ליברה מסכמת את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2022 עם המשך במגמת הצמיחה ושיפור ברווחיות

ליברה ממשיכה להציג באופן עקבי התייעלות תפעולית - שיעור סך ההוצאות ברבעון הראשון לשנת 2022 מפרמיה ברוטו הסתכם בכ-15.8% לעומת כ- 18.9% ברבעון המקביל אשתקד

הפרמיות ברוטו ברבעון הראשון לשנת 2022 צמחו בכ-36% והסתכמו בכ-114.3 מיליון ש"ח לעומת 83.9 מיליון ברבעון המקביל אשתקד

הרווח הכולל לפני מס הסתכם בכ-529 אלף ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ-6.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021, ולעומת הפסד לפני מס בסך של כ-6.7 מיליון ש"ח ברבעון הקודם (Q4.21)

אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית ליברה, מסרה: "ליברה מסכמת רבעון נוסף של צמיחה עם גידול משמעותי בכמות המבוטחים ובפרמיות, לצד הקפדה על איכות תיק המבוטחים, שיפור בפרמטרים תפעוליים. על אף האתגרים שמשפיעים על ענף רכב רכוש החל מהמחצית השנייה של 2021, ליברה המשיכה בצמיחה המואצת, וכן מציגה רווחיות ברבעון הראשון. ליברה ממשיכה להרחיב את הפעילות העסקית  ופועלת בהתאם לאסטרטגיה שלה, המתמקדת בחדשנות, בפיתוח פתרונות מבודלים המותאמים לצרכי הלקוח, ובהרחבת סל המוצרים שלה, שיהוו נדבך נוסף לצמיחה הצפויה בשנים הקרובות."

ליברה, חברת הביטוח הדיגיטלית, שנוסדה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2022.

הפרמיות ברוטו הסתכמו בכ-114.3 מיליון ש"ח לעומת כ-84 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021, גידול של כ-36.1%. ברבעון הראשון לשנת 2022 החברה המשיכה להציג שיעורי גידול משמעותיים בפרמיה ברוטו ובפרמיה שהורווחה ברוטו בכל הענפים בהם היא פועלת, כתוצאה מגידול בהיקפי הפעילות ומנאמנות לקוחות גבוהה הבאה לידי ביטוי בשיעור חידושים גבוה.

הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון הראשון של שנת 2022 זינקו בכ-48.9% והסתכנו בכ-80.1 מיליון ש"ח לעומת כ-53.8 מיליון ש"ח ברבעון הראשון בשנת 2021. יודגש כי לחברה אין כלל לקוחות שהינם ציי רכב וקולקטיבים וכל הלקוחות הינם לקוחות פרטיים, וזאת בהתאם למדיניות החברה. לחברה יש כיום כ-123,000 מבוטחים (כ-240,000 פוליסות), ותיק מבוטחיה מבוסס על לקוחות פרט בלבד, כאשר הרוב המכריע של מבוטחי החברה רוכשים פוליסות רכב חובה ורכב רכוש יחד.

כהמשך ישיר למחצית השנייה של שנת 2021, קיימת ירידה ברווחיות החיתומית בענף רכב רכוש, בין היתר, בשל גידול בשכיחות ועלות התביעות בענף זה. הגידול בשכיחות התביעות נבע כתוצאה מהשלכות מגפת הקורונה, כך שאם ברבעון מקביל אשתקד שכיחות התביעות הייתה נמוכה בשל הסגר שהוטל על תושבי ישראל, הרי שברבעון הראשון לשנת 2022 השכיחות עלתה בנוסף לחומרה, אף מעבר לשנה ממוצעת. זאת בשל עליה בנסועה בעקבות מיעוט בנסיעות לחו"ל, עלייה בעלות חלקי החילוף, גידול בשכיחות ועלות הגניבות. בעקבות מגמות אלה, פעלה החברה להעלאת תעריפים, אשר הגדילה את הפרמיה הממוצעת ברכב רכוש וברכב חובה.

 

החברה הציגה רווח כולל לפני מס ברבעון הראשון לשנת 2022 שהסתכם בכ-529 אלף ש"ח לעומת כ-6.6 מיליון ש"ח ברבעון הראשון בשנת 2021. הקיטון ברווח נובע בעיקר מירידה ברווחיות החיתומית בענף רכב רכוש, המאפיינת כאמור את הענף כולו, כשמגמה זו לוותה מנגד בגידול בהכנסות החברה לצד התייעלות תפעולית בהוצאות, וכן בעליה בריבית הריאלית חסרת הסיכון אשר הביאה להקטנת ההתחייבויות הביטוחיות בעיקר בענף רכב חובה (שקוזזה בחלקה מעליית המדד בתקופת הדוח).

 

ברבעון הראשון לשנת 2022 הסתכם הרווח הכולל לאחר מס בכ-313 אלף ש"ח לעומת כ-4.4 מיליון ש"ח ברבעון הראשון בשנת 2021. יודגש כי החברה החלה לראשונה במהלך הרבעון הראשון לשנת 2022 לנהל תיק השקעות באמצעות בית השקעות. השפעת ניהול התיק על רווחי החברה ברבעון זה הינה זניחה.

