ליברה מסכמת את הרבעון השני לשנת 2023

עם גידול חד בהכנסות, תוך גידול בפעילות המוצרים החדשים

  • החברה הצומחת ביותר בענף הביטוח - הפרמיות ברוטו ברבעון השני צמחו בכ-41% והסתכמו בכ-139 מיליון ש"ח לעומת כ-99 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

  • במחצית הראשונה לשנת 2023 היקף הפרמיות ברוטו הסתכם בכ-308 מיליון ש"ח והיווה כ-70% מסך הפרמיות ברוטו בכל שנת 2022.

  • שיפור ב-Loss Ratio בשייר שהסתכם ב-89% ברבעון השני לשנת 2023 לעומת 105% ברבעון הראשון השנה, זאת בעקבות העלאת התעריפים והגדלת הפרמיה הממוצעת בענף הרכב.

  • ההפסד הכולל ברבעון השני הסתכם בכ-0.8 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל של כ-31 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ומהווה קיטון לעומת הפסד כולל בסך של כ-1.9 מיליון ש"ח ברבעון הקודם (Q1 23).
  • ליברה ממשיכה להציג באופן עקבי התייעלות תפעולית - שיעור סך ההוצאות מפרמיה ברוטו הסתכם בכ-14% במחצית הראשונה לעומת כ-16.6% במחצית המקבילה אשתקד, מדובר בשיעור ההוצאות הנמוך בענף!

  • התפתחות עסקית מואצת וייצור מקורות רווח נוספים – המוצרים החדשים שהושקו בשנת 2022 ממשיכים לצבור תאוצה: ביטוח חיות מחמד, ביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוח חיים למשכנתא וביטוח ריסק פרט.

אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית ליברה, מסרה: "אנו מסכמים רבעון נוסף של צמיחה עם גידול משמעותי בפרמיות בעקבות העלאת תעריפים וגידול במספר המבוטחים, תוך שימור איכות התיק. זאת, על אף האתגרים המשפיעים על ענף ביטוח הרכב בשנתיים האחרונות, ובפרט המשך הגידול בעלויות הגניבות בענף רכב רכוש. הגידול החד שהצגנו בפרמיות ובכמות המבוטחים ונאמנות הלקוחות הגבוהה, הבאה לידי ביטוי בשיעור חידושים של 88% (הגבוה ביותר בענף), מעידים על חוזק המותג. לצד כל אלה, ליברה ממשיכה לממש את תוכניתה העסקית ולפתח את מנועי הצמיחה שלה, כאשר סל המוצרים המורחב שהושק בשנה שעברה צובר תאוצה ומציג שיעורי צמיחה גבוהים. הגידול בפעילות המוצרים החדשים שנוספו מעבר לביטוח רכב, החדשנות הטכנולוגית והמוצרית, היעילות התפעולית והשאת תשואה, מהווים תשתית להמשך צמיחה ולשיפור הרווחיות."

ליברה, חברת הביטוח הדיגיטלית, שנוסדה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני לשנת 2023. הפרמיות ברוטו ברבעון השני צמחו בכ-41% והסתכמו בכ-139.4 מיליון ש"ח לעומת כ-98.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הפרמיות ברוטו במחצית הראשונה בשנת 2023 צמחו בכ-44% והסתכמו בכ-307.5 מיליון ש"ח לעומת כ-213.1 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2023 אופיינו בגידול בהכנסות, הנובע מהמשך צמיחה מואצת בהיקפי הפעילות של החברה בכל הענפים בהם היא פועלת ומעלייה חדה בפרמיה הממוצעת בענף הרכב. החברה המשיכה להציג שיעור גידול משמעותי בפרמיות ברוטו כשבמחצית הראשונה לשנת 2023 הפרמיות ברוטו הסתכמו בכ-307.5 מיליון ש"ח והיוו כ-70% מסך הפרמיות ברוטו בשנת 2022 כולה. זאת, לצד התייעלות תפעולית בהוצאות החברה - שיעור סך ההוצאות מפרמיה ברוטו במחצית הראשונה לשנת 2023 הסתכם בכ-14% לעומת כ-16.6% במחצית המקבילה אשתקד ולצד רווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה.

הפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח הכללי ברבעון השני של שנת 2023 זינקו בכ-44% והסתכנו בכ-128.3 מיליון ש"ח לעומת כ-89.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הפרמיות שהורווחו ברוטו במחצית הראשונה לשנת 2023 זינקו בכ-44% והסתכמו בכ-244.6 מיליון ש"ח לעומת כ-169.4 מיליון ש"ח במחצית הראשונה בשנת 2022. לחברה אין כלל לקוחות שהינם ציי רכב וקולקטיבים וכל הלקוחות הינם לקוחות פרטיים, וזאת בהתאם למדיניות החברה. לחברה יש כיום למעלה מ-150,000 מבוטחים (ולמעלה מ-300,000 פוליסות) כאשר הרוב המכריע של מבוטחי החברה רוכשים פוליסות רכב חובה ורכב רכוש יחד.

החברה הציגה הפסד כולל לפני מס ברבעון השני לשנת 2023 שהסתכם בכ-841 אלף ש"ח לעומת רווח כולל לאחר מס של כ-31 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר מרווח להפסד הושפע מגידול בהיקפי הפעילות של החברה וגידול בפרמיה הממוצעת, אשר הוביל לגידול בהכנסות החברה, זאת לצד המשך התייעלות תפעולית בהוצאות החברה וכן כתוצאה מרווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה. מנגד, קיימת ירידה ברווחיות החיתומית בענפי הרכב. הירידה ברווחיות החיתומית ברכב רכוש מוסברת, בין היתר, בשל גידול בשכיחות ועלות הגניבות בענף זה. הירידה ברווחיות החיתומית ברכב חובה נובעת בעיקר מעליה במדד המחירים לצרכן בתקופת הדוח ומעליה מתונה של הריבית הריאלית חסרת הסיכון לעומת התקופה המקבילה אשתקד אשר הביאה להקטנת ההתחייבויות הביטוחיות. בעקבות מגמות אלה, פעלה החברה להעלאת תעריפים וממשיכה לפעול להעלאת הפרמיה הממוצעת בענפי הרכב. בהתאם לזאת, חל שיפור ב-Loss Ratio בשייר שהסתכם ב-105% ברבעון הראשון לשנת 2023 לעומת 89% ברבעון השני לשנה זו.

הרווח מהשקעות ברבעון השני הסתכם בכ-2.7 מיליון ש"ח לעומת הפסד מהשקעות בסך של כ-953 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

במחצית הראשונה לשנת 2023 הסתכם ההפסד הכולל לפני מס בכ-2.7 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ-344 אלף ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. הרווח מהשקעות במחצית הראשונה הסתכם בכ-3.8 מיליון ש"ח לעומת הפסד מהשקעות בסך של כ-1 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש ברבעון השני לשנת 2023 הסתכמו בכ-89.6 מיליון ש"ח לעומת כ-58.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-52%. הגידול נובע מהמשך צמיחה מואצת בהיקפי הפעילות של החברה המלווה בעלייה מתמשכת בפרמיה הממוצעת בנוסף לנאמנות לקוחות גבוהה הבאה לידי ביטוי בשיעור חידושים גבוה. מתחילת שנת 2022 ועד למועד זה, גדלה הפרמיה הממוצעת בכ-52%, מתוכה גידול של כ- 22% במהלך שנת 2023.

ההפסד הכולל לפני מס בענף רכב רכוש ברבעון השני הסתכם בכ-327 אלף ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-1.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון השני נרשמו רווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה בסך של כ-1.2 מיליון ש"ח לעומת הפסדי השקעות בסך של כ-657 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש במחצית הראשונה לשנת 2023 הסתכמו בכ-196.5 מיליון ש"ח לעומת כ-126.8 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד, גידול של כ-55%. ההפסד הכולל לפני מס בענף רכב רכוש במחצית הראשונה לשנת 2023 הסתכם בכ-4.1 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-2.7 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. במחצית הראשונה נרשמו רווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה בסך של כ-1.7 מיליון ש"ח לעומת הפסדי השקעות בסך של כ-723 אלף ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה ברבעון השני לשנת 2023  הסתכמו בכ-45 מיליון ש"ח לעומת כ-37.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-21%. ההפסד הכולל לפני מס ברבעון השני של שנת 2023 הסתכם בכ-863 אלף ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ-1.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר להפסד נובע בעיקר מעליה מתונה יותר של עקום הריבית בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. העלייה בעקום הריבית חסרת סיכון ברבעון השני הובילה לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-1.2 מיליון ש"ח בברוטו וכ- 265 אלף ש"ח בשייר לעומת קיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-5.8 מיליון ש"ח בברוטו וכ- 1.1 מיליון ש"ח בשייר ברבעון המקביל אשתקד.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה במחצית הראשונה לשנת 2023 הסתכמו בכ-102 מיליון ש"ח לעומת כ-81.9 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד, גידול של כ-25%. הרווח הכולל לפני מס בענף רכב חובה במחצית הראשונה לשנת 2023 הסתכם בכ-775 אלף ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ-4.1 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח נובע, כאמור, מעליה מתונה יותר של עקום הריבית בהשוואה בין התקופות.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכוש אחר (ביטוח דירה, ביטוח מקיף לעסק, ביטוח חיות מחמד ונסיעות לחו"ל) ברבעון השני לשנת 2023 הסתכמו בכ-4.8 מיליון ש"ח לעומת כ-2.6 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-84%. בענף זה נרשם ברבעון השני לשנת 2023 הפסד כולל לפני מס של כ-748 אלף ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-12 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכוש אחר במחצית הראשונה לשנת 2023 הסתכמו בכ-9 מיליון ש"ח לעומת כ-4.4 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד, המהווה גידול של כ-105%. ההפסד הכולל לפני מס בענף רכוש אחר במחצית

