ליברה מכה את התחזיות ומסכמת שנת צמיחה חזקה בכל הפרמטרים

הפרמיות ברוטו זינקו בכ-40% לכ-613.7 מיליון ש"ח והחברה עברה להציג רווח כולל לאחר מס של כ-9.2 מיליון ש"ח 

  • הרווח הכולל לפני מס בשנת 2023 הסתכם בכ-13 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס בסך של כ-4.5 מיליון ש"ח בשנת 2022

  • ברבעון הרביעי בשנת 2023 הסתכם הרווח הכולל לפני מס בכ-11 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד כולל לפני מס בסך של כ-5 מיליון ש"ח בשנת 2022

שיפור משמעותי ברווחיות החיתומית בענפי הרכב:

  • ה-Loss Ratio ברוטו ברכב רכוש הסתכם ב-87% בשנת 2023 לעומת 123% בשנת 2022, זאת בעיקר בעקבות העלאת התעריפים והגדלת הפרמיה הממוצעת

  • ברבעון הרביעי בשנת 2023 הסתכם ה-Loss Ratio ברוטו ברכב רכוש ב-69% לעומת 118% ברבעון הרביעי של שנת 2022

  • ליברה ממשיכה להציג באופן עקבי התייעלות תפעולית - שיעור סך ההוצאות מפרמיה ברוטו הסתכם בכ-14.1% בשנת 2023 לעומת כ-16.0% בשנת 2022, מדובר בשיעור ההוצאות הנמוך בענף!

  • הפרמיות ברוטו בביטוח רכוש אחר צמחו בכ-81% (ביטוח דירה, ביטוח מקיף לעסק, ביטוח חיות מחמד ונסיעות לחו"ל) בשנת 2023 והסתכמו בכ-19.2 מיליון ש"ח לעומת כ-10.6 מיליון ש"ח בשנת 2022

אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית ליברה, מסרה: "אנו מסכמים שנה של צמיחה בכל הפרמטרים, עם גידול משמעותי בפרמיות בעקבות העלאת תעריפים וגידול במספר המבוטחים, תוך שימור איכות התיק. העלאות התעריפים שביצענו נשאו פרי והובילו לשיפור משמעותי ב-LR ולאיפוס הפרמיה בחסר. זאת, לצד רווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה והמשך התייעלות תפעולית בהוצאות החברה. ליברה, ממוצבת כיום, עם מותג חזק וסל מוצרים מורחב, לא רק בתחום הרכב, שצובר תאוצה ורשם גידול במכירות של למעלה מ-80% לעומת אשתקד. ליברה ממשיכה לבלוט כחברה טכנולוגית וחדשנית, וגם המוצר החדש לביטוח נהגים צעירים, שהושק תחת המותג Chik זוכה להצלחה גדולה. ליברה מתכוונת להמשיך לפתח פתרונות חדשניים, מבודלים ומותאמים לצרכי הלקוחות, תוך שיפור רווחיות והגדלת נתחי שוק."

 

ליברה, חברת הביטוח הדיגיטלית, שנוסדה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, פרסמה את דוחותיה הכספיים לשנת 2023. החברה המשיכה להציג שיעור גידול משמעותי בפרמיות ברוטו ועברה להציג רווח נקי.

 

הפרמיות ברוטו צמחו בכ-40% והסתכמו בכ-613.7 מיליון ש"ח לעומת כ-438.2 מיליון ש"ח בשנת 2022, בעוד שהתחזיות המוקדמות, בעת הנפקת מניות החברה לציבור (IPO) ביוני 2021 עמדו על  כ-500 מיליון ש"ח.

שנת 2023 אופיינה בגידול בהכנסות, הנובע מהמשך צמיחה מואצת בהיקפי הפעילות של החברה בכל הענפים בהם היא פועלת ומעלייה בפרמיה הממוצעת בענף הרכב. בזכות העלאת המחירים, חל שיפור ב-Loss Ratio ברוטו בענף רכב רכוש בשנת 2023 שהסתכם ב-87% לעומת כ-123% בשנת 2022. הפרמיות ברוטו ברבעון הרביעי צמחו בכ-30% והסתכמו בכ-146.4 מיליון ש"ח לעומת כ-112.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

הפרמיות שהורווחו ברוטו בשנת 2023 זינקו בכ-43% והסתכמו בכ-539.7 מיליון ש"ח לעומת כ-375.6 מיליון ש"ח בשנת 2022 ולעומת כ-250 מיליון ש"ח בשנת 2021. הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון הרביעי של שנת 2023 זינקו בכ-41% והסתכמו לכ-152.4 מיליון ש"ח לעומת כ-107.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בהתאם למדיניות החברה, לחברה אין כלל לקוחות שהינם ציי רכב וקולקטיבים וכל הלקוחות הינם לקוחות פרטיים. לחברה יש כיום כ-200,000 מבוטחים (ולמעלה מ-350,000 פוליסות) כאשר הרוב המכריע של מבוטחי החברה רוכשים פוליסות רכב חובה ורכב רכוש יחד.

