ליברה ממשיכה בקצב צמיחה מואץ:

גידול של 44% בפרמיות ברוטו בשנת 2022

שהסתכמו בכ-438 מיליון ש"ח – מעבר לתחזית החברה

  • החברה ממשיכה לממש את תוכניתה העסקית להרחיב ולפתח את פעילותה  וכיום כמות הפוליסות בליברה עומדת על כ-300,000
  • ההפסד הכולל לאחר מס ברבעון הרביעי לשנת 2022 הסתכם בכ-4.1 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לאחר מס בסך של כ-4.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
  • ליברה ממשיכה להציג שיפור ביעילות התפעולית בשנת 2022 בזכות הטכנולוגיה המתקדמת והגידול בהיקף התיק: שיעור סך ההוצאות מפרמיה ברוטו הסתכם לכ-16% לעומת כ-19% בשנת 2021 ולעומת כ-23% בשנת 2020. מדובר בשיעור ההוצאות הנמוך בענף!
  • התפתחות עסקית מואצת וייצור מקורות רווח נוספים - ליברה השיקה בשנת 2022 מוצרים חדשים: ביטוח חיות מחמד וביטוח נסיעות לחו"ל שממשיכים לצבור תאוצה, ובנוסף, השיקה ביטוח חיים למשכנתא וריסק טהור

אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית ליברה, מסרה: "ליברה מסכמת שנה של צמיחה מואצת במהלכה השקנו וקידמנו מוצרים חדשים, המהווים עוגן ונדבך לצמיחה הצפויה בשנים הקרובות ולהשאת הרווחיות בטווח הבינוני והארוך. הגידול שרשמנו בפרמיות ובכמות המבוטחים משקף קצב צמיחה הגבוה מעבר לתחזיות. זאת, למרות מצב השווקים, האתגרים שבסביבת אינפלציה עולה בעולם ובישראל והמשך המגמה השלילית שאפיינה את ענף הרכב כולו. הגידול בהיקף התיק והטכנולוגיה המתקדמת שלנו הובילו להמשך התייעלות תפעולית, כאשר שיעור ההוצאות מפרמיה בשנת 2022 הסתכם בכ-16%. ברצוני להודות לעובדי החברה על מאמציהם, עבודתם המסורה ותרומתם לקידום החברה. ליברה פועלת להמשך התפתחות וחדשנות מוצרית, תוך שמירה על תיק איכותי, יעילות תפעולית ופרמיה מותאמת סיכון, מתוך מטרה לתמוך בשיפור הרווחיות ברבעונים הבאים."

ליברה, חברת הביטוח הדיגיטלית, שנוסדה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, פרסמה את דוחותיה הכספיים לשנת 2022. הפרמיות ברוטו הסתכמו בכ-438.2 מיליון ש"ח לעומת כ-304.1 מיליון ש"ח בשנת 2021, גידול של כ-44%. בשנת 2022 המשיכה החברה להציג שיעורי גידול משמעותיים בפרמיה ברוטו ובפרמיה שהורווחה ברוטו בכל הענפים בהם היא פועלת, כתוצאה מגידול בהיקפי הפעילות של החברה, בנוסף להעלאת התעריפים אשר הגדילו את הפרמיה הממוצעת בענף הרכב וכן, מנאמנות לקוחות גבוהה הבאה לידי ביטוי בשיעור חידושים גבוה. הפרמיות ברוטו ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכמו בכ-112.8 מיליון ש"ח לעומת כ-79.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021, גידול של כ-42.8%.

 

הפרמיות שהורווחו ברוטו בשנת 2022 הסתכמו בכ-375.6 מיליון ש"ח לעומת כ-250 מיליון ש"ח בשנת 2021, גידול של 50.2%. הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון הרביעי לשנת 2022 זינקו ב-46% והסתכמו בכ-107.8 מיליון ש"ח לעומת כ-73.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בפרמיות ברוטו ובפרמיות שהורווחו ברוטו נובע מגידול בהיקפי הפעילות של החברה בכל הענפים בהם היא פועלת.

 

שנת 2022 אופיינה בגידול בהכנסות, הנובע מהמשך צמיחה מואצת בהיקפי הפעילות של החברה בענף הרכב ומעלייה חדה בפרמיה הממוצעת בשיעור של כ-35% מתחילת שנת 2022 ועד למועד זה, וכן מנאמנות לקוחות גבוהה הבאה לידי ביטוי בשיעור חידושים גבוה, לצד התייעלות תפעולית בהוצאות החברה. מנגד, קיימת ירידה ברווחיות החיתומית בין היתר, בשל גידול בשכיחות ועלות התביעות בענף הרכב, בעיקר בשל עלייה בשכיחות התאונות, בעלות חלקי החילוף וגידול בשכיחות ועלות הגניבות. בזכות העלאת המחירים, חל שיפור ב-Loss Ratio בשייר בענף רכב רכוש ברבעון הרביעי לשנת 2022 שהסתכם ב-74% לעומת כ-80% ברבעון המקביל בשנת 2021.

