תקנון הגרלה "ליברה מפנקת בטיסה"

1. מבוא

1.1 תקנון זה מנוסח בלשון זכר אולם מיועד לשני המינים כאחד.
1.2 השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן להיפך, לפי העניין.
1.3 כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות תקנון זה.
1.4 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים בעניין, תגברנה הוראות תקנון זה.
1.5 המבצע ייערך בהתאם להוראות "הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977" (להלן: "ההיתר הכללי") והוא יהיה כפוף להוראות תקנון זה.

2. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על פי המשמעות שבצידם:

"החברה" ו/או "ליברה"

ליברה חברה לביטוח בע"מ, ח.צ. 515761625.

"הפרס"

מימון כרטיס טיסה בשווי שלא יעלה על 1,200 ש"ח.

"המפקח"

רו"ח דודי בן חיים, מנהל הכספים של ליברה חברה לביטוח בע"מ, מרח' הרוקמים 26, חולון.

"משתתף"

כל אדם בישראל שגילו עולה על 18 ושפעל בהתאם להוראות סעיף 3 לתקנון זה.

"מועד ההגרלה"

ההגרלה תערך במהלך חודש ספטמבר לשנת 2023.

"זוכה בפרס"

מי שעלה בהגרלה אשר בוצעה על ידי החברה. ההגרלה תבוצע באמצעות כלי טכנולוגי בלתי תלוי המעלה זוכה רנדומלי ובפיקוח המפקח.

"תקופת המבצע"

תקופה שתחל ביום 10 באוגוסט 2023 ותסתיים ביום 31 באוגוסט 2023.

3. השתתפות במבצע

3.1 בתקופת המבצע יתקיים יריד "אוגוסט משפחתי" בנמל תל אביב (להלן: "היריד"). ליברה תציב ביריד מיצג ממותג בצבעי ודגלי ליברה, ובו עמדת צילום המשקיפה לים (להלן: "העמדה").
3.2 בכפוף להוראות תקנון זה, משתתף בהגרלה יהיה מי שיעמוד בכל התנאים המצטברים הבאים:
3.2.1 על המשתתף להגיע לעמדה ביריד בתקופת המבצע;
3.2.2 על המשתתף לסרוק קוד QR אשר יוביל אותו לעמוד נחיתה ובו למלא את פרטיו לצורך השתתפות בהגרלה;
3.2.3 על המשתתף להצטלם בעמדה ולהעלות את התמונה לעמוד הפייסבוק/אינסטגרם שלו באזכור עמוד הפייסבוק/אינסטגרם של החברה ("תיוג"); ידוע למשתתף כי ליברה רשאית לעשות כל שימוש בתמונות אלו לרבות לצורך קידום המבצע.
3.3 יובהר כי כל משתתף יכול להשתתף פעם אחת בלבד בהגרלה, גם אם מילא יותר מטופס אחד.
3.4 בין המשתתפים אשר יעמדו בהוראות תקנון זה, ויפעלו בהתאם לכל התנאים המצטברים האמורים בסעיפים 3.2.1-3.2.3. לעיל, יוגרל פרס אחד בלבד.
3.5 הזוכה בפרס יקבל הודעה מליברה בדבר זכייתו ובנוסף, תוצאות ההגרלה יפורסמו באתר האינטרנט של החברה ו\או באמצעי התקשורת השונים לבחירת החברה ובמועד שייבחר על ידה.
3.6 חלוקת הפרס תבוצע עד חמישה ימי עסקים לאחר ההגרלה באמצעות שובר ובכפוף להצגת תעודת זהות אשר תאמת את זהותו של הזוכה בהתאם לפרטים שהזין בטופס ההגרלה.
3.7 יובהר כי הזכות לקבלת הפרס הנה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה, ואינה ניתנת להמרה לתמורה כספית ו/או אחרת ו/או להחלפה, למעט האמור במפורש בתקנון זה.
3.8 הזוכה בפרס יישא בכל המיסים וההיטלים הנדרשים לצורך מימוש הפרס, ככל שישנם, ולחברה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

4. המפקח

4.1 המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורך ההגרלה לבין זוכה, מועמד לזכייה או טוען לזכייה.
4.2 החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו\או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.
4.3 המפקח ימלא אחר הוראות ההיתר הכללי וידווח לרכז ההגרלות לפרסומת מסחרית במשרד האוצר כנדרש.

