ליברה מסכמת את תוצאותיה לשנת 2021

הפרמיות ברוטו בשנת 2021 צמחו בכ-70% והסתכמו בכ-304 מיליון ש"ח לעומת שנת 2020

הפרמיות ברוטו בשנת 2021 צמחו בכ-70% והסתכמו בכ-304 מיליון ש"ח לעומת שנת 2020

הרווח הכולל לפני מס בשנת 2021 הסתכם בכ-5 מיליון ש"ח בדומה לשנת 2020- מדובר ברווח חיתומי ללא הכנסות מהשקעות

החברה פועלת לפיתוח מוצרי ריסק וחסכון, ונערכת לשיווקם, בכפוף לקבלת רישיון ביטוח חיים


אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית ליברה, מסרה
: "ליברה ממשיכה בצמיחה ומסכמת את שנת 2021 עם גידול משמעותי בכמות המבוטחים וגידול בפרמיות בהתאם ליעדי החברה, לצד שיפור בפרמטרים תפעוליים, והקפדה על איכות תיק המבוטחים. בזכות המודל הפרסונלי, איכות תיק המבוטחים של החברה טובה, דבר שסייע לחברה להתמודד עם  אתגרי הרבעון הרביעי של 2022 שהיה לא פשוט בענף הביטוח, לאור מגמת הגידול בתביעות, בחומרת התאונות, גידול בעלות חלקי החילוף  בענף הרכב וגידול בשכיחות גניבות הרכבים. ליברה ממשיכה לפעול לפי האסטרטגיה שלה, מתמקדת בחדשנות ובפיתוח פתרונות מבודלים המותאמים לצרכי הלקוח, ונערכת להשקת מוצרים שיהוו נדבך נוסף לצמיחה הצפויה שלנו בשנים הקרובות.


ליברה, חברת הביטוח הדיגיטלית
, שנוסדה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, פרסמה את דוחותיה הכספיים לשנת 2021. הפרמיות ברוטו בשנת 2021 הסתכמו בכ-304.1 מיליון ש"ח לעומת כ-178.6 מיליון ש"ח בשנת 2020, גידול של כ-70.2%. בשנת 2021 המשיכה החברה להציג שיעורי גידול משמעותיים בפרמיה ברוטו ובפרמיה שהורווחה ברוטו בכל הענפים בהם היא פועלת, כתוצאה מגידול בהיקפי הפעילות של החברה ומנאמנות לקוחות גבוהה הבאה לידי ביטוי בשיעור חידושים גבוה. הפרמיות ברוטו ברבעון הרביעי של שנת 2021 הסתכמו בכ-79 מיליון ש"ח לעומת כ-49.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2020, גידול של כ-59.6%.


הפרמיות שהורווחו ברוטו בשנת 2021 הסתכמו בכ-250.0 מיליון ש"ח לעומת כ-134.4 מיליון ש"ח בשנת 2020, גידול של 86.1%. הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון הרביעי לשנת 2021 זינקו ב-76.9% והסתכמו בכ-73.8 מיליון ש"ח לעומת כ-41.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בפרמיות ברוטו ובפרמיות שהורווחו ברוטו בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נובע מגידול בהיקפי הפעילות של החברה בכל הענפים בהם היא פועלת. ה-Loss Ratio בשייר בענף רכב רכוש בשנת 2021 הסתכם ב-69%. יודגש כי לחברה אין כלל לקוחות שהינם ציי רכב וקולקטיבים וכל הלקוחות הינם לקוחות פרטיים, וזאת בהתאם למדיניות החברה. לחברה יש כיום כ-117,000 מבוטחים (כ-225,000 פוליסות), ותיק מבוטחיה מבוסס על לקוחות פרט בלבד, כאשר הרוב המכריע של מבוטחי החברה רוכשים פוליסות רכב חובה ורכב רכוש יחד.


שנת 2021 אופיינה בגידול בהכנסות, הנובע נובע מהמשך צמיחה מואצת בהיקפי הפעילות של החברה בענף וכן מנאמנות לקוחות גבוהה הבאה לידי ביטוי בשיעור חידושים גבוה, לצד התייעלות תפעולית בהוצאות החברה. מנגד, קיימת ירידה ברווחיות החיתומית בענפי הרכב, בעיקר, בשל השפעת הירידה בעקום הריבית, עליית המדד על ההתחייבויות הביטוחיות, גידול חלקה של החברה בתאגיד "הפול" וגידול בשכיחות התביעות ובחומרתם בענף רכב רכוש. הגידול בשכיחות התביעות נבע כתוצאה מהשלכות מגפת הקורונה, כך שאם בשנת 2020 השכיחות של התביעות הייתה נמוכה בשל הסגרים שהוטלו על תושבי ישראל מעת לעת, הרי שבשנת 2021, השכיחות בנוסף לעליה בחומרת התביעות, עלו עקב העלייה בנסועה בעקבות מיעוט בנסיעות לחו"ל, עלייה בעלות חלקי החילוף וגידול בשכיחות הגניבות.

