תקנון החברים של ליברה

1. מבוא

1.1 תקנון זה מנוסח בלשון זכר אולם מיועד לשני המינים כאחד.
1.2 השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן להיפך, לפי העניין.
1.3 כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות תקנון זה.
1.4 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים בעניין, תגברנה הוראות תקנון זה.

2. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על פי המשמעות שבצידם:
"החברה" ליברה חברה לביטוח בע"מ, ח.פ. 515761625.
"הפרס" תווי קניה דיגיטליים לרכישה במגוון רשתות, בשווי של 100 ₪.
"חבר" ו/או "לקוח פוטנציאלי" כל אדם שירכוש פוליסה משולבת באמצעות קישור ייעודי לתהליך המכירה באתר האינטרנט של החברה בעקבות הפניית המבוטח (על בסיס הצעה חדשה), ובלבד שעומד בתנאי החיתום של החברה ובתקופת המבצע.
"לינק ייעודי" לינק שיצורף להודעת ה - SMS שתישלח למבוטחי החברה, והוא בלבד.
"מבוטח" ו/או "לקוח קיים" כל מי שעל פי מערכות החברה, הנו לקוח פרטי פעיל של החברה בתקופת המבצע, ובלבד שהינו בעל הפוליסה.
"פוליסה משולבת" פוליסה לביטוח רכב רכוש (מקיף ו/או צד ג') ופוליסה לביטוח רכב חובה המשווקות על ידי החברה, ובלבד שתקופת הביטוח בהן חופפת, והנה לפחות 11 חודשים.
"תקופת המבצע" תקופה שתחל ביום 30 במרץ 2020 ותסתיים ב-31.3.22

3. המבצע

3.1 החברה מעוניינת לעודד לקוחות קיימים להפנות אליה לקוחות פוטנציאליים לצורך רכישת פוליסה משולבת כהגדרתה לעיל, באמצעות אתר האינטרנט של החברה.
3.2 החברה תפעל למשלוח הודעת SMS לכלל מבוטחיה, לה יצורף לינק ייעודי, אותו יעביר המבוטח ללקוח הפוטנציאלי מטעמו.
3.3 כל לקוח פוטנציאלי שירכוש פוליסה משולבת בחברה בתקופת המבצע באמצעות השימוש בלינק הייעודי, יזכה את הלקוח הקיים בקבלת הפרס, וזאת ללא הגבלת כמות פרסים.
3.4 למען הסר ספק, במידה והלקוח הפוטנציאלי אשר הופנה על ידי לקוח קיים רכש פוליסה לתקופה הקצרה מ-11 חודשים, הזכאות לפרס תבוטל, אלא אם כבר נמסרה ללקוח הקיים.
3.5 יובהר כי רק רכישה באמצעות הקישור הייעודי לתהליך המכירה באתר האינטרנט של החברה תזכה את הלקוח הקיים בפרס. כל אפיק אחר אינו משתתף במבצע.
3.6 הזכות לקבלת הפרס הנה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה, ואינה ניתנת להמרה לתמורה כספית ו/או אחרת.
3.7 לא יחולק יותר מפרס אחד בגין פוליסה משולבת שירכוש לקוח פוטנציאלי. במידה והצטרף לקוח פוטנציאלי בתקופת המבצע, ויותר מלקוח קיים אחד יטען להפנייתו לחברה, החברה תחלק את הפרס ללקוח הקיים שעל פי הצהרת הלקוח הפוטנציאלי הפנה אותו. במקרה של חילוקי דעות החברה תפעל בהתאם לאמור בסעיף 4.7 להלן.
3.8 חלוקת הפרס תבוצע בתום תקופת המבצע באמצעות העברת השובר הדיגיטלי לכתובת הדוא"ל של המבוטח, בהתאם לכתובת הדוא"ל המופיעה במערכות החברה או באמצעות SMS, לפי שיקול דעת החברה.

4. כללי

4.1 השימוש בפרס ייעשה בהתאם לתנאי השימוש ותקנון ספק השובר לעניין זה, ומימושו ייעשה ברשתות הפועלות בשיתוף פעולה עם ספק השובר בלבד, והחברה לא תהא צד לכך.
4.2 ההשתתפות במבצע אסורה לספקי החברה, עובדי החברה, חברי הדירקטוריון וציבור המשקיעים שלה, לרבות בני משפחותיהם, והם לא יהיו זכאים לקבלת הפרס גם אם יפנו לקוחות פוטנציאליים לחברה במהלך תקופת המבצע.
4.3 החברה פטורה מאחריות בגין נזק, הפסד, תקלה, טעות, אובדן או הוצאה העלולים להיגרם למי מהלקוחות הקיימים, במישרין או בעקיפין, עקב אי מימוש הפרס, מכל סיבה שהיא.
4.4 תקנון זה מפורסם באתר האינטרנט של החברה, ושמור במשרדי החברה ברח' הרוקמים 26, חולון.
4.5 בנוסף לאמור בתקנון זה ו/או בהוראות החוק, החברה תהא רשאית לשלול את קבלת הפרס, באם יתברר כי הושג שלא כדין ו/או באופן שאינו הוגן ו\או בניגוד לאמור בתקנון זה, הכול לפי שקול דעתה הבלעדי.
4.6 החברה תהא רשאית לשנות תקנון זה ו/או לבטלו בכל עת, כאשר התקנון התקף יהא זה שיפורסם באתר האינטרנט שלה, ככל שיפורסם.
4.7 בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם תקנון זה, כלליו או תנאיו, תכריע היועצת המשפטית של החברה.
4.8 מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור לתקנון זה יהא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.

ליברה חברה לביטוח בע"מ

צהריים טובים!

בחירה מצויינת להעביר איתנו את הקפה של השעות הקשות...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה לרכוש ביטוח בליברה?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323