יודגש כי לחברה אין כלל לקוחות שהינם ציי רכב וקולקטיבים, וכל הלקוחות הינם לקוחות פרטיים. לחברה יש כיום כ-150,000 מבוטחים (כ-300,000 פוליסות), ותיק מבוטחיה מבוסס על לקוחות פרט בלבד, כאשר הרוב המכריע של מבוטחי החברה רוכשים פוליסות רכב חובה ורכב רכוש יחד.

תוצאות מגזרי הפעילות של החברה הסתכמו בשנת 2022 להפסד כולל לפני מס בסך של כ-3.6 מיליון ש"ח לעומת רווח לפני מס בסך של כ-5.5 מיליון ש"ח בשנת 2021. המעבר מרווח להפסד הושפע משני גורמים מנוגדים זה לזה: הגורם החיובי נבע מגידול בהיקפי הפעילות של החברה וגידול בפרמיה הממוצעת, אשר הוביל לגידול בהכנסות החברה, זאת לצד התייעלות תפעולית בהוצאות החברה, וכן מעלייה בריבית הריאלית חסרת הסיכון אשר הביאה להקטנת ההתחייבויות הביטוחיות בעיקר בענף רכב חובה, שקוזזה בחלקה מעליית מדד המחירים לצרכן. מנגד, קיימת ירידה ברווחיות החיתומית בענפי הרכב. הירידה ברווחיות החיתומית ברכב רכוש נובעת בשל גידול בשכיחות ועלות התביעות בענף עקב עלייה בעלות חלקי החילוף וגידול בשכיחות התאונות והגניבות. הירידה ברווחיות החיתומית ברכב חובה נובעת בעיקר מהתפתחות התלויה בתביעה אחת שהשפעתה גדולה ביחס ליתר התביעות בתיק החברה וכן, מהתפתחות מודל העתודות הביטוחיות. בשנת 2022 הסתכם ההפסד הכולל בכ-3.7 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל של כ-3.2 מיליון ש"ח בשנת 2021. החברה החלה לראשונה לנהל תיק השקעות באמצעות בית השקעות בשנת 2022. בעקבות הירידות בשווקים הפיננסיים, רשמה החברה הפסד על תיק ההשקעות בסך של כ-1.2 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-0.4 מיליון ש"ח בשנת 2021.

ההפסד לפני מס ממגזרי הפעילות של החברה ברבעון הרביעי לשנת 2022 הסתכם בכ-5.1 מיליון ש"ח לעומת הפסד לפני מס בסך של כ-6.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021. הקיטון בהפסד נובע בין היתר מקיטון בפרמיה בחסר בשייר, בין היתר, לאור הגידול בפרמיה הממוצעת של החברה. ליברה ממשיכה לפעול להעלאת הפרמיה הממוצעת בענפי הרכב, גם לאחר מועד זה.

ההפסד הכולל לאחר מס ברבעון הרביעי לשנת 2022 הסתכם לכ-4.1 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לאחר מס בסך של כ-4.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021.

 

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש בשנת 2022 הסתכמו בכ-262.7 מיליון ש"ח לעומת כ-180.0 מיליון ש"ח בשנת 2021, גידול של כ-46%.

ההפסד הכולל לפני מס הסתכם בכ-5.7 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ-3.9 מיליון ש"ח בשנת 2021. המעבר מרווח להפסד הושפע משני גורמים מנוגדים: מחד, גידול בהיקפי הפעילות של החברה, אשר הוביל לגידול בהכנסות החברה תוך גידול כאמור של הפרמיה הממוצעת, ירידה בפרמיה בחסר זאת לצד התייעלות תפעולית בהוצאות החברה. מנגד, קיימת ירידה ברווחיות החיתומית בין היתר, בשל גידול בשכיחות ועלות התביעות בענף זה, בעיקר בשל עלייה בשכיחות התאונות, בעלות חלקי החילוף וגידול בשכיחות ועלות הגניבות.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש ברבעון הרביעי לשנת 2022 הסתכמו בכ-67.9 מיליון ש"ח לעומת כ-45.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021, גידול של כ-48.6%. הגידול נובע מהמשך צמיחה מואצת בהיקפי הפעילות של החברה בענף המלווה בעלייה חדה בפרמיה הממוצעת, בנוסף לנאמנות לקוחות גבוהה הבאה לידי ביטוי בשיעור חידושים גבוה.

ההפסד הכולל לפני מס ברבעון הרביעי לשנת 2022 הסתכם בכ-2.4 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-5.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהפסד נובע בעיקר מקיטון בפרמיה בחסר בשייר, בין היתר, לאור הגידול בפרמיה הממוצעת של החברה. החברה ממשיכה לפעול במטרה להגדיל את הפרמיה הממוצעת. כמו כן, בשנת 2022 נרשמו הפסדי השקעות בתיק הנוסטרו של החברה בסך של כ- 756 אלפי ש"ח בהשוואה לרווחים מהשקעות בסך של כ- 221 אלפי ש"ח בתקופה המקביל אשתקד.

