תקנון "מבצע מזון חיות מחמד במתנה"

1. מבוא

1.1 תקנון זה מנוסח בלשון זכר אולם מיועד לשני המינים כאחד.
1.2 השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן להיפך, לפי העניין.
1.3 כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות תקנון זה.
1.4 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים בעניין, תגברנה הוראות תקנון זה.

2. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על פי המשמעות שבצידם:
"החברה" ליברה חברה לביטוח בע"מ, ח.צ. 515761625.
"סולמייט" סמארט פט מרקט בע"מ, ח.פ. 515855823, חברה לממכר מוצרי מזון ומוצרים נוספים לבעלי חיים המעניקה את ההטבה.
"ההטבה" שלושה שקי מזון מסוג "פרימיום" תוצרת סולמייט.
יובהר כי עלות ההטבה אינה עולה על הגובה המותר לפי הוראות חוזר גופים מוסדיים 2008-9-6 "מתנות והטבות לעמיתים ולמבוטחים", העומדת נכון למועד זה על 250 ₪ כולל מע"מ.
"המשתתף" כל מי שעל פי מערכות החברה, עמד בתנאי החיתום של החברה ורכש פוליסה (כהגדרתה להלן) לראשונה בתקופת המבצע, ובלבד שהינו בעל הפוליסה (ללא רלוונטיות לגורם המשלם), למעט מי שהוחרג כאמור בסעיף 3.5 להלן.
"פוליסה" ליברה BFF – פוליסה לביטוח חיות מחמד, בהתאם לנוסח המפורסם באתר החברה.

"תקופת המבצע" תקופה שתחל ביום 23 ביוני 2022 ועד ה- 17 באוגוסט 2022

3. המבצע

3.1החברה מעוניינת לעודד לקוחות פוטנציאליים לרכוש באתר האינטרנט שלה פוליסה כהגדרתה לעיל.
3.2 על לקוח המעוניין להשתתף במבצע, לעמוד בתנאי החיתום של ליברה ולרכוש פוליסה לראשונה בליברה באמצעות אתר האינטרנט שלה, תוך תשלום דמי ביטוח שנתיים באמצעות כרטיס אשראי ובעסקת תשלומים סגורה לכל תקופת הביטוח, העומדת על 12 חודשים. יובהר כי הלקוח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת, ולא יידרש להשבת המתנה, ובלבד שזו כבר סופקה לו בפועל.
3.3 בשל מדיניות הגנת הפרטיות המחמירה של החברה, החברה אינה מורשית להעביר את פרטי ההתקשרות שלך לסולמייט לצורך תיאום קבלת ההטבה. בהתאם, תנאי מוקדם למתן ההטבה הינו מילוי פרטים אישיים של המבוטח באתר סולמייט אשר תבוצע כדלקמן: עד שבעה ימים מיום רכישת הפוליסה כאמור בסעיף 3.2 לעיל, תשלח החברה ללקוח מסרון (SMS) לטלפון הנייד באמצעותו ביצע את הרכישה, ובו קישור להורדת ההטבה. לחיצה על הקישור תוביל אותו לאתר סולמייט לתיאום אספקת ההטבה. יובהר כי לקוח אשר לא ימלא את פרטיו, לא יוכל ליהנות מההטבה, ולא תהיה לו כל טענה ביחס לכך. עוד יובהר כי מילוי הפרטים לא יחייב את הלקוח בשמירת נתוניו במאגרי המידע של סולמייט.
3.4 יובהר כי הזכות לקבלת ההטבה הנה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה, ואינה ניתנת להמרה לתמורה כספית ו/או אחרת ו/או להחלפה מכל סיבה שהיא לרבות כוח עליון.
3.5 למען הסדר הטוב יובהר, כי במקביל למבצע זה, סולמייט עורכת מבצע עבור לקוחותיה (להלן "מבצע סולמייט"). משתתף אשר נכלל במבצע סולמייט אינו רשאי להשתתף במבצע זה, גם אם הוא עומד ביתר תנאי המבצע, שכן אין כפל מבצעים.

3. כללי

4.1 חלוקת ההטבה תבוצע על ידי סולמייט בכל מקום במדינת ישראל, למעט שטחים המוחזקים על ידי הרשות הפלשתינית. סולמייט אינה רשאית לגבות דמי משלוח ו/או כל סכום שהוא בגין מתן ההטבה.
4.2 חלוקת ההטבה תבוצע בהתאם לזמני האספקה של סולמייט. יובהר כי ליברה אינה אחראית על זמני האספקה וכל טענה בעניין זה תתברר ישירות אל מול סולמייט.
4.3 בהתאם להצהרותיה של סולמייט, סולמייט מחזיקה בכל האישורים הנדרשים ממדינת ישראל לשיווק מזון לחיות מחמד.
4.4 בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המבוטח כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המבוטח כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
4.5 מקבל ההטבה מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר בזאת את החברה ו\או מי מטעמה מכל טענה ו\או תביעה ו\או דרישה הקשורה במישרין ו\או בעקיפין למבצע ו\או להטבה ו\או למימושה.
4.6 מקבל ההטבה מסכים כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, מגיפה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפונית ו\או הממוחשבת או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו\או זכות ו\או תרופה.
4.7 החברה פטורה מאחריות בגין נזק, הפסד, תקלה, טעות, אובדן או הוצאה העלולים להיגרם למי מהלקוחות הקיימים, במישרין או בעקיפין, עקב אי מימוש ההטבה, מכל סיבה שהיא.
4.8 האחריות על מימוש המבצע הינה על המשתתף בלבד. החברה לא תישא בכל אחריות בגין אי מימוש ההטבה בגין סיבות התלויות בעקיפין ו/או במישרין במשתתף.
4.9 ויתר המשתתף במבצע על ההטבה ו/או לא התאפשר לו לממשה, מכל סיבה שהיא (לרבות אך לא רק פסילתו על ידי החברה), לא יהיה המשתתף זכאי לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מהחברה ולא תישמע מצדו כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין.
4.10 תקנון זה מפורסם באתר האינטרנט של החברה, ושמור במשרדי החברה ברח' הרוקמים 26, חולון.
4.11 החברה תהא רשאית לשנות תקנון זה ו/או לבטלו בכל עת, כאשר התקנון התקף יהא זה שיפורסם באתר האינטרנט שלה.
4.12 מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור לתקנון זה יהא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.
4.13 ט.ל.ח

ליברה חברה לביטוח בע"מ

ערב טוב!

כיף שבחרת לסיים איתנו את היום שלך...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה לרכוש ביטוח בליברה?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323