"). משתמשים מתחת לגיל 18 וחוסים אינם רשאים לעשות שימוש באתר בעצמם, אלא באמצעות הורה או אפוטרופוס, לפי העניין. 3. רישום לאתר רישום לאתר כולל הזנת שם משתמש ושימוש בסיסמא אישית ו/או סיסמא חד פעמית אשר תשלח לטלפון הנייד ו/או לכתובת הדוא"ל של המשתמש. המשתמש מתחייב בזאת כי השימוש באתר הנו לצרכיו האישיים בלבד, וידוע לו כי אינו רשאי להעביר את פרטי ההזדהות שלו לאחר, וכן מתחייב הוא לנקוט בכל האמצעים לצורך שמירה על סודיות פרטי ההזדהות. ידוע למשתמש כי האחריות להפרת סעיף זה מצדו, תחול עליו בלבד. 4. השימוש באתר המשתמש באתר מתחייב כי השימוש באתר, יהיה בהתאם לתנאים הבאים: 4.1 השימוש באתר הינו אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר. 4.2 כל שימוש ו/או ניסיון שימוש בסיסמא כוזבת, התחזות לאחר או חדירה בכל דרך שהיא למידע ו/או לנתונים אודות צד ג` כלשהו אסורים בהחלט. 4.3 המידע המצוי באתר הינו רכושה הבלעדי של החברה. חל איסור על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר האינטרנט או לקחת חלק בכל האמור, למעט שליפת נתונים לצורך שימוש אישי של המשתמש. 4.4 המשתמש מתחייב שלא להעלות (Upload), לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע העלול להפריע ו/או להגביל ו/או להשפיע על התפקוד של האתר ו/או למנוע מאחרים את השימוש באתר; מידע האסור לפרסום או לשימוש, או שהוא בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי פוגע אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על פי דין או שעלול לחייב באחריות משפטית; מידע כוזב או מטעה; מידע העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; מידע הכולל וירוס ו/או סוס טרויאני ו/או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות החברה ו/או לגרום להן נזק; וכן מידע המהווה דבר פרסומת, מכל סוג שהוא. 5. מסירת מידע אישי המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים בזאת, כי כל מידע אשר נמסר על ידו באמצעות האתר, נמסר מרצונו החופשי, וכי עצם הזנת הנתונים על ידו בכל פעולה שהיא, לרבות לצורך הרישום לאתר, מהווה הסכמה מצדו להתיר לחברה ו/או למי מטעמה להשתמש במידע בכפוף לכל דין, לרבות בעניינים הקשורים במוצרי הביטוח, וכן עיבוד המידע, אחסונו ושימוש בו, ולמטרות לגיטימיות אחרות, לרבות עיבודים סטטיסטיים ושיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו. 6. אבטחת מידע החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע מתקדמים ומקובלים התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט, וכל עוד היא נוקטת בהם, לא תישא באחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממתן השירותים או הפסקתם או כתוצאה מהשמטה, שיבוש, פגם, הפרעה, מחיקה, כשל, שגיאה במידע או בנתונים, או כתוצאה מתקלות בציוד המשתמש או כתוצאה מגורמים ו/או תקלות שאינם בשליטת החברה. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או אובדן כתוצאה מגניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ובגין כל התנהלות בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים. 7. הגבלת גישה החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת. החברה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירותים באתר או אפשרות השימוש באתר ו/או בחלקיו, לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירותים, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לבצע חסימה