ליברה מסכמת את הרבעון הראשון לשנת 2023

עם המשך מגמת הצמיחה המואצת תוך גידול בפעילות במוצרים החדשים

  • החברה הצומחת ביותר בענף הביטוח - ברבעון הראשון היקף הפרמיות ברוטו היווה כ-38% מסך הפרמיות ברוטו בכל שנת 2022, בעקבות העלאת תעריפים וגידול מתמשך בכמות מבוטחים

  • הפרמיות ברוטו צמחו בכ-47% והסתכמו בכ-168 מיליון ש"ח לעומת כ-114 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

  • ההפסד הכולל לאחר מס התמתן והסתכם בסך של כ-1.9 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לאחר מס בסך של כ-4.1 מיליון ש"ח ברבעון הקודם

  • ליברה ממשיכה להציג באופן עקבי התייעלות תפעולית - שיעור סך ההוצאות מפרמיה ברוטו הסתכם בכ-12.8% ברבעון הראשון לעומת כ-15.8% ברבעון המקביל אשתקד

  • התפתחות עסקית מואצת וייצור מקורות רווח נוספים - המוצרים החדשים שליברה השיקה בשנת 2022 ממשיכים לצבור תאוצה: ביטוח חיות מחמד, ביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוח חיים למשכנתא וביטוח ריסק פרט

אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית ליברה, מסרה: "אנו  מסכמים רבעון נוסף של צמיחה עם גידול משמעותי בפרמיות בעקבות העלאת תעריפים וגידול במספר המבוטחים, תוך שימור איכות התיק. ליברה ממשיכה לפתח את מנועי הצמיחה שלה, כאשר סל המוצרים המורחב שהושק בשנה שעברה צובר תאוצה ומציג שיעורי צמיחה גבוהים. הגידול בפעילות בענפים נוספים מעבר לביטוח רכב, החדשנות הטכנולוגית והמוצרית, היעילות התפעולית והעברת חלק מתיק הנוסטרו לניהול חיצוני לצורך השאת תשואה, מהווים תשתית להמשך צמיחה ולשיפור הרווחיות. ענף הרכב ממשיך לאתגר את סקטור הביטוח כולו - אנחנו אמנם רואים התייצבות בשכיחות התביעות ובעלות טוטאל לוס ונזק עצמי, אולם מנגד, תופעת גניבת הרכבים הולכת ומתעצמת, ומאלצת את חברות הביטוח להמשיך בהעלאת תעריפים. אני מאמינה שאפשר למגר את העלייה בגניבות בעזרת פעולות נחושות של משטרת ישראל, ואכיפה ממוקדת באמצעות יחידה ייעודית כפי שהיה בעבר. רק כך יתאפשר להוריד או לפחות לעצור את התייקרות מחירי ביטוחי הרכב בישראל, שלצערי עולים בכל הענף כהתאמה לסיכונים."

 

ליברה, חברת הביטוח הדיגיטלית, שנוסדה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2023. הפרמיות ברוטו הסתכמו בכ-168 מיליון ש"ח לעומת כ-114.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2022, גידול של כ-47%. החברה המשיכה להציג שיעורי גידול משמעותיים בפרמיה ברוטו ובפרמיה שהורווחה ברוטו בכל הענפים בהם היא פועלת, כתוצאה מגידול בהיקפי הפעילות של החברה, בנוסף להעלאת התעריפים אשר הגדילו את הפרמיה הממוצעת בענף הרכב ומנאמנות לקוחות גבוהה הבאה לידי ביטוי בשיעור חידושים גבוה. הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון הראשון של שנת 2023 זינקו בכ-45% והסתכנו בכ-116.4 מיליון ש"ח לעומת כ-80.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ולעומת פרמיות שהורווחו ברוטו בסך של כ-375.6 מיליון ש"ח לשנת 2022.

יודגש כי לחברה אין כלל לקוחות שהינם ציי רכב וקולקטיבים וכל הלקוחות הינם לקוחות פרטיים, וזאת בהתאם למדיניות החברה. לחברה יש כיום כ-150,000 מבוטחים (ולמעלה-300,000 פוליסות), ותיק מבוטחיה מבוסס על לקוחות פרט בלבד, כאשר הרוב המכריע של מבוטחי החברה רוכשים פוליסות רכב חובה ורכב רכוש יחד.

