מדיניות הגנת הפרטיות

מבוא

מדיניות זו הינה מדיניות הגנת הפרטיות של ליברה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה") , המספקת מידע כליברה אודות המידע הנאסף על ידי החברה והשימוש שעושה החברה במידע הנמסר לה והנאסף על ידה באמצעות האתר, טלפונית או בכל דרך אחרת (להלן: "המדיניות" ו/או "מדיניות זו" בהתאמה).

ככלל, החברה מכבדת את פרטיות מבוטחיה ומבוטחיה הפוטנציאליים (להלן: "לקוחות החברה") ופועלת בכל עת על מנת להגן על המידע. הגנה על המידע כאמור, מתבצעת באמצעות אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, וכן באמצעות מתן הנחיות עבודה שוטפות לעובדי החברה המורשים לעשות שימוש במאגר, הכל כמפורט במדיניות זו.

החברה אוספת ומעבדת במערכות המידע שלה מידע הדרוש לה על מנת לספק ללקוחות החברה את השירות אותו רכשו, תוך הגנה על אינטרסים לגיטימיים של החברה, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 (להלן: "החוק"), וכן הוראות דין ורגולציה החלות על החברה מכוח היותה מבטח, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981.

ככלל, לא חלה על לקוחות החברה חובה חוקית כלשהי למסור המידע, אולם אי מסירת המידע תאיין את יכולתה של החברה לספק את השירותים המוצעים על ידה.

איסוף מידע אישי

א. החברה אוספת מידע רלוונטי בשלושה שלבים עיקריים:
(1) שלב מתן ההצעה לביטוח במסגרתו נאסף מידע מזהה ופרטי התקשרות, לרבות שם, מס' תעודת זיהוי, מספרי זיהוי רלוונטיים נוספים כגון מס' רישוי, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מגדר, מצב משפחתי, תאריך לידה ותאריכים רלוונטיים נוספים כגון מועד הוצאת רישיון נהיגה, צילומים של נשוא הביטוח, מידע לגבי הכשרה מקצועית ורישוי עיסוק, השכלה, רקע תעסוקתי, מידע פיננסי כולל פרטי חשבון בנק, מספר ותוקף כרטיס אשראי, מידע רפואי, בריאותי ואישי, הרגלי צריכת אלכוהול וסמים, עישון, אופי נהיגה, היסטוריית תאונות ותביעות וכיוצ"ב, הכל בהתאם למדיניות החיתום של החברה.
(2) שלב ניהול חיי הפוליסה ואיסוף פרטים הנדרשים לצורך תפעולה ותוקפה, כגון גביית פרמיות ו/או השתתפויות עצמיות, החלפת נשוא הביטוח (כגון החלפת רכב, רכישת דירה), הוספת כיסויים, הסרת כיסויים, טיפול בתלונות, מתן שירות, מידע הכלול בתשובות שניתנו על ידי הלקוח לצורך זיהוי ואבטחה וכיוצ"ב.
(3) שלב התביעות ואיסוף פרטים הנדרשים לצורך בירור חבותה של החברה. מידע זה עשוי לכלול, בין היתר, מידע מחקירות פרטיות והליכים משפטיים, מידע ממקורות פומביים וממשלתיים, מידע מצדדים שלישיים רלוונטיים (כגון: צד ג' המעורב בתאונת דרכים) ועוד.
ב. בנוסף למפורט לעיל, החברה עושה שימוש במידע הזמין לשימושה על–פי דין, כגון מידע ממאגרי מידע של המדינה, מאגרי מידע של חברות שירותי נתוני אשראי, ומידע אודות התקשרות קודמת עם מבטחים אחרים, כולל העברה וקבלה של מידע ממאגר המידע המרכזי לאיתור הונאות ביטוח בענף ביטוח רכב וממאגר מידע לפי תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע) התשס"ד – 2004 וכן כל מאגר אחר שיוקם על פי דין.
ג. ככל שלקוחות החברה מספקים מידע אישי של אחרים (למשל, נהג נוסף ברכב), באחריותם ליידע את נשוא המידע על מסירת פרטיו, לקבל הסכמתו למסירה כאמור ולשימוש בו, בהתאם למדיניות זו.

אופני איסוף המידע

א. איסוף המידע מלקוחות החברה נעשה במספר דרכים, כדלקמן:
(1) מסירת מידע על ידי הלקוח באתר המקושר למערכות הליבה של החברה במסגרת קבלת הצעה;
(2) מסירת מידע על ידי הלקוח באתר המקושר למערכות הליבה של החברה במסגרת הפקת פוליסה;
(3) מסירת מידע על ידי הלקוח באתר המקושר למערכות הליבה של החברה במסגרת ניהול תביעה לקבלת תגמולי ביטוח;
(4) איסוף מידע באמצעות שיחות טלפוניות מוקלטות;
(5) איסוף מידע באמצעות קבלת מסמכים מהלקוח.
ב. איסוף מידע אישי יכול להתבצע ישירות מול הלקוח או מי שפועל מטעמו, כגון סוכן ביטוח, עורך דין, אפוטרופוס ומיופה כוח כדין. איסוף המידע יכול להיעשות באמצעות אתר המקושר למערכות הליבה של החברה, טפסים, מסמכים אחרים, מרכז שירות לקוחות וכיוצ"ב.
ג. לעיתים החברה נעזרת בשירותיהם של חוקרים פרטיים. במקרים אלו, תוודא החברה כי לחוקרים הפרטיים רישיון כדין, וכי הם מקיימים את כל הוראות הדין הרלוונטיות, לרבות יישום מנגנונים טכנולוגיים נגד אבדן מידע אישי, פגיעה בשלמותו, גישה אליו ללא הרשאה או שינוי שלא כדין וכן השבת המידע או השמדתו עם סיום החקירה.