בעקבות מגמות אלה, לאחר תאריך המאזן, העלתה החברה תעריפים אשר הגדילו את הפרמיה הממוצעת ברכב רכוש וברכב חובה .

החברה הציגה קיטון קל ברווח לפני מס בשנת 2021 שהסתכם בכ-5.0 מיליון ש"ח לעומת כ-5.2 מיליון ש"ח בשנת 2020. ההפסד לפני מס ברבעון הרביעי לשנת 2021 הסתכם בכ-6.7 מיליון ש"ח לעומת רווח לפני מס בסך של כ-0.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2020. המעבר מרווח להפסד נובע בעיקר מירידה ברווחיות החיתומית  בענפי הרכב, כאמור.

בשנת 2021 הסתכם הרווח הכולל לאחר מס בכ-3.2 מיליון ש"ח לעומת כ-3.3 מיליון ש"ח בשנת 2020. ההפסד הכולל לאחר מס ברבעון הרביעי לשנת 2021 הסתכם לכ-4.5 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לאחר מס בסך של כ-42 אלף ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בשנת 2021 לחברה לא היה תיק השקעות מנוהל, כחלק מהאסטרטגיה העסקית שלה בשנותיה הראשונות לחייה, המתמקדת בהשאת הפעילות החיתומית. לאור זאת, החברה לא רשמה רווחים משמעותיים מהשקעות. החברה החלה לראשונה לנהל את תיק ההשקעות שלה באמצעות בית השקעות לאחר תאריך המאזן.


הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש בשנת 2021
הסתכמו בכ-180.0 מיליון ש"ח לעומת כ-110.2 מיליון ש"ח בשנת 2020, גידול של כ-59%. בשנת 2021 הסתכם הרווח הכולל לפני מס בכ-3.9 מיליון ש"ח לעומת כ-2.6 מיליון ש"ח בשנת 2020, גידול של כ-46%.

הפרמיות ברוטו בביטוח רכב רכוש ברבעון הרביעי לשנת 2021 הסתכמו בכ-45.7 מיליון ש"ח לעומת כ-30.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2020, גידול של כ- 50%. הגידול נובע מהמשך צמיחה מואצת בהיקפי הפעילות של החברה בענף וכן מנאמנות לקוחות גבוהה הבאה לידי ביטוי בשיעור חידושים גבוה.

הגידול בפרמיות הינו במקביל לגידול בכמות המבוטחים הפרטיים. יודגש כי לחברה אין כלל לקוחות שהינם ציי רכב וקולקטיבים, וכל הלקוחות הינם לקוחות פרטיים, וזאת בהתאם למדיניות החברה. ההפסד הכולל לפני מס לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ב- 31 בדצמבר, 2021 הסתכם בכ-5.4 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ-2.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהפסד נובע  מגידול בשכיחות ובחומרת התביעות בתקופה זו לעומת אשתקד עקב עליה בנסועה בעקבות מיעוט בנסיעות לחו"ל, עלייה בעלות חלקי החילוף, וגידול בשכיחות הגניבות. ה-Loss Ratio בשייר בענף רכב רכוש בשנת 2021 הסתכם ב-69%.

בעקבות ההרעה בתוצאות החיתומיות, פעלה החברה לאחר תאריך המאזן להעלאת תעריפים, אשר הגדילה את הפרמיה הממוצעת.


הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה בשנת 2021
הסתכמו בכ-119.3 מיליון ש"ח לעומת כ-66.3 מיליון ש"ח בשנת 2020, גידול של 80%. בשנת 2021 הרווח הכולל לפני מס הסתכם בכ-2.4 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ-3.2 מיליון ש"ח בשנת 2020. הקיטון ברווח נובע בעיקר מהשינוי בעקום הריבית, בנוסף לעליית מדד המחירים לצרכן בשנת 2021 אשר הגדילה את העתודות הביטוחיות בברוטו בכ-9.9 מיליון ש"ח וכ-1.9 מיליון ש"ח בהתאמה, ואת העתודות הביטוחיות בשייר בכ-2 מיליון ש"ח וכ- 388 אלפי ש"ח, וכן מגידול חלקה של החברה בתאגיד "הפול" ועדכון המודל האקטוארי. מנגד, לחברה גידול בהיקפי הפעילות בענף, אשר הגדילו את הכנסות החברה, לצד התייעלות תפעולית בהוצאות החברה. כמו כן, בהתאם לנוהג המיטבי, החברה מהוונת את ההתחייבויות בכל הענפים בריבית ריאלית חסרת סיכון בהתאם להוראות הממונה וכן מפרישה מרווח שמרנות לאור היותה חברה בשנותיה הראשונות. בעקבות ההרעה בתוצאות החיתומיות, פעלה החברה לאחר תאריך המאזן להעלאת תעריפים, אשר הגדילה את הפרמיה הממוצעת.