הרבעון הראשון לשנת 2023 אופיין בגידול בהכנסות, הנובע מהמשך צמיחה מואצת בהיקפי הפעילות של החברה בענף הרכב ומעלייה חדה בפרמיה הממוצעת. עם זאת, כהמשך ישיר לשנת 2022, קיימת ירידה ברווחיות החיתומית בענף רכב רכוש, בין היתר, בשל גידול בשכיחות ועלות הגניבות. במהלך הרבעון הראשון לא נרשם גידול בשכיחות ובעלות הנזק העצמי וכן בשכיחות הטוטאל לוס בהשוואה לרבעון הרביעי של שנת 2022. ככל ומגמת ההרעה בתוצאות החיתומיות תימשך, החברה תמשיך בהעלאת תעריפים, במטרה להגדיל את הפרמיה הממוצעת כדי להגיע ליעדי הרווחיות שהציבה.

 

החברה הציגה הפסד כולל לפני מס ברבעון הראשון לשנת 2023 שהסתכם בכ-2.7מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ-529 מיליון ש"ח ברבעון הראשון בשנת 2022. המעבר מרווח להפסד בתקופת הדוח הושפע משני גורמים מנוגדים זה לזה: הגורם החיובי נבע מגידול בהיקפי הפעילות של החברה וגידול בפרמיה הממוצעת, אשר הוביל לגידול בהכנסות החברה, זאת לצד המשך התייעלות תפעולית בהוצאות החברה וכן כתוצאה מרווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה מנגד, קיימת ירידה ברווחיות החיתומית בענפי הרכב. הירידה ברווחיות החיתומית ברכב רכוש מוסברת, בין היתר, בשל גידול בשכיחות ועלות הגניבות בענף זה. הירידה ברווחיות החיתומית ברכב חובה נובעת בעיקר מעליה מתונה של הריבית הריאלית חסרת הסיכון בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד אשר הביאה להקטנת ההתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-879 אלפי ש"ח בברוטו וכ-157 אלפי ש"ח בשייר לעומת קיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-3.2 מיליון ש"ח בברוטו וכ-624 אלפי ש"ח בשייר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ברבעון הראשון לשנת 2023 הסתכם ההפסד הכולל לאחר מס בכ-1.9 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לאחר מס של כ-313 מיליון ש"ח ברבעון הראשון בשנת 2022. החברה החלה לראשונה לנהל תיק השקעות באמצעות בית השקעות במהלך הרבעון הראשון לשנת 2022 ולמועד זה, היקף תיק ההשקעות הינו כ-165 מיליוני ש"ח. ברבעון הראשון לשנת 2023 נרשמו רווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה בסך של כ-1.1 מיליון ש"ח בהשוואה להפסדים מהשקעות בסך של כ-93 אלפי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש ברבעון הראשון לשנת 2023 הסתכמו בכ-106.9 מיליון ש"ח לעומת כ-67.9 מיליון ש"ח ברבעון הראשון בשנת 2022, גידול של כ-57%. הגידול נובע מהמשך צמיחה מואצת בהיקפי הפעילות של החברה בענף וכן מנאמנות לקוחות גבוהה הבאה לידי ביטוי בשיעור חידושים גבוה. מתחילת שנת 2022 ועד למועד זה, הפרמיה הממוצעת גדלה בכ-50% כאשר כ-18% מתוכו מיוחס לשנת 2023.

ההפסד הכולל לפני מס בענף רכב רכוש הסתכם בכ-3.8 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-1.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהפסד לעומת התקופה המקבילה אשתקד, הושפע משני גורמים מנוגדים זה לזה: הגורם החיובי נובע מגידול בהיקפי הפעילות של החברה, אשר הוביל לגידול בהכנסות החברה תוך גידול כאמור של הפרמיה הממוצעת, זאת לצד התייעלות תפעולית בהוצאות החברה ורווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה. מנגד, קיימת ירידה ברווחיות החיתומית, בין היתר, בשל גידול בשכיחות ועלות הגניבות, כאמור.

 

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה ברבעון הראשון לשנת 2023 הסתכמו בכ-57.1 מיליון ש"ח לעומת כ-44.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2022, עלייה של כ-28%. הרווח הכולל לפני מס הסתכם בכ-1.6 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ-2.5 מיליון ש"ח ברבעון הראשון בשנת 2022. הקיטון ברווח נובע בעיקר מעליה מתונה יותר של עקום הריבית שהקטינה את העתודות הביטוחיות בברוטו בסכום של כ-879 אלפי ש"ח וכ- 157 אלפי ש"ח בשייר לעומת קיטון העתודות הביטוחיות בסך של כ-3.2 מיליון ש"ח בברוטו וכ- 624 אלפי ש"ח בשייר ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף, לחברה גידול בהיקפי הפעילות בענף, אשר הגדילו את הכנסות החברה לצד התייעלות תפעולית בהוצאות החברה. בנוסף, העלייה במדד המחירים לצרכן ברבעון הראשון הגדילה את הרזרבות הביטוחיות בסך של כ-2.4 מיליון ש"ח בברוטו וכ-467  אלפי ש"ח בשייר.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכוש אחר (ביטוח דירה, עסק, נסיעות לחו"ל וחיות מחמד)  ברבעון הראשון לשנת 2023 הסתכמו בכ-4.1 מיליון ש"ח כאשר ברבעון הראשון לשנת 2023 הסתכמו הפרמיות ברוטו (ביטוח דירה וביטוח מקיף לעסק) בכ-1.8 מיליון ש"ח, גידול של כ-129%. בענף זה נרשם הפסד כולל לפני מס בסך של כ-629 אלף ש"ח ברבעון הראשון לשנת 2023 לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-428 אלפי ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2022. הגידול בהפסד נובע בעיקר מייחוס שיעור הוצאות פרסום גבוה למגזר פעילות זה לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בין היתר בעקבות השקת המוצרים החדשים כאמור וכן מגידול בעלות רכישת כיסוי מסוג קטסטרופה ממבטחי משנה בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד .

יצוין כי לאורך השנים התוצאות הביטוחיות (Loss Ratio) בענפים אלו חיוביות וככל שהחברה תמשיך במגמת גידול וצמיחה בענפים אלו, היא צופה כי תוצאותיה הכספיות ישתפרו.

במהלך הרבעון הראשון, השיקה החברה לציבור הרחב פוליסות ביטוח מסוג "ריסק משכנתא" ו-"ריסק טהור" תחת ענף ביטוח חיים – סיכון בלבד, כשהיתרון התחרותי שלה בא לידי ביטוי בעלות הביטוח ובממשק הדיגיטלי המתקדם שלה המאפשר רכישת ביטוח חיים למשכנתא לצד ביטוח המבנה למשכנתא בתהליך אחד קצר וידידותי.  ברבעון הראשון נרשמו במגזר זה פרמיות שהורווחו ברוטו בסך 144 אלפי ש"ח. סך ההפסד לפני מס ממגזר זה מסתכם לסך של כ- 16 אלפי ש"ח. בתקופת הדוח ועד למועד פרסומו, שיווקה החברה פוליסות ביטוח חיים בפרמיה משונתת בסך של כ-3 מיליון ₪.

 

ההון העצמי של החברה הסתכם ביום 31 במרץ 2023 לסך של כ-58.2 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-60.1 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2022. הקיטון בהון העצמי נובע מהפסד כולל לאחר מס בסכום של כ-1.9 מיליוני ש"ח במהלך הרבעון הראשון לשנת 2023.

על רקע כניסתה לענף ביטוח חיים, הנפיקה ליברה שטר הון משני בהיקף של כ-20 מיליון ש"ח במרס 2023 לחיזוק יחס כושר הפירעון.

 

ליברה זיהתה בקרב לקוחות ביטוחי הרכב בישראל את הצורך למעבר באמצע תקופה והשיקה בשנת 2020 את "מהפכת הניודים" בביטוחי הרכב. פעילות הניודים צברה תאוצה והחברה אף צופה המשך גידול בניודי ביטוחי הרכב, בין היתר בשל ביטול חסמים רגולטורים על ידי הממונה, וכן בשל המערכת הדיגיטלית החדשנית שהחברה עושה בה שימוש, המאפשרת את הליך הניוד בנגישות גבוהה, ביעילות ובמהירות.

 

ליברה ממשיכה ליישם את מודל שיתוף המבוטחים ברווחים באמצעות יצירת ארנק דיגיטלי לכל לקוח וצבירת מטבעות דיגיטליים (ליברות) הניתנים למימוש למזומן, לחידוש פוליסות או לרכישה של פוליסות חדשות. מאז תחילת פעילות החברה ועד היום, חילקה ליברה לציבור לקוחותיה כ-36 מיליון ליברות, מתוכן כ-19 מיליון ליברות הומרו לשקלים ומומשו על ידי לקוחות החברה, ככסף לכל דבר. ברבעון הראשון לשנת 2023 חילקה ליברה לציבור לקוחותיה כ-3 מיליון ליברות.

 

ליברה חברה לביטוח

חברת הביטוח הדיגיטלית "ליברה" היא חברה ביטוח פרטית שהוקמה בסוף שנת 2017, קיבלה רישיון מבטח במאי 2018 והשיקה את פעילותה באוקטובר 2018. החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל מיוני 2021. החברה משווקת ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש, ביטוח דירה, ביטוח בתי עסק, ביטוח חיות מחמד, ביטוח נסיעות לחו"ל וביטוח חיים (ריסק טהור וריסק משכנתא). החברה הוקמה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, בעלת השליטה בחברה (46.13%).

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות להדס פרידמן זיק- 054-2303100

צהריים טובים!

בחירה מצויינת להעביר איתנו את הקפה של השעות הקשות...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה Libra ?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323