תקנון הגרלה "ליברה חוגגת יום הולדת"

1. מבוא

1.1 תקנון זה מנוסח בלשון זכר אולם מיועד לשני המינים כאחד.
1.2 השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן להיפך, לפי העניין.
1.3 כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות תקנון זה.
1.4 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים בעניין, תגברנה הוראות תקנון זה.
1.5 המבצע ייערך בהתאם להוראות "הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977" (להלן: "ההיתר הכללי") והוא יהיה כפוף להוראות תקנון זה.

2. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על פי המשמעות שבצידם:
"החברה" ליברה חברה לביטוח בע"מ, ח.פ. 515761625.
"הפרס" זיכוי מלא בגין עלות שנת הביטוח ששולמה בפועל על ידי המבוטח בגין פוליסת דירה, רכב או עסק, לפי העניין, בהתאם לפרמיה השנתית הנקובה ברישומי החברה ביום חלוקת הפרס. למען הסר ספק יובהר כי החברה תחלק פרס אחד לכל היותר בכל מועד הגרלה. ככל והזוכה אינו עומד בתנאי החיתום של החברה, תעניק לו החברה חלף זאת סכום כספי בסך של 2,000 ₪. 
"המפקח" רו"ח דודי בן חיים, מנהל הכספים של ליברה חברה לביטוח בע"מ, מרח' הרוקמים 26, חולון.
"רשומת השתתפות בהגרלה" כל פוליסה העונה על ההגדרות בתקנון זה, תזכה את בעליה ברשומת השתתפות בהגרלה וכן כל טופס השתתפות כפי שמופיע בתקנון זה ובאתר החברה, ללא הגבלה.
"מבוטח" ו/או "משתתף במבצע" כל מי שעל פי מערכות החברה, הנו לקוח פרטי של החברה בתקופת המבצע בפוליסת רכב או פוליסת דירה או פוליסת עסק כהגדרתן להלן, ובלבד שהינו בעל הפוליסה, וכן כל אדם בישראל מעל גיל 18, המעוניין להשתתף ובלבד שימלא טופס השתתפות בקישור זה וכפי שיופיע באתר החברה. למען הסר ספק יובהר כי ביטוח חובה לרכב אינו משתתף במבצע.
"פוליסת עסק" פוליסה לביטוח עסק המשווקת על ידי החברה.
"פוליסת דירה" פוליסה לביטוח דירה (מבנה ו/או תכולה) המשווקת על ידי החברה.
"פוליסת רכב" פוליסה לביטוח רכב רכוש (מקיף ו/או צד ג') המשווקת על ידי החברה, למעט ביטוח רכב חובה שכאמור אינו משתתף במבצע.


"מועד ההגרלה" בכל יום למעט שבתון.
"זוכה בפרס" מי שעלה בהגרלה אשר בוצעה על ידי החברה. ההגרלה תבוצע באמצעות כלי טכנולוגי בלתי תלוי המעלה זוכה רנדומלי ובפיקוח המפקח.
"תקופת המבצע" תקופה שתחל ביום 6.5.21 ותסתיים ביום 31 במאי 2021.