 

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה בשנת 2022 הסתכמו בכ-164.9 מיליון ש"ח לעומת כ-119.3 מיליון ש"ח בשנת 2021, גידול של 38.2%. בשנת 2022 הרווח הכולל לפני מס הסתכם בכ-3.8 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ-2.4 מיליון ש"ח בשנת 2021, גידול של כ-58.4%.

 

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה ברבעון הרביעי לשנת 2022 הסתכמו בכ-.42.0 מיליון ש"ח לעומת כ-32.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021, עלייה של 30.8%. ההפסד הכולל לפני מס ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכמו לכ-3.2 ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-1.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהפסד נובע בעיקר מהתפתחות התלויה בתביעה שהשפעתה גדולה ביחס ליתר התביעות בתיק החברה, אשר נרשמה בתקופה זו, כאמור, וכן מהתפתחות העתודות הביטוחיות ועליית מדד המחירים לצרכן. העלייה בעקום הריבית בתקופה זו מיתנה את עליית העתודות הביטוחיות והמדד.

 

הפרמיות ברוטו בביטוח רכוש אחר (ביטוח דירה, עסק, נסיעות לחו"ל וחיות מחמד) בשנת 2022 הסתכמו בכ-10.6 מיליון ש"ח כאשר בשנת 2021 הסתכמו הפרמיות ברוטו (ביטוח דירה וביטוח מקיף לעסק) בכ-4.8 מיליון ש"ח, גידול של כ-120%. בנוסף לתחום ביטוח דירה ובתי עסק, בשנת 2022 החלה החברה בשיווק ביטוח נסיעות לחו"ל וביטוח חיות מחמד. בשנת 2022 ההפסד הכולל לפני מס הסתכם בכ-1.6 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-706 אלפי ש"ח בשנת 2021.

 

הפרמיות ברוטו בביטוח ענפי רכוש ואחרים ברבעון הרביעי לשנת 2022 הסתכמו בכ-2.9 מיליון ש"ח לעומת כ-1.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2021, גידול של 141%. בענף זה נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-0.8 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי לשנת 2022 לעומת רווח כולל לפני מס של כ-0.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

השיפור ברווח נובע בעיקר מגידול בהיקפי הפעילות של החברה בענף ומשיפור בתוצאות החיתומיות לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

ההון העצמי של החברה הסתכם לכ-60.1 מיליון ש"ח ביום 31.12.2022 לעומת כ-63.2 מיליון ש"ח בסוף שנת 2021. הקיטון נובע, מהפסד כולל לאחר מס בסכום של כ- 3.7 מיליון ש"ח, הטבת מס בגין הכרה בהוצאות הנפקה בסכום של כ- 461 אלפי ש"ח ומהקצאת מניות בסך של כ- 175 אלפי ש"ח. על רקע כניסתה לענף ביטוח חיים, הנפיקה ליברה שטר הון משני בהיקף של כ-20 מיליון ₪ לאחר תאריך המאזן לחיזוק יחס כושר הפירעון.

ליברה ממשיכה ליישם את מודל שיתוף המבוטחים ברווחים בענף הביטוח הכללי באמצעות יצירת ארנק דיגיטלי לכל לקוח וצבירת מטבעות דיגיטליים (ליברות) הניתנים למימוש למזומן, לחידוש פוליסות או לרכישה של פוליסות חדשות בענף הביטוח הכללי. מאז תחילת פעילות החברה ועד היום, חילקה ליברה לציבור לקוחותיה כ-30.6 מיליון ליברות, מתוכן כ-14.4 מיליון ליברות הומרו לשקלים ומומשו על ידי לקוחות החברה. בשנת 2022 חילקה ליברה לציבור לקוחותיה כ-13 מיליון ליברות.

 

אודות ליברה חברה לביטוח - חברת הביטוח הדיגיטלית "ליברה" היא חברה ביטוח פרטית שהוקמה בסוף שנת 2017, קיבלה רישיון מבטח במאי 2018 והשיקה את פעילותה באוקטובר 2018. החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל מיוני 2021. החברה משווקת ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש, ביטוח דירה, ביטוח בתי עסק, ביטוח חיות מחמד, ביטוח נסיעות לחו"ל וביטוח חיים (ריסק טהור וריסק משכנתא). החברה הוקמה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, בעלת השליטה בחברה (45.94%).

לפרטים נוספים ניתן לפנות להדס פרידמן זיק- 054-2303100

צהריים טובים!

בחירה מצויינת להעביר איתנו את הקפה של השעות הקשות...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה Libra ?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323