ליברה מציגה תוצאות חזקות ברבעון השלישי לשנת 2023

עם המשך צמיחה משמעותית בפרמיות ברוטו וגידול חד ברווח הנקי

  • החברה הצומחת ביותר בענף הביטוח - בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 עברה החברה את סך הפרמיות ברוטו שהציגה בכל שנת 2022; הפרמיות ברוטו ברבעון השלישי לשנת 2023 צמחו בכ-41% והסתכמו בכ-159 מיליון ש"ח לעומת כ-112 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

  • שיפור ב-Loss Ratio בשייר ברכב רכוש שהסתכם ב-73% ברבעון השלישי לשנת 2023 לעומת 89% ברבעון השני השנה ולעומת 91% ברבעון המקביל אשתקד, זאת בעקבות העלאת התעריפים והגדלת הפרמיה הממוצעת בענף הרכב

  • הרווח הכולל לפני מס ברבעון השלישי הסתכם בכ-6 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ-150 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

  • ליברה ממשיכה להציג באופן עקבי התייעלות תפעולית - שיעור סך ההוצאות מפרמיה ברוטו הסתכם בכ-14% ברבעון השלישי לעומת כ-17% ברבעון המקביל אשתקד, מדובר בשיעור ההוצאות הנמוך בענף!

  • הפרמיות ברוטו בביטוח רכוש אחר צמחו בכ-89% בתשעת החודשים הראשונים (ביטוח דירה, ביטוח מקיף לעסק, ביטוח חיות מחמד ונסיעות לחו"ל) והסתכמו
    בכ-14.6 מיליון ש"ח לעומת כ-7.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית ליברה, מסרה: "אנו מסכמים רבעון נוסף של צמיחה עם גידול משמעותי בפרמיות בעקבות העלאת תעריפים וגידול במספר המבוטחים, תוך שימור איכות התיק. העלאות התעריפים שביצענו נשאו פרי והובילו לשיפור משמעותי ב-LR ולקיטון בפרמיה בחסר. זאת, לצד רווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה והמשך התייעלות תפעולית בהוצאות החברה. סל המוצרים המורחב שהושק בשנה שעברה, שאינם בתחום הרכב, וביטוח ריסק משכנתא שהושק השנה, צובר תאוצה והוכפל בתשעת החודשים הראשונים של השנה לעומת אשתקד" בהתייחס למלחמה, מוסיפה אלישקוב, כי "מאז פרצה המלחמה החברה ממשיכה בפעילות סדירה ורציפה. להערכת החברה, לא חל שינוי מהותי בתוצאותיה מאז פרוץ המלחמה ועד למועד זה. ליברה נכנסה איתנה לתקופת המלחמה עם מותג חזק וסל מוצרים מורחב. אסטרטגיית החברה מוכיחה את עצמה גם בתקופה זו. ליברה ממוצבת היטב עם חדשנות טכנולוגית ומוצרית ומודל תפעולי יעיל להמשך צמיחה ולשיפור הרווחיות."

ליברה, חברת הביטוח הדיגיטלית, שנוסדה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2023. החברה המשיכה להציג שיעור גידול משמעותי בפרמיות ברוטו.

הפרמיות ברוטו ברבעון השלישי צמחו בכ-42% והסתכמו בכ-159.3 מיליון ש"ח לעומת כ-112.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הפרמיות ברוטו בתשעת החודשים הראשונים בשנת 2023 צמחו בכ-44% והסתכמו בכ-467.3 מיליון ש"ח לעומת כ-325.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת סך הפרמיות ברוטו שהסתכמו בכ-438.2 בשנת 2022 כולה.

הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 אופיינו בגידול בהכנסות, הנובע מהמשך צמיחה מואצת בהיקפי הפעילות של החברה בכל הענפים בהם היא פועלת ומעלייה חדה בפרמיה הממוצעת בענף הרכב. זאת, לצד התייעלות תפעולית בהוצאות החברה - שיעור סך ההוצאות מפרמיה ברוטו ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכם בכ-13.5% לעומת כ-14% ברבעון המקביל אשתקד ולצד רווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה.

הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון השלישי של שנת 2023 זינקו בכ-44.5% והסתכנו בכ-142.2 מיליון ש"ח לעומת כ-98.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הפרמיות שהורווחו ברוטו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 זינקו בכ-44.6% והסתכמו בכ-387.3 מיליון ש"ח לעומת כ-267.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת כ-375.6 מיליון ש"ח בשנת 2022. לחברה אין כלל לקוחות שהינם ציי רכב וקולקטיבים וכל הלקוחות הינם לקוחות פרטיים, וזאת בהתאם למדיניות החברה. לחברה יש כיום למעלה מ-150,000 מבוטחים (ולמעלה מ-300,000 פוליסות) כאשר הרוב המכריע של מבוטחי החברה רוכשים פוליסות רכב חובה ורכב רכוש יחד.