למשתמש אשר הפר את תנאי השימוש, מסר פרטים שגויים בזדון ומי שביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או בפעילותו התקינה של האתר. 8. הגבלת אחריות 8.1 החברה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר. 8.2 החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית למידע המצוי באתרים חיצוניים המקושרים לאתר באמצעות קישורית או בכל דרך אחרת, והיא לא תישא באחריות לנזקים שייגרמו עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש בו. 8.3 בכל מקרה של סתירה בין המידע באתר לבין המידע המצוי במשרדי החברה, יחייב המידע המצוי במשרדי החברה, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד שעלול להיגרם כתוצאה מסתירה כאמור. 8.4 האחריות על השימוש באתר ועל תוצאות השימוש באתר חלה על המשתמש בלבד, והחברה לא תישא בכל אחריות בגין נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מהשימוש באתר כאמור. 9. קניין רוחני האתר וכל המידע המצוי בו מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות נוספות ומהווים רכושה הבלעדי של החברה. בהתאם, חל איסור לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלו, לרבות אך לא רק, להכניס שינויים, לשדר, להעביר, להפיץ, לשכפל, להציג, לפרסם, להעתיק ולמכור את המידע, התכנים והשירותים באתר ו/או שמקורם באתר, כולם או חלקם. 10. כללי 10.1 החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ועל פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. 10.2 השימוש באתר יהווה הסכמה לתנאי השימוש ולכל שינוי שיבוצע בהם, וכן יחולו על כל פעולה שתבוצע באתר על ידי המשתמש, לרבות בעת מסירת מידע ורכישת פוליסה. 10.3 מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת הקשורים בתנאי השימוש ו/או בשימוש באתר, יהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו. 10.4 במידה וייקבע על פי דין ו/או על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי כל גורם שיפוטי מוסמך אחר שהוקם מכוח הדין, כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ואילו יתר סעיפים ההסכם יישארו בתוקפם.

מדיניות הגנת פרטיות

מבוא
מדיניות זו הינה מדיניות הגנת הפרטיות של ליברה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה") , המספקת מידע כללי אודות המידע הנאסף על ידי החברה והשימוש שעושה החברה במידע הנמסר לה והנאסף על ידה באמצעות האתר, טלפונית או בכל דרך אחרת (להלן: "המדיניות" ו/או "מדיניות זו" בהתאמה). ככלל, החברה מכבדת את פרטיות מבוטחיה ומבוטחיה הפוטנציאליים (להלן: "לקוחות החברה") ופועלת בכל עת על מנת להגן על המידע. הגנה על המידע כאמור, מתבצעת באמצעות אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, וכן באמצעות מתן הנחיות עבודה שוטפות לעובדי החברה המורשים לעשות שימוש במאגר, הכל כמפורט במדיניות זו. החברה אוספת ומעבדת במערכות המידע שלה מידע הדרוש לה על מנת לספק ללקוחות החברה את השירות אותו רכשו, תוך הגנה על אינטרסים לגיטימיים של החברה, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 (להלן: "החוק"), וכן הוראות דין ורגולציה החלות על החברה מכוח היותה מבטח, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981. ככלל, לא חלה על לקוחות החברה חובה חוקית כלשהי למסור המידע, אולם אי מסירת המידע תאיין את יכולתה של החברה לספק את השירותים המוצעים על ידה. איסוף מידע אישי א. החברה אוספת מידע