 

 

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש ברבעון הראשון לשנת 2022 הסתכמו בכ-67.9 מיליון ש"ח לעומת כ-49.7 מיליון ש"ח ברבעון הראשון בשנת 2021, גידול של כ-36.7%. הגידול נובע מהמשך צמיחה מואצת בהיקפי הפעילות של החברה בענף וכן מנאמנות לקוחות גבוהה הבאה לידי ביטוי בשיעור חידושים גבוה. בהתאם למדיניות החברה, הגידול בפרמיות הינו במקביל לגידול בכמות המבוטחים הפרטיים. ההפסד הכולל לפני מס בענף רכב רכוש ברבעון הראשון לשנת 2022 הסתכם בכ-1.3 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ-4.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר מרווח להפסד נובע, כאמור, מהרעה במגמות שונות בענף הרכב, שכללה גידול בשכיחות ובחומרת התביעות לעומת התקופה המקבילה אשתקד עקב עליה בנסועה בעקבות מיעוט בנסיעות לחו"ל, עלייה בעלות חלקי החילוף וגידול בשכיחות הגניבות.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה ברבעון הראשון לשנת 2022 הסתכמו בכ-44.6 מיליון ש"ח לעומת כ-33.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021, עלייה של 33.6%. הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכם בכ-2.5 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ-2.2 מיליון ש"ח ברבעון הראשון בשנת 2021. הגידול נובע בעיקר מעליה בעקום הריבית (אשר קוזזה כתוצאה מעליית מדד המחירים לצרכן) אשר הקטינה את העתודות הביטוחיות בברוטו בסכום של כ-3.2 מיליון ש"ח וכ-623 אלפי ש"ח בשייר לעומת קיטון העתודות הביטוחיות בברוטו בכ-676 אלפי ש"ח וכ-135 אלפי ש"ח בשייר בתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, לחברה גידול בהיקפי הפעילות בענף, אשר הגדילו את הכנסות החברה לצד התייעלות תפעולית בהוצאות החברה.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכוש אחר (ביטוח דירה וביטוח מקיף לעסק) ברבעון הראשון לשנת 2022 הסתכמו בכ-1.8 מיליון ש"ח כאשר ברבעון הראשון לשנת 2021 הסתכמו הפרמיות ברוטו בביטוחי דירה בכ-929 אלפי ש"ח, גידול של כ-93.8%. בענף זה נרשם הפסד כולל לפני מס בסך של כ-428 אלף ש"ח ברבעון הראשון לשנת 2022 לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-217 אלפי ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021. הגידול בהפסד בתקופת הדוח לעומת התקופות המקבילות אשתקד, נובע בעיקר מייחוס שיעור הוצאות פרסום גבוה למגזר פעילות זה ברבעון הראשון לשנת 2022 לעומת הרבעון המקביל אשתקד. מנגד קיים שיפור בתוצאות החיתומיות בענף זה לעומת הרבעון המקביל אשתקד אשר קיזז את הגידול בהוצאות החברה שיוחסו למגזר פעילות זה.

 

ההון העצמי של החברה הסתכם ביום 31 במרץ 2022 לסך של כ-63.5 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-63.2 מיליון  ש"ח ליום 31 בדצמבר 2021. הגידול בהון העצמי נובע מרווח כולל לאחר מס בסכום של כ- 313 אלפי ש"ח במהלך הרבעון הראשון לשנת 2022.

ליברה זיהתה בקרב לקוחות ביטוחי הרכב בישראל את הצורך למעבר באמצע תקופה והשיקה בשנת 2020 את "מהפכת הניודים" בביטוחי הרכב. נכון למועד פרסום הדוח ניידה החברה כ-10,700 פוליסות רכב והחברה צופה המשך גידול בניודי ביטוחי הרכב, בין היתר בשל ביטול חסמים רגולטורים על ידי הממונה, וכן בשל המערכת הדיגיטלית החדשנית שהחברה עושה בה שימוש, המאפשרת את הליך הניוד בנגישות גבוהה, ביעילות ובמהירות.

ליברה ממשיכה ליישם את מודל שיתוף המבוטחים ברווחים באמצעות יצירת ארנק דיגיטלי לכל לקוח וצבירת מטבעות דיגיטליים (ליברות) הניתנים למימוש למזומן, לחידוש פוליסות או לרכישה של פוליסות חדשות. מאז תחילת פעילות החברה ועד היום, חילקה ליברה לציבור לקוחותיה כ-21 מיליון ליברות, מתוכן כ-8.9 מיליון ליברות הומרו לשקלים ומומשו על ידי לקוחות החברה, ככסף לכל דבר. ברבעון הראשון לשנת 2022 חילקה ליברה לציבור לקוחותיה כ-3.5 מיליון ליברות.

ביום 22 במרס 2022, קיבלה החברה את רישיון הממונה לשיווק פוליסות מסוג "חיות מחמד" תחת ענף סיכונים אחרים. בנוסף, החברה בעיצומו של מהלך קבלת רישיון ביטוח חיים העתיד להסתיים במהלך שנת 2022.

 

ליברה חברה לביטוח

חברת הביטוח הדיגיטלית "ליברה" היא חברה ביטוח פרטית שהוקמה בסוף שנת 2017, קיבלה רישיון מבטח במאי 2018 והשיקה את פעילותה באוקטובר 2018. בחודש יוני 2021, השלימה החברה הנפקה ראשונה של מניות לציבור (IPO). עם השלמת ההנפקה נרשמו למסחר ניירות הערך של החברה, בבורסה לניירות ערך בתל אביב והיא הפכה לחברה ציבורית. החברה משווקת ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש, ביטוח דירה, ביטוח בתי עסק, ביטוח חיות מחמד וביטוח נסיעות לחו"ל. בשנה הקרובה צפויה ליברה להרחיב את הרישיון גם לביטוח חיים ולפתח ולהשיק מוצרים נוספים. החברה הוקמה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, בעלת השליטה בחברה (44.23%).

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלי תובל- 054-6714190  / הדס פרידמן זיק- 054-2303100

.

צהריים טובים!

בחירה מצויינת להעביר איתנו את הקפה של השעות הקשות...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה Libra ?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323