החברה הציגה רווח כולל לפני מס ברבעון השלישי לשנת 2023 שהסתכם בכ-6.0 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לאחר מס של כ-150 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכם בכ-4.3 מיליון ש"ח לעומת רווח נקי של כ-98 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הגידול הושפע מהמשך גידול בפרמיה הממוצעת בענף רכב רכוש וכפועל יוצא קיטון בפרמיה בחסר, זאת לצד המשך התייעלות תפעולית בהוצאות החברה וכן כתוצאה מרווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה לעומת הפסדים מהשקעות בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח מהשקעות ברבעון השלישי הסתכם בכ-2.3 מיליון ש"ח לעומת הפסד מהשקעות בסך של כ-306 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

החברה פעלה להעלאת תעריפים בענפי הרכב ותמשיך לפעול להעלאת הפרמיה הממוצעת ככל שתמצא לנכון. בהתאם לזאת, חל שיפור ב-Loss Ratio בשייר ברכב רכוש שהסתכם ב-73% ברבעון השלישי לשנת 2023 לעומת 89% ברבעון השני השנה ולעומת 91% ברבעון המקביל אשתקד, זאת בעקבות העלאת התעריפים והגדלת הפרמיה הממוצעת בענף הרכב.  נכון למועד זה, וכתוצאה מפריצתה של מלחמת "חרבות ברזל", באוקטובר חלה ירידה בשכיחות התאונות, אך הקיטון הינו נקודתי לחודש אוקטובר. כמו כן, חל קיטון בשכיחות הגניבות ובעקבות כך קיים קיטון בעלות התביעה הממוצעת. עם זאת בשלב זה, לא ניתן להעריך את היקף ההשפעה העתידי על עלות התביעה הממוצעת של החברה.

בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הסתכם הרווח הכולל לפני מס בכ-2.1 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ-732 אלף ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח מהשקעות בתשעת החודשים הראשונים הסתכם בכ-6.1 מיליון ש"ח לעומת הפסד מהשקעות בסך של כ-1.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכמו בכ-102.4 מיליון ש"ח לעומת כ-68.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-51%. הגידול נובע מהמשך צמיחה מואצת בהיקפי הפעילות של החברה בענף המלווה בעלייה מתמשכת בפרמיה הממוצעת בנוסף לנאמנות לקוחות גבוהה הבאה לידי ביטוי בשיעור חידושים גבוה. מתחילת שנת 2023 ועד למועד זה, גדלה הפרמיה הממוצעת בכ-42%.

הרווח הכולל לפני מס בענף רכב רכוש ברבעון השלישי הסתכם בכ-5.5 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-570 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון השלישי נרשמו רווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה בסך של כ-1 מיליון ש"ח לעומת הפסדי השקעות בסך של כ-214 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הסתכמו בכ-298.9 מיליון ש"ח לעומת כ-194.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-53%. הרווח הכולל לפני מס בענף רכב רכוש בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הסתכם בכ-1.4 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-3.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. המעבר מהפסד לרווח נובע משיפור ב-Loss Ratio לאור הגידול בפרמיה הממוצעת בתקופה זו אשר הובילה בין היתר גם לקיטון בפרמיה בחסר, זאת לצד רווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה והמשך התייעלות תפעולית בהוצאות החברה. בתקופת הדו"ח נרשמו בענף זה רווחי השקעות מתיק הנוסטרו של החברה בסך של כ-2.8 מיליון ש"ח לעומת הפסדי השקעות בסך של כ-937 אלף ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה ברבעון השלישי לשנת 2023  הסתכמו בכ-50.5 מיליון ש"ח לעומת כ-41.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-23%. הרווח הכולל לפני מס ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם בכ-290 אלף ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ-1.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מעלייה מתונה של עקום הריבית בתקופה זו בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד אשר הקטינה את העתודות הביטוחיות בברוטו בסכום של כ- 1,210 אלפי ש"ח וכ- 265 אלפי ש"ח בשייר לעומת קיטון העתודות הביטוחיות בסך של כ- 5,789 אלפי ש"ח בברוטו וכ- 1,126 אלפי ש"ח בשייר בתקופה המקבילה אשתקד.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הסתכמו בכ-152.5 מיליון ש"ח לעומת כ-122.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-24%. הרווח הכולל לפני מס בענף רכב חובה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הסתכם בכ-1.1 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ-7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח נובע, כאמור, מעליה מתונה יותר של עקום הריבית בהשוואה בין התקופות. בתקופת הדוח, עליית עקום הריבית הקטינה את העתודות הביטוחיות בברוטו בסכום של כ-2.1 מיליון ש"ח וכ- 422 אלפי ש"ח בשייר לעומת קיטון העתודות הביטוחיות בסך של כ-9 מיליון ש"ח בברוטו וכ-1.75 מיליון ש"ח בשייר בתקופה המקבילה אשתקד.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכוש אחר (ביטוח דירה, ביטוח מקיף לעסק, ביטוח חיות מחמד ונסיעות לחו"ל) ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכמו בכ-5.7 מיליון ש"ח לעומת כ-3.3 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-72%. בענף זה נרשם ברבעון השלישי לשנת 2023 הפסד כולל לפני מס של כ-484 אלף ש"ח לעומת הפסד כולל