 

החברה הציגה רווח כולל לפני מס בשנת 2023 שהסתכם בכ-13 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-4.5 מיליון ש"ח בשנת 2022. הרווח הכולל לאחר מס בשנת 2023 הסתכם בכ-9.2 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לאחר מס של כ-3.7 מיליון ש"ח בשנת 2022.

המעבר מהפסד לרווח נובע בעיקר מהמשך גידול בפרמיה הממוצעת בענף רכב רכוש אשר הובילה לאיפוס הפרמיה בחסר ושיפור בתוצאות החיתומיות בענף זה, זאת לצד המשך התייעלות תפעולית בהוצאות החברה וכן כתוצאה מרווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה לעומת הפסדים מהשקעות בשנת 2022. מנגד, עלות התביעה עלתה במהלך שנת 2023 בעקבות גידול בשכיחות ובעלות הגניבות וכן מגידול בעלות חלקי החילוף. בשנת 2023 נרשמו רווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה בסך של כ-9.2 מיליון ש"ח לעומת הפסדי השקעות בסך של כ-1.2 מיליון ש"ח בשנת 2022. בנוסף, נרשמה התייעלות תפעולית בהוצאות החברה - שיעור סך ההוצאות מפרמיה ברוטו בשנת 2023 הסתכם בכ-14.1% לעומת כ-16% בשנת 2022.

ברבעון הרביעי לשנת 2023 החברה הציגה רווח כולל לפני מס בסך של כ-10.9 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-5.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל לאחר מס ברבעון הרביעי לשנת 2023 הסתכם בכ-7.6 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לאחר מס של כ-3.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח מהשקעות ברבעון הרביעי הסתכם בכ-3.2 מיליון ש"ח לעומת רווח מהשקעות בסך של כ-0.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש בשנת 2023 הסתכמו בכ-394 מיליון ש"ח, גידול של כ-50% לעומת כ-262.7 מיליון ש"ח בשנת 2022. הגידול נובע מהמשך צמיחה מואצת בהיקפי הפעילות של החברה בענף המלווה בעלייה מתמשכת בפרמיה הממוצעת בנוסף לנאמנות לקוחות גבוהה הבאה לידי ביטוי בשיעור חידושים גבוה. בשנת 2023 גדלה הפרמיה הממוצעת בכ-34%. הרווח הכולל לפני מס בענף רכב רכוש בשנת 2023 הסתכם בכ-8.9 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-5.7 מיליון ש"ח בשנת 2022. המעבר מהפסד לרווח נובע משיפור ב-Loss Ratio לאור הגידול בפרמיה הממוצעת בתקופה זו אשר הובילה לשיפור התוצאות החיתומיות והפחתת הפרמיה בחסר, בנוסף לקיטון בשכיחות הגניבות וכפועל יוצא, קיטון בעלות התביעה הממוצעת בענף זה, כתוצאה מפריצת מלחמת "חרבות ברזל". יצוין כי  החל מחודש דצמבר 2023, השכיחות שבה לשיעורה טרום המלחמה. כמו כן, לאור צבירת ניסיון בשנות פעילותה הפחיתה החברה את שיעור מרווחי השמרנות בענף שהובילה להקטנת ההתחייבויות הביטוחיות בתקופת הדוח בסך של כ-3.3 מיליון ש"ח בברוטו וכ-0.4 מיליון ש"ח בשייר. זאת לצד רווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה והמשך התייעלות תפעולית בהוצאות החברה. בשנת 2023 נרשמו רווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה בסך של כ-4.2 מיליון ש"ח לעומת הפסדי השקעות בסך של כ-0.8 מיליון ש"ח בשנת 2022.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש ברבעון הרביעי לשנת 2023 הסתכמו בכ-95.1 מיליון ש"ח לעומת כ-67.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-40%. הרווח הכולל לפני מס בענף רכב רכוש ברבעון הרביעי לשנת 2023 הסתכם בכ-7.5 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-2.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר מהפסד לרווח נובע בעיקר מגידול בפרמיה הממוצעת בענף רכב רכוש ושיפור בתוצאות החיתומיות בענף זה. בנוסף לכך, לאור צבירת ניסיון בשנות פעילותה הפחיתה החברה את שיעור מרווחי השמרנות, זאת לצד רווחי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה והמשך התייעלות תפעולית בהוצאות החברה.