3. השתתפות במבצע

3.1 בכפוף להוראות תקנון זה, כל מבוטח ליברה ישתתף בהגרלה באופן אוטומטי, באופן בו כל פוליסת דירה ו/או פוליסת רכב ו\או פוליסת עסק פעילה הרשומה על שמו בחברה תזכה אותו ברשומת השתתפות בהגרלה, וזאת ללא צורך ברישום ו/או בנקיטת פעולה כלשהי מצידו. מי שאינו מבוטח ליברה רשאי להשתתף במבצע ובלבד שימלא טופס השתתפות בהגרלה כפי שמופיע באתר החברה. יובהר כי כל פוליסה (דירה\רכב\עסק כהגדרתן לעיל) או טופס השתתפות יזכה את המשתתף ברשומה אחת של השתתפות בהגרלה. לצורך הדוגמא, לקוח עם 3 פוליסות, יהיה זכאי להשתתף 3 פעמים בהגרלה.
3.2 הזוכה בפרס יקבל הודעה מליברה בדבר זכייתו ובנוסף, תוצאות ההגרלה יפורסמו באתר האינטרנט של החברה ו\או באמצעי התקשורת השונים לבחירת החברה וזאת בתום תקופת המבצע או במהלך תקופת המבצע והכל בכפוף להחלטת החברה.
3.3 כל משתתף במבצע שזכה בפרס לא יוכל להשתתף בהגרלות נוספות ולא יוכל לזכות ביותר מפרס אחד.
3.4 חלוקת הפרס תבוצע עד חמישה ימי עסקים לאחר תום תקופת המבצע באמצעות זיכוי לכרטיס האשראי אשר באמצעותו שילם המבוטח את דמי הביטוח עבור הפוליסה בכפוף לחתימת הזוכה על נספח א'. הזיכוי יבוצע בתשלום אחד, כאשר לקוחות חברת האשראי "ישראכרט" ידרשו לאשר בכתב הסבה לזיכוי בתשלום אחד, אחרת הזיכוי יבוצע באותו מספר תשלומים בו בוצעה עסקת המקור, זאת בהתאם להנחיות חברת האשראי "ישראכרט". ככל וזוכה הפרס לא מבוטח בחברה, חלוקת הפרס תבוצע במסגרת הזמנים כמפורט לעיל ישירות לחשבון הבנק של הזוכה.
3.5 בהתייחס למבוטחים קיימים, בשל האמור בסעיף 3.4 לעיל, יובהר כי עסקת התשלומים המקורית תמשיך כסדרה, כך שיתרת התשלומים של עסקת המקור (ככל ובוצעה בתשלומים), תמשיך לרדת כסדרה בכל מקרה.
3.6 כל פעולה שתבוצע על ידי הזוכה בפרס בפוליסות שבבעלותו, לאחר הזכייה בפרס, לא תהיה כפופה לתקנון זה ולא תזכה את הזוכה בדבר מה נוסף. למען הסר ספק יובהר כי מבוטח אשר זכה בפרס ולאחר זכייתו בחר לבטל את פוליסת הביטוח או חלק מהכיסוי שרכש, פעולת הביטול לא תזכה את המבוטח בכל החזר כספי נוסף מעבר לפרס שכבר קיבל.
לצורך הדוגמה, מבוטח אשר מועד תחילת ביטוחו הינה מיום 1.6.21, זכה בפרס (זיכוי מלא בגין פוליסת ביטוח) ביום 6.5.21 והחליט לבטל את הפוליסה ביום תחילת הפוליסה, קרי, 1.6.21- המבוטח לא יהיה זכאי לזיכוי כספי ככל שהיה ניתן אילולא לא זכה והפרס שניתן לו ביום 6.5.21 יהווה זיכוי הפוליסה לעניין זה.
3.7 יובהר כי הזכות לקבלת הפרס הנה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה, ואינה ניתנת להמרה לתמורה כספית ו/או אחרת ו/או להחלפה, למעט האמור במפורש בתקנון זה.
3.8 הזוכה בפרס יישא בכל העמלות הנדרשות מחברת האשראי לצורך מימוש הפרס, ככל שישנן, ולחברה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

4. המפקח

4.1 המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורך ההגרלה לבין זוכה, מועמד לזכייה או טוען לזכייה.
4.2 החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמבוטח מוותר בזאת על כל טענה ו\או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.
4.3 המפקח ימלא אחר הוראות ההיתר הכללי וידווח לרכז ההגרלות לפרסומת מסחרית במשרד האוצר כנדרש.