הראשונה לשנת 2023 הסתכם בכ-1.4 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-440 אלף ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהפסד נובע בעיקר מגידול בעלות רכישת כיסויים מסוג קטסטרופה ואקסס ממבטחי משנה בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד ומייחוס שיעור הוצאות פרסום גבוה למגזר פעילות זה בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

יצוין כי לאורך השנים התוצאות הביטוחיות (Loss Ratio) בענפים אלו חיוביות וככל שהחברה תמשיך במגמת גידול וצמיחה בענפים אלו, היא צופה כי תוצאותיה הכספיות ישתפרו.

במהלך הרבעון הראשון השנה, השיקה החברה פוליסות ביטוח מסוג "ריסק משכנתא" ו-"ריסק טהור" תחת ענף ביטוח חיים – סיכון בלבד, כשהיתרון התחרותי שלה בא לידי ביטוי בעלות הביטוח ובממשק הדיגיטלי המתקדם שלה המאפשר רכישת ביטוח חיים למשכנתא לצד ביטוח המבנה למשכנתא בתהליך אחד קצר וידידותי.

ברבעון השני נרשמו במגזר ביטוח חיים פרמיות שהורווחו ברוטו בסך 435 אלף ש"ח וסך הרווח הכולל לפני מס הסתכם בכ-276 אלף ש"ח. במחצית הראשונה נרשמו במגזר זה פרמיות שהורווחו ברוטו בסך 579 אלף ש"ח וסך הרווח הכולל לפני מס הסתכם בכ-260 אלף ש"ח. במחצית הראשונה ועד למועד זה, שיווקה החברה פוליסות ביטוח חיים בפרמיה משונתת בסך של כ-5.6 מיליון ש"ח.

ההון של החברה הסתכם ביום 31 ביוני 2023 לסך של כ-57.4 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-60.1 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2022. הקיטון בהון העצמי נובע מהפסד כולל לאחר מס בסכום של כ-2.7 מיליון ש"ח במהלך הרבעון השני לשנת 2023.

ליברה ממשיכה ליישם את מודל שיתוף המבוטחים ברווחים באמצעות יצירת ארנק דיגיטלי לכל לקוח וצבירת מטבעות דיגיטליים (ליברות) הניתנים למימוש למזומן, לחידוש פוליסות או לרכישה של פוליסות חדשות. מאז תחילת פעילות החברה ועד היום, חילקה ליברה לציבור לקוחותיה כ-41 מיליון ליברות, מתוכן כ-22 מיליון ליברות הומרו לשקלים ומומשו על ידי לקוחות החברה, ככסף לכל דבר. ברבעון השני לשנת 2023 חילקה ליברה לציבור לקוחותיה כ-5.5 מיליון ליברות.

ליברה חברה לביטוח

חברת הביטוח הדיגיטלית "ליברה" היא חברה ביטוח פרטית שהוקמה בסוף שנת 2017, קיבלה רישיון מבטח במאי 2018 והשיקה את פעילותה באוקטובר 2018. החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל מיוני 2021. החברה משווקת ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש, ביטוח דירה, ביטוח בתי עסק, ביטוח חיות מחמד, ביטוח נסיעות לחו"ל וביטוח חיים (ריסק טהור וריסק משכנתא). החברה הוקמה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, בעלת השליטה בחברה (46.13%).

לפרטים נוספים ניתן לפנות להדס פרידמן זיק- 054-2303100

צהריים טובים!

בחירה מצויינת להעביר איתנו את הקפה של השעות הקשות...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה Libra ?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323