5. כללי

5.1 בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
5.2 זוכה הפרס מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר בזאת את החברה ו\או המפקח ו\או מי מטעמם מכל טענה ו\או תביעה ו\או דרישה הקשורה במישרין ו\או בעקיפין להגרלה ו\או לפרס ו\או למימושו.
5.3 המבוטח ו\או זוכה הפרס מסכים כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, מגיפה, שביתה, הפגנה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפונית ו\או הממוחשבת או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו\או זכות ו\או תרופה.
5.4 זוכה הפרס והמשתתפים מאשרים כי דבר השתתפותם וכן דבר זכייתו של הזוכה בהגרלה עשויים להיות מסוקרים ו\או מפורסמים ו\או מצולמים באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט על פי כל דין, וכי המשתתפים במבצע לרבות זוכה הפרס מביעים את הסכמתם לפרסום ו\או צילום שמם במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה.
5.5 ההשתתפות בהגרלה אסורה לעובדי החברה לרבות הנהלת החברה, ספקיה, חברי הדירקטוריון וציבור המשקיעים שלה, לרבות בני משפחותיהם, והם לא יהיו זכאים לקבלת הפרס גם אם יזכו בהגרלה.
5.6 החברה פטורה מאחריות בגין נזק, הפסד, תקלה, טעות, אובדן או הוצאה העלולים להיגרם למי מהלקוחות הקיימים, במישרין או בעקיפין, עקב אי מימוש הפרס, מכל סיבה שהיא.
5.7 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להאריך ו\או לקצר את מועד ההגרלה בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי, בתיאום עם רכז ההגרלות במשרד האוצר ולא תשמע כל טענה לעניין זה.
5.8 החברה שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את הענקת הפרס ו/או שלא לאפשר לזוכה בהגרלה לממש אותו בקרות אחד מהמקרים הבאים, ובכפוף לקבלת אישור המפקח: חשש לאי תקינות; סירוב לחתום על טופס הצהרת זוכה המצורף כנספח א'; אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון.
5.9 האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בהגרלה בלבד. החברה לא תישא בכל אחריות בגין אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות בעקיפין ו/או במישרין בזוכה.
5.10 ויתר הזוכה בהגרלה על הפרס ו/או לא התאפשר לו לממשו, מכל סיבה שהיא (לרבות אך לא רק פסילתו על ידי החברה ו/או המפקח ו/או אי עמידתו בתנאי תקנות זה), לא יהיה הזוכה בהגרלה זכאי לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מהחברה ולא תישמע מצדו כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין.
5.11 כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא במבצע ו/או בעריכת ההגרלה מחמת כח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בחברה, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפים בהגרלה ו/או את הזוכה בהגרלה בכל סעד ו/או זכות.
5.12 תקנון זה מפורסם באתר האינטרנט של החברה, ושמור במשרדי החברה ברח' הרוקמים 26, חולון.
5.13 החברה תהא רשאית לשנות תקנון זה ו/או לבטלו בכל עת, כאשר התקנון התקף יהא זה שיפורסם באתר האינטרנט שלה.
5.14 מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור לתקנון זה יהא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.

ליברה חברה לביטוח בע"מ

*** בתום המבצע נערכה הגרלה והפרס הוענק לזוכה: גיא מחלב

בוקר טוב!

כיף שהחלטת לפתוח איתנו את היום שלך...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה Libra ?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323