רלוונטי בשלושה שלבים עיקריים: (1) שלב מתן ההצעה לביטוח במסגרתו נאסף מידע מזהה ופרטי התקשרות, לרבות שם, מס תעודת זיהוי, מספרי זיהוי רלוונטיים נוספים כגון מס רישוי, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מגדר, מצב משפחתי, תאריך לידה ותאריכים רלוונטיים נוספים כגון מועד הוצאת רישיון נהיגה, צילומים של נשוא הביטוח, מידע לגבי הכשרה מקצועית ורישוי עיסוק, השכלה, רקע תעסוקתי, מידע פיננסי כולל פרטי חשבון בנק, מספר ותוקף כרטיס אשראי, מידע רפואי, בריאותי ואישי, הרגלי צריכת אלכוהול וסמים, עישון, אופי נהיגה, היסטוריית תאונות ותביעות וכיוצ"ב, הכל בהתאם למדיניות החיתום של החברה. (2) שלב ניהול חיי הפוליסה ואיסוף פרטים הנדרשים לצורך תפעולה ותוקפה, כגון גביית פרמיות ו/או השתתפויות עצמיות, החלפת נשוא הביטוח (כגון החלפת רכב, רכישת דירה), הוספת כיסויים, הסרת כיסויים, טיפול בתלונות, מתן שירות, מידע הכלול בתשובות שניתנו על ידי הלקוח לצורך זיהוי ואבטחה וכיוצ"ב. (3) שלב התביעות ואיסוף פרטים הנדרשים לצורך בירור חבותה של החברה. מידע זה עשוי לכלול, בין היתר, מידע מחקירות פרטיות והליכים משפטיים, מידע ממקורות פומביים וממשלתיים, מידע מצדדים שלישיים רלוונטיים (כגון: צד ג המעורב בתאונת דרכים) ועוד. ב. בנוסף למפורט לעיל, החברה עושה שימוש במידע הזמין לשימושה על–פי דין, כגון מידע ממאגרי מידע של המדינה, מאגרי מידע של חברות שירותי נתוני אשראי, ומידע אודות התקשרות קודמת עם מבטחים אחרים, כולל העברה וקבלה של מידע ממאגר המידע המרכזי לאיתור הונאות ביטוח בענף ביטוח רכב וממאגר מידע לפי תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע) התשס"ד – 2004 וכן כל מאגר אחר שיוקם על פי דין. ג. ככל שלקוחות החברה מספקים מידע אישי של אחרים (למשל, נהג נוסף ברכב), באחריותם ליידע את נשוא המידע על מסירת פרטיו, לקבל הסכמתו למסירה כאמור ולשימוש בו, בהתאם למדיניות זו. אופני איסוף המידע א. איסוף המידע מלקוחות החברה נעשה במספר דרכים, כדלקמן: (1) מסירת מידע על ידי הלקוח באתר המקושר למערכות הליבה של החברה במסגרת קבלת הצעה; (2) מסירת מידע על ידי הלקוח באתר המקושר למערכות הליבה של החברה במסגרת הפקת פוליסה; (3) מסירת מידע על ידי הלקוח באתר המקושר למערכות הליבה של החברה במסגרת ניהול תביעה לקבלת תגמולי ביטוח; (4) איסוף מידע באמצעות שיחות טלפוניות מוקלטות; (5) איסוף מידע באמצעות קבלת מסמכים מהלקוח. ב. איסוף מידע אישי יכול להתבצע ישירות מול הלקוח או מי שפועל מטעמו, כגון סוכן ביטוח, עורך דין, אפוטרופוס ומיופה כוח כדין. איסוף המידע יכול להיעשות באמצעות אתר המקושר למערכות הליבה של החברה, טפסים, מסמכים אחרים, מרכז שירות לקוחות וכיוצ"ב. ג. לעיתים החברה נעזרת בשירותיהם של חוקרים פרטיים. במקרים אלו, תוודא החברה כי לחוקרים הפרטיים רישיון כדין, וכי הם מקיימים את כל הוראות הדין הרלוונטיות, לרבות יישום מנגנונים טכנולוגיים נגד אבדן מידע אישי, פגיעה בשלמותו, גישה אליו ללא הרשאה או שינוי שלא כדין וכן השבת המידע או השמדתו עם סיום החקירה. מטרות השימוש במידע מטרות השימוש במידע כוללות, בין היתר, את המטרות הבאות: (1) הגשת הצעות והפקת פוליסות ביטוח באמצעות אתר האינטרנט של החברה, באמצעות טפסי התקשרות או באמצעות המוקד הטלפוני של החברה. (2) משלוח מידע חשוב ורלוונטי על מוצרי הביטוח, לרבות מידע שהחברה מחויבת לשלוח מכוח הוראות הדין ובפרט רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון (כגון הודעה על תום תקופה, דיוורים שונים אגב טיפול בתביעות וכו`), וכן מידע שימושי אחר. (3) תקשורת עם לקוחות החברה בקשר למוצרי הביטוח ולשירותים שהחברה מספקת במסגרתם. (4) שירות ללקוחות החברה וטיפול בפניות הציבור לרבות אימות זהות לקוחות או צדדים שלישיים וכן הקלטה ותיעוד של שיחות או תכתובות עם יחידות אלו (שירות לקוחות/פניות הציבור). (5) הערכת סיכונים וביצוע ניתוחים סטטיסטיים ואקטואריים. (6) טיפול בתביעות לקבלת תגמולי ביטוח, לרבות בקשות שונות אגב הטיפול בתביעות. (7) ציות לדרישות חוקיות, כגון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, הוראות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, היענות לצווים שיפוטיים ושלטוניים, ובלבד שהחברה סבורה כי הנה נדרשת לענות בעניינם. (8) הגנה על זכויות משפטיות של החברה ושל אחרים. (9) קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה, המשכיות עסקית והתאוששות מאסון וכן שמירת רשומות ומסמכים. (10) קבלת החלטות על מתן כיסוי ביטוחי, טיפול בתביעות ובהליכים משפטיים. (11) פרסום ושיווק בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב -1982 ("חוק התקשורת"). (12) טיוב המידע המצוי בידי החברה בקשר ללקוחותיה, על ידי שימוש על פי דין במאגרי מידע של צדדים שלישיים, לרבות מאגרי מידע של רשויות רשמיות שהחברה רשאית להשתמש בהם ועל ידי הצלבה של מידע שנמצא במאגרי החברה. (13) טיפול בבקשות לעיון במידע ולתיקונו במידת הצורך. יובהר כי החברה אינה עושה שימוש במידע אישי שלא למטרה שלשמה נמסר. העברת מידע מהמאגר א. החברה מעבירה אך ורק מידע אותו מחויבת להעביר מכוח הוראות הדין ורשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, וכן מידע הנדרש לצורך הקמת ותפעול הפוליסה וכתבי השירות בה, וזאת רק לשם מימוש המטרות המותרות לחברה על פי דין ועל פי הרשאת הלקוח. בהתאם, החברה עשויה להעביר מידע לשם מימוש המטרות המותרות לה, לספקים כגון: (1) מבטחי משנה, סוכני ביטוח ומוסדות פיננסיים; (2) עורכי דין, רופאים, מומחים, רואי חשבון, מבקרים ושמאים; (3) קבלני משנה בתחומים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, חוקרים פרטיים, מתרגמים וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות; (4) ספקי שירות, לרבות ספקי שירות לסיוע רפואי; (5) גורמים נוספים, ובלבד שהדבר נחוץ לשם ניהול וקיום עסקי הביטוח. ב. החברה רשאית לנקוט בצעדים למניעת הונאות, כולל שיתוף מידע אישי במרשם תביעות הפתוח בפני מבטחים אחרים, ושימוש במידע מתוך מרשם כאמור. ג. החברה רשאית להעביר מידע על -פי כל דין, לרבות בתגובה לצווים של רשויות ובתי משפט. ד. בכל מקרה של העברת מידע אישי, מקבל המידע מחויב בכתב לשמור על סודיות המידע ואבטחתו, אי עשיית שימוש שלא למטרתו נמסר המידע וכן החזרת המידע ו/או השמדתו. אמצעי תקשורת , פרסומות ודיוור ישיר החברה שולחת הודעות בדיוור ישיר בהתאם להוראות הדין. אמצעי התקשורת יכולים לכלול דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד (כולל לצורך הודעות מוקלטות והודעות מסרון (SMS)), פקס, רשתות חברתיות ואמצעים אחרים. לקוחות החברה זכאים לבקש להימחק מרשימת הדיוור לדיוור ישיר (כהגדרתו בחוק) בכל אמצעי התקשורת, וכן לבקש כי החברה לא תשלח דברי פרסומת (כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת - בדואר אלקטרוני, הודעת מסרון (SMS) פקס והודעות טלפון מוקלטות). בקשה כאמור תבוצע באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות של החברה או באמצעות הסרה טכנולוגית שתוצע על ידי החברה או באמצעות האיזור האישי באתר האינטרנט של החברה. יודגש כי בקשה להימחק מרשימת דיוור לדיוור ישיר, אינה מאיינת את חובת החברה למשלוח הודעות מכוח הוראות הדין והרגולציה, אף ללא הסכמה. סודיות, אבטחת מידע והצפנה א. החברה מתחייבת לשמור על סודיות המידע האישי שברשותה, ולוודא כי כל העוסק מטעמה, לרבות ספקי שירות, יתחייבו בכתב לשמירה על סודיות המידע והעדר שימוש בו, אלא במסגרת מילוי תפקידם ולמטרה שלשמה נמסר המידע. ב. החברה נוקטת באמצעי אבטחה טכנולוגיים למידע שברשותה, ולפי כל דין. לצורך כך, החברה מיישמת אמצעי אבטחה טכנולוגיים מתקדמים למניעת אבדן מידע אישי, פגיעה בשלמותו, גישה אליו ללא הרשאה או שינויו שלא כדין, הכל בהתאם לסטנדרטים הקבועים בהוראות חוזר גופים מוסדיים 2016-9-14 שעניינו "ניהול סיכוני סייבר בגופים מוסדיים", וכן סטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט, ובכלל זה הצפנה והגנות אחרות, ביניהן: הגבלת גישה ישירה של צדדים שלישיים אל מאגר המידע, ניהול הרשאות גישה למערכות המידע של החברה והגבלתן, ניהול סיסמאות, הפעלת אמצעים לזיהוי ואימות זיהוי לקוחות החברה, התקנת חומות אש, הצפנת מידע אישי המועבר על רשתות תקשורת, תיעוד גישות למאגר המידע ואירועי אבטחה המעלים חשש לפגיעה בשלמות המידע או לשימוש בו ללא הרשאה, גיבוי תקופתי של המידע, אימוץ נהלים ומנגנונים להבטחת שיחזור המידע האישי וכן ביצוע ביקורות תקופתיות לעמידה במדיניות זו. אמצעי זהירות כנגד הונאות באינטרנט כחברה פיננסית, מהווה החברה יעד לניסיונות הונאה על ידי גורמים שונים בעולם. בהתאם, מומלץ לגלוש באינטרנט באופן בטוח, לוודא כי אמצעי התקשורת הקיימים בחברה עדכניים, ולעדכנם לפי הצורך, וכן לוודא שמירה על סיסמאות גישה לאיזור האישי ואי מסירתן לאחר. זכות עיון ותיקון המידע כל אדם רשאי לעיין במידע אישי אודותיו (כהגדרת המונח בסעיף 7 לחוק) המוחזק בידי החברה. בכדי לעיין במידע, על הלקוח לפנות למוקד שירות הלקוחות או למחלקת פניות הציבור של החברה או באמצעות פנייה מקוונת באתר. ככל שיתברר כי המידע אינו נכון, שלם או מדויק, הלקוח רשאי לבקש תיקונו או מחיקתו, והחברה תפעל בהתאם לבקשת הלקוח, ובלבד שלא קיימת עילה שבדין לדחייתה. טיפול החברה בבקשת הלקוח ייעשה בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2009-9-9 שעניינו "הסדרת אופן התנהלותם של הגופים המפוקחים במסגרת בירור תלונות הציבור". האמור אינו חל על מידע שהינו חסוי על פי דין, אלא אם החיסיון הנו לטובת המבקש. בעלי תפקידים רלוונטיים שם ושם משפחה - ליברה חברה לביטוח בע"מ. תפקיד- בעלת המאגר. פרטי התקשרות רח` הרוקמים 26 חולון [email protected] שם ושם משפחה - חיותה איווניר תפקיד- מנהלת המאגר סמנכ"ל המטה, שירות ופניות הציבור. פרטי התקשרות [email protected] שם ושם משפחה- עו"ד צחית אלישר. תפקיד- יועמ"ש ומזכירת החברה, הממונה על הגנת הפרטיות. פרטי התקשרות [email protected] שם ושם משפחה- ליאור אבניאל בר און. תפקיד- סמנכ"ל מערכות מידע, הממונה על הגנת הסייבר (לפי סעיף 17ב (3) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981). פרטי התקשרות [email protected]

צהריים טובים!

בחירה מצויינת להעביר איתנו את הקפה של השעות הקשות...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה Libra ?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323