4. כללי

5.1 בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המבוטח כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המבוטח כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
5.2 זוכה הפרס מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר בזאת את החברה ו\או המפקח ו\או מי מטעמם מכל טענה ו\או תביעה ו\או דרישה הקשורה במישרין ו\או בעקיפין למבצע ו\או לפרס ו\או למימושו.
5.3 המבוטח ו\או זוכה הפרס מסכים כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, מגיפה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפונית ו\או הממוחשבת או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו\או זכות ו\או תרופה.
5.4 זוכה הפרס מאשר כי דבר השתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו בהגרלה עשוי להיות מסוקר ו\או מפורסם ו\או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט על פי כל דין, וכי זוכה הפרס מביע את הסכמתו לפרסום ו\או צילום שמו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כל ההסכמות ו\או ההיתרים הנדרשים לפרסום כאמור.
5.5 ההשתתפות בהגרלה אסורה לעובדי החברה לרבות הנהלת החברה, ספקיה , חברי הדירקטוריון וציבור המשקיעים שלה, לרבות בני משפחותיהם, והם לא יהיו זכאים לקבלת הפרס גם אם יזכו בהגרלה.
5.6 החברה רשאית לערוך את ההגרלה בתדירות שהיא רואה לנכון, ובלבד שבכל יום בתקופת המבצע למעט שבת ו/או חג, יוגרל זוכה אחד, אף אם בדיעבד.
5.7 החברה פטורה מאחריות בגין נזק, הפסד, תקלה, טעות, אובדן או הוצאה העלולים להיגרם למי מהלקוחות הקיימים, במישרין או בעקיפין, עקב אי מימוש הפרס, מכל סיבה שהיא.
5.8 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להאריך ו\או לקצר את מועדי ההגרלה ו\או לבטלם בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי, בתיאום עם רכז ההגרלות במשרד האוצר ולא תשמע כל טענה לעניין זה.
5.9 החברה שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את הענקת הפרס ו/או שלא לאפשר לזוכה בהגרלה לממש אותו בקרות אחד מהמקרים הבאים, ובכפוף לקבלת אישור המפקח: חשש לאי תקינות; סירוב לחתום על טופס הצהרת זוכה המצורף כנספח א'; אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון.
5.10 האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בהגרלה בלבד. החברה לא תישא בכל אחריות בגין אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות בעקיפין ו/או במישרין בזוכה.
5.11 ויתר הזוכה בהגרלה על הפרס ו/או לא התאפשר לו לממשו, מכל סיבה שהיא (לרבות אך לא רק פסילתו על ידי החברה ו/או המפקח ו/או אי עמידתו בתנאי תקנות זה), לא יהיה הזוכה בהגרלה זכאי לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מהחברה ולא תישמע מצדו כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין.
5.12 כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא במבצע ו/או בעריכת ההגרלה מחמת כח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בחברה, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפים בהגרלה ו/או את הזוכה בהגרלה בכל סעד ו/או זכות.
5.13 תקנון זה מפורסם באתר האינטרנט של החברה, ושמור במשרדי החברה ברח' הרוקמים 26, חולון.
5.14 החברה תהא רשאית לשנות תקנון זה ו/או לבטלו בכל עת, כאשר התקנון התקף יהא זה שיפורסם באתר האינטרנט שלה.
5.15 מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור לתקנון זה יהא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.

ליברה חברה לביטוח בע"מ

נספח א' - הצהרת הזוכה בהגרלה


1. אני הח"מ, ____________, ת.ז. ____________, מאשר ומצהיר בזאת כי קיבלתי את הפרס במסגרת מבצע ההגרלה שערכה ליברה חברה לביטוח בע"מ (להלן בהתאמה: "הפרס" ,"המבצע " ו"החברה") בגין פוליסת רכב/דירה שבבעלותי שמספרה _______________.
2. הנני מצהיר כי אין לי ולא יהיו לי כל טענה ו/או דרישה ו/או השגה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או המפקח על ההגרלה, רו"ח דודי בן חיים (להלן: "המפקח"), ו/או מי מטעמם בקשר עם עריכת ההגרלה ו/או זכייתי בפרס.
3. הנני מצהיר בזאת כי קראתי את תקנון המבצע והאמור בו מקובל עליי, לרבות לאופן קבלת הפרס.
4. הנני מצהיר בזאת כדלקמן:
3.1 אינני עובד ו/או מנהל ו/או ספק של החברה, ואינני בן משפחה של אחד או יותר מאלה.
3.2 אינני עובד ו/או מנהל ו/או ספק של המפקח ואינני בן משפחה של אחד או יותר מאלה.
3.3 אינני עובד ו/או מנהל ו/או ספק של כל גורם שסייע לחברה בעריכת ההגרלה, לרבות יועצים, פרסומאים ובתי דפוס, ואינני בן משפחה של אחד מאלה.
5. הנני מאשר כי הצהרתי הנ"ל ניתנה מרצוני החופשי לאחר שניתנה לי ההזדמנות לעיין בתקנון ההגרלה.

ולראיה באתי על החתום:

שם מלא ___ ת.ז ____ חתימה ____ תאריך ____

**החברה רשאית להעביר נספח זה לזוכה
באמצעות דף נחיתה שיאושר דיגיטלית על ידו.

ערב טוב!

כיף שבחרת לסיים איתנו את היום שלך...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה Libra ?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323