הפרמיות ברוטו בביטוח רכב חובה
ברבעון הרביעי לשנת 2021 הסתכמו בכ-32.1 מיליון ש"ח לעומת כ-18.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2020, עלייה של 74.3%. ההפסד הכולל לפני מס ברבעון הרביעי של שנת 2021 הסתכמו בכ-1.7 ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ-3.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2020. המעבר מרווח להפסד נובע בעיקר מהשינוי בעקום הריבית, בנוסף לעליית מדד המחירים לצרכן בתקופה זו אשר הגדילה את העתודות הביטוחיות בברוטו בסכום של כ- 3.1 מיליון ש"ח וכ- 0.3 מיליון ש"ח בהתאמה, ואת העתודות הביטוחיות בשייר בכ-620 אלפי ש"ח וכ- 66 אלפי ש"ח וכן מגידול חלקה של החברה בתאגיד "הפול" ועדכון המודל האקטוארי.


הפרמיות ברוטו בביטוח רכוש אחר
(ביטוח דירה וביטוח מקיף לעסק) בשנת 2021 הסתכמו בכ-4.8 מיליון ש"ח כאשר בשנת 2020 הסתכמו הפרמיות ברוטו בביטוחי דירה בכ-2.2 מיליון ש"ח, גידול של כ-119%. בשנת 2021 ההפסד הכולל לפני מס הסתכם בכ-706 אלפי ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-227 אלפי ש"ח בשנת 2020.

הפרמיות ברוטו בביטוח ענפי רכוש ואחרים (ביטוח דירה וביטוח מקיף לעסק) ברבעון הרביעי לשנת 2021 הסתכמו בכ-1.2 מיליון ש"ח לעומת כ-0.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2020, גידול של 102.7%. בענף זה נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-472 אלף ש"ח ברבעון הרביעי לשנת 2021 לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-240 אלפי ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2020. המעבר מהפסד לרווח נובע בעיקר מגידול בהיקפי הפעילות של החברה בענף, אשר תרם לכיסוי ההוצאות של החברה שיוחסו למגזר פעילות זה.


ההון העצמי של החברה
הסתכם לכ-63.2 מיליון ש"ח ביום 31.12.2021 לעומת כ-35.6 מיליון ש"ח בסוף שנת 2020. הגידול בהון העצמי נובע מהנפקת הון שבצעה החברה במהלך הרבעון השני לשנת 2021 בסכום של כ-24.4 מיליון ש"ח ורווח נקי לאחר מס בסכום של כ-3.2 מיליון ש"ח בשנת 2021.

ליברה זיהתה בקרב לקוחות ביטוחי הרכב בישראל את הצורך למעבר באמצע תקופה והשיקה בשנת 2020 את "מהפכת הניודים" בביטוחי הרכב. נכון ליום 31.12.2021 ניידה החברה כ-10,000 פוליסות רכב והחברה צופה המשך גידול בניודי ביטוחי הרכב, בין היתר בשל ביטול חסמים רגולטורים על ידי הממונה וכן בשל המערכת הדיגיטלית החדשנית שהחברה עושה בה שימוש, המאפשרת את הליך הניוד בנגישות גבוהה, ביעילות ובמהירות.


ליברה ממשיכה ליישם את מודל שיתוף המבוטחים ברווחים
באמצעות יצירת ארנק דיגיטלי לכל לקוח וצבירת מטבעות דיגיטליים (ליברות) הניתנים למימוש למזומן, לחידוש פוליסות או לרכישה של פוליסות חדשות. מאז תחילת פעילות החברה ועד היום, חילקה ליברה לציבור לקוחותיה כ-17 מיליון ליברות, מתוכן כ-6.6 מיליון ליברות הומרו לשקלים ומומשו על ידי לקוחות החברה, ככסף לכל דבר. בשנת 2021 חילקה ליברה לציבור לקוחותיה כ-9 מיליון ליברות.


ליברה חברה לביטוח

חברת הביטוח הדיגיטלית "ליברה" היא חברה ביטוח פרטית שהוקמה בסוף שנת 2017, קיבלה רישיון מבטח במאי 2018 והשיקה את פעילותה באוקטובר 2018. החברה משווקת ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש, ביטוח דירה, ביטוח בתי עסק וביטוח נסיעות לחו"ל. בשנה הקרובה צפויה ליברה להרחיב את הרישיון גם לביטוח חיים ולפתח ולהשיק מוצרים נוספים. החברה הוקמה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, בעלת השליטה בחברה (44.23%).

צהריים טובים!

בחירה מצויינת להעביר איתנו את הקפה של השעות הקשות...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה Libra ?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323