לפני מס של כ-2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהפסד נובע בעיקר מגידול בהיקפי הפעילות בענפים ביטוח דירה, ביטוח בתי עסק, ביטוח חיות מחמד וביטוח נסיעות לחו"ל תוך הצגת תוצאות ביטוחיות (Loss Ratio) חיוביות וככל שהחברה תמשיך במגמת גידול וצמיחה בענפים אלו, היא צופה כי תוצאותיה הכספיות ישתפרו.

 הפרמיות ברוטו בביטוח רכוש אחר בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הסתכמו בכ-14.6 מיליון ש"ח לעומת כ-7.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, המהווה גידול של כ-89%. ההפסד הכולל לפני מס בענף רכוש אחר בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הסתכם בכ-1.9 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-2.4 ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

במהלך הרבעון הראשון השנה, השיקה החברה פוליסות ביטוח מסוג "ריסק משכנתא" ו-"ריסק טהור" תחת ענף ביטוח חיים – סיכון בלבד, כשהיתרון התחרותי שלה בא לידי ביטוי בעלות הביטוח ובממשק הדיגיטלי המתקדם שלה המאפשר רכישת ביטוח חיים למשכנתא לצד ביטוח המבנה למשכנתא בתהליך אחד קצר וידידותי.

ברבעון השלישי נרשמו במגזר ביטוח חיים פרמיות שהורווחו ברוטו בסך 736 אלף ש"ח וסך הרווח הכולל לפני מס הסתכם בכ-397 אלף ש"ח. בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 נרשמו במגזר זה פרמיות שהורווחו ברוטו בסך 1.3 מיליון ש"ח וסך הרווח הכולל לפני מס הסתכם בכ-657 אלף ש"ח. בתקופת הדו"ח ועד למועד זה, שיווקה החברה פוליסות ביטוח חיים בפרמיה משונתת בסך של כ-4.3 מיליון ש"ח.

 ההון של החברה הסתכם ביום 30 בספטמבר 2023 לסך של כ-61.7 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-60.1 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2022. הגידול בהון העצמי נובע מרווח כולל לאחר מס בסכום של כ-1.6 מיליון ש"ח במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה.

ליברה ממשיכה ליישם את מודל שיתוף המבוטחים ברווחים באמצעות יצירת ארנק דיגיטלי לכל לקוח וצבירת מטבעות דיגיטליים (ליברות) הניתנים למימוש למזומן, לחידוש פוליסות או לרכישה של פוליסות חדשות. מאז תחילת פעילות החברה ועד היום, חילקה ליברה לציבור לקוחותיה כ-45 מיליון ליברות, מתוכן כ-24 מיליון ליברות הומרו לשקלים ומומשו על ידי לקוחות החברה, ככסף לכל דבר. ברבעון השלישי לשנת 2023 חילקה ליברה לציבור לקוחותיה כ-14.5 מיליון ליברות.

ליברה חברה לביטוח

חברת הביטוח הדיגיטלית "ליברה" היא חברה ביטוח פרטית שהוקמה בסוף שנת 2017, קיבלה רישיון מבטח במאי 2018 והשיקה את פעילותה באוקטובר 2018. החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל מיוני 2021. החברה משווקת ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש, ביטוח דירה, ביטוח בתי עסק, ביטוח חיות מחמד, ביטוח נסיעות לחו"ל וביטוח חיים (ריסק טהור וריסק משכנתא). החברה הוקמה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, בעלת השליטה בחברה (46.59%).

לפרטים נוספים ניתן לפנות להדס פרידמן זיק- 054-2303100

צהריים טובים!

בחירה מצויינת להעביר איתנו את הקפה של השעות הקשות...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה Libra ?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323