למלחמת חרבות ברזל הייתה השפעה על ענף רכב רכוש ברבעון הרביעי שבאה לידי ביטוי בהשפעות מנוגדות שקיזזו זו את זו – קיטון במכירות החדשות לעומת קיטון בשכיחות התביעות. בסמוך לאחר פריצתה של מלחמת "חרבות ברזל", חל קיטון בשכיחות הגניבות וכפועל יוצא, קיטון בעלות התביעה הממוצעת, אולם מחודש דצמבר 2023, השכיחות שבה לשיעורה הגבוה יחסית. בסה"כ השפעת המלחמה המוערכת בענף רכב רכוש הינה גידול ברווח הכולל לפני מס בסך של כ- 2 מיליון ש"ח.

ברבעון הרביעי נרשמו בענף זה רווחי השקעות מתיק הנוסטרו של החברה בסך של כ-1.4 מיליון ש"ח לעומת רווחי השקעות בסך של כ-0.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה בשנת 2023  גדלו בכ-20% והסתכמו בכ-198.4 מיליון ש"ח לעומת כ-164.9 מיליון ש"ח בשנת 2022. הרווח הכולל לפני מס בשנת 2023 הסתכם בכ-3.8 מיליון ש"ח לעומת כ-3.7 מיליון ש"ח בשנת 2022. הגידול ברווח נובע משיפור חיתומי לאור הגידול בפרמיה הממוצעת. בנוסף, לאור צבירת ניסיון בשנות פעילותה, החברה הפחיתה את שיעור מרווחי הסיכון בענף זה, הפחתה אשר הובילה לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות בתקופת הדוח בסך של כ- 4.5 מיליון ש"ח בברוטו ו- 1.2 מיליון ש"ח בשייר. רווחיות זו קוזזה, בין היתר, מעליה מתונה יותר של עקום הריבית בשנת הדוח בהשוואה לאשתקד. עליית עקום הריבית בקיזוז פרמיית אי הנזילות הקטינה את העתודות הביטוחיות בברוטו בסכום של כ-1.4 מיליון ש"ח וכ-0.3 מיליון ש"ח בשייר בתקופת הדוח, לעומת קיטון בעתודות הביטוחיות בברוטו בסכום של כ- 16.3 מיליון ש"ח וכ- 3.2 מיליון ש"ח בשייר בתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף בשנת 2023 נרשמו בענף רכב חובה רווחי השקעות מתיק הנוסטרו של החברה בסך של כ-2.5 מיליון ש"ח לעומת הפסדי השקעות בסך של כ-0.4 מיליון ש"ח בשנת 2022. גורם נוסף לשיפור ברווחיות הינו המשך התייעלות תפעולית בהוצאות החברה.

 

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה ברבעון הרביעי לשנת 2023 הסתכמו בכ-45.9 מיליון ש"ח לעומת כ-42 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-9%. הרווח הכולל לפני מס בענף רכב חובה ברבעון הרביעי הסתכם בכ-2.8 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-3.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר מהפסד לרווח נובע בעיקר מהפחתה של שיעור מרווחי השמרנות, רווחי השקעות ועליית מדד מתונה יותר בתקופה זו אשר השפעתה הגדילה את ההתחייבויות הביטוחיות בכ- 0.4 מיליון ש"ח בברוטו וכ- 0.1 מיליון ש"ח בשייר, לעומת גידול בהתחייבויות הביטוחיות  בברוטו בסך של כ- 1.9 מיליון ש"ח וכ- 0.4 מיליון ש"ח בשייר בתקופה המקבילה אשתקד. מנגד, ברבעון  הרביעי לשנת 2023 קיימת ירידה בעקום הריבית חסרת סיכון בקיזוז פרמיית אי הנזילות, אשר הובילה לגידול בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ- 1.4 מיליון ש"ח בברוטו וכ- 0.3 מיליון ש"ח בשייר, לעומת קיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-2.6 מיליון ש"ח בברוטו וכ-0.5 מיליון ש"ח בשייר בתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, ברבעון המקביל אשתקד נרשמה התפתחות בתביעה אחת שהשפעתה גדולה ביחס ליתר התביעות בתיק החברה. ברבעון הרביעי לשנת 2023 נרשמו בענף רכב חובה רווחי השקעות מתיק הנוסטרו של החברה בסך של כ-0.9 מיליון ש"ח לעומת רווח מהשקעות בסך של כ-12 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכוש אחר (ביטוח דירה, ביטוח מקיף לעסק, ביטוח חיות מחמד ונסיעות לחו"ל) בשנת 2023 צמחו בכ-81% והסתכמו בכ-19.2 מיליון ש"ח לעומת כ-10.6 מיליון ש"ח בשנת 2022. הגידול נובע מגידול בהיקפי הפעילות של החברה בענף דירות ובתי עסק, כניסה לתחומי פעילות נוספים וכן מנאמנות לקוחות גבוהה הבאה לידי ביטוי בשיעור חידושים גבוה.

בענף זה נרשם בשנת 2023 הפסד כולל לפני מס של כ-2.7 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-1.6 מיליון ש"ח בשנת 2022. הגידול בהפסד נובע בעיקר מגידול בעלויות רכישת כיסוי לנזקי קטסטרופה ממבטחי משנה. ככל שהחברה תמשיך במגמת גידול וצמיחה בענפים אלו, הנהנים מתוצאות ביטוחיות (Loss Ratio) חיוביות, היא צופה כי תוצאותיה הכספיות ישתפרו.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכוש אחר ברבעון הרביעי לשנת 2023 הסתכמו בכ-4.5 מיליון ש"ח לעומת כ-2.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-55%. ההפסד הכולל לפני מס בענף רכוש אחר ברבעון הרביעי לשנת 2023 הסתכם בכ-0.8 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ-0.8 מיליון  ש"ח ברבעון הרביעי אשתקד.

 

בתחילת השנה, השיקה החברה פוליסות ביטוח מסוג "ריסק משכנתא" ו-"ריסק טהור" תחת ענף ביטוח חיים – סיכון בלבד, כשהיתרון התחרותי שלה בא לידי ביטוי בעלות הביטוח ובממשק הדיגיטלי המתקדם שלה המאפשר רכישת ביטוח חיים למשכנתא לצד ביטוח המבנה למשכנתא בתהליך אחד קצר וידידותי.

בשנת 2023 נרשמו במגזר ביטוח חיים פרמיות שהורווחו ברוטו בסך של כ-2.2 מיליון ש"ח וסך הרווח הכולל לפני מס הסתכם בכ-1.5 מיליון ש"ח. ברבעון הרביעי לשנת 2023 נרשמו במגזר זה פרמיות שהורווחו ברוטו בסך 933 אלף ש"ח וסך הרווח הכולל לפני מס הסתכם בכ-840 אלף ש"ח. בשנת 2023 שיווקה החברה פוליסות ביטוח חיים בפרמיה משונתת בסך של כ-4.3 מיליון ש"ח.

 

ההון של החברה הסתכם ביום 31 בדצמבר 2023 לסך של כ-69.3 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-60.1 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2022. הגידול בהון העצמי נובע מרווח כולל לאחר מס של כ-9.2 מיליון ש"ח בשנת 2023.

 

ליברה ממשיכה ליישם את מודל שיתוף המבוטחים ברווחים באמצעות יצירת ארנק דיגיטלי לכל לקוח וצבירת מטבעות דיגיטליים (ליברות) הניתנים למימוש למזומן, לחידוש פוליסות או לרכישה של פוליסות חדשות. בתקופת הדוח חילקה ליברה לציבור לקוחותיה כ -19 מיליון ליברות. בנוסף, בתקופת הדוח הגיע מועד מימושן של כ-11 מיליון ליברות ללקוחות ליברה, אשר הומרו לשקלים ומומשו על ידי לקוחות החברה.

 

ליברה חברה לביטוח

חברת הביטוח הדיגיטלית "ליברה" היא חברה ביטוח פרטית שהוקמה בסוף שנת 2017, קיבלה רישיון מבטח במאי 2018 והשיקה את פעילותה באוקטובר 2018. החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל מיוני 2021. החברה משווקת ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש, ביטוח דירה, ביטוח בתי עסק, ביטוח חיות מחמד, ביטוח נסיעות לחו"ל וביטוח חיים (ריסק טהור וריסק משכנתא). החברה הוקמה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, בעלת השליטה בחברה (46.59%).

לפרטים נוספים ניתן לפנות להדס פרידמן זיק - 054-2303100

בוקר טוב!

כיף שהחלטת לפתוח איתנו את היום שלך...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה Libra ?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323