מטרות השימוש במידע

מטרות השימוש במידע כוללות, בין היתר, את המטרות הבאות:
(1) הגשת הצעות והפקת פוליסות ביטוח באמצעות אתר האינטרנט של החברה, באמצעות טפסי התקשרות או באמצעות המוקד הטלפוני של החברה.
(2) משלוח מידע חשוב ורלוונטי על מוצרי הביטוח, לרבות מידע שהחברה מחויבת לשלוח מכוח הוראות הדין ובפרט רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון (כגון הודעה על תום תקופה, דיוורים שונים אגב טיפול בתביעות וכו'), וכן מידע שימושי אחר.
(3) תקשורת עם לקוחות החברה בקשר למוצרי הביטוח ולשירותים שהחברה מספקת במסגרתם.
(4) שירות ללקוחות החברה וטיפול בפניות הציבור לרבות אימות זהות לקוחות או צדדים שלישיים וכן הקלטה ותיעוד של שיחות או תכתובות עם יחידות אלו (שירות לקוחות/פניות הציבור).
(5) הערכת סיכונים וביצוע ניתוחים סטטיסטיים ואקטואריים.
(6) טיפול בתביעות לקבלת תגמולי ביטוח, לרבות בקשות שונות אגב הטיפול בתביעות.
(7) ציות לדרישות חוקיות, כגון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, הוראות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, היענות לצווים שיפוטיים ושלטוניים, ובלבד שהחברה סבורה כי הנה נדרשת לענות בעניינם.
(8) הגנה על זכויות משפטיות של החברה ושל אחרים.
(9) קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה, המשכיות עסקית והתאוששות מאסון וכן שמירת רשומות ומסמכים.
(10) קבלת החלטות על מתן כיסוי ביטוחי, טיפול בתביעות ובהליכים משפטיים.
(11) פרסום ושיווק בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב -1982 ("חוק התקשורת").
(12) טיוב המידע המצוי בידי החברה בקשר ללקוחותיה, על ידי שימוש על פי דין במאגרי מידע של צדדים שלישיים, לרבות מאגרי מידע של רשויות רשמיות שהחברה רשאית להשתמש בהם ועל ידי הצלבה של מידע שנמצא במאגרי החברה.
(13) טיפול בבקשות לעיון במידע ולתיקונו במידת הצורך.

יובהר כי החברה אינה עושה שימוש במידע אישי שלא למטרה שלשמה נמסר.


העברת מידע מהמאגר

א. החברה מעבירה אך ורק מידע אותו מחויבת להעביר מכוח הוראות הדין ורשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, וכן מידע הנדרש לצורך הקמת ותפעול הפוליסה וכתבי השירות בה, וזאת רק לשם מימוש המטרות המותרות לחברה על פי דין ועל פי הרשאת הלקוח.
בהתאם, החברה עשויה להעביר מידע לשם מימוש המטרות המותרות לה, לספקים כגון:
(1) מבטחי משנה, סוכני ביטוח ומוסדות פיננסיים;
(2) עורכי דין, רופאים, מומחים, רואי חשבון, מבקרים ושמאים;
(3) קבלני משנה בתחומים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, חוקרים פרטיים, מתרגמים וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות;
(4) ספקי שירות, לרבות ספקי שירות לסיוע רפואי;
(5) גורמים נוספים, ובלבד שהדבר נחוץ לשם ניהול וקיום עסקי הביטוח.
ב. החברה רשאית לנקוט בצעדים למניעת הונאות, כולל שיתוף מידע אישי במרשם תביעות הפתוח בפני מבטחים אחרים, ושימוש במידע מתוך מרשם כאמור.
ג. החברה רשאית להעביר מידע על -פי כל דין, לרבות בתגובה לצווים של רשויות ובתי משפט.
ד. בכל מקרה של העברת מידע אישי, מקבל המידע מחויב בכתב לשמור על סודיות המידע ואבטחתו, אי עשיית שימוש שלא למטרתו נמסר המידע וכן החזרת המידע ו/או השמדתו.

אמצעי תקשורת, פרסומות ודיוור ישיר

החברה שולחת הודעות בדיוור ישיר בהתאם להוראות הדין. אמצעי התקשורת יכולים לכלול דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד (כולל לצורך הודעות מוקלטות והודעות מסרון (SMS)), פקס, רשתות  חברתיות ואמצעים אחרים.

לקוחות החברה זכאים לבקש להימחק מרשימת הדיוור לדיוור ישיר (כהגדרתו בחוק) בכל אמצעי התקשורת, וכן לבקש כי החברה לא תשלח דברי פרסומת (כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת - בדואר אלקטרוני, הודעת מסרון (SMS) פקס והודעות טלפון מוקלטות). בקשה כאמור תבוצע באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות של החברה או באמצעות הסרה טכנולוגית שתוצע על ידי החברה או באמצעות האזור האישי באתר האינטרנט של החברה.

יודגש, כי בקשה להימחק מרשימת דיוור לדיוור ישיר, אינה מאיינת את חובת החברה למשלוח הודעות מכוח הוראות הדין והרגולציה, אף ללא הסכמה.

סודיות, אבטחת מידע והצפנה

א. החברה מתחייבת לשמור על סודיות המידע האישי שברשותה, ולוודא כי כל העוסק מטעמה, לרבות ספקי שירות, יתחייבו בכתב לשמירה על סודיות המידע והעדר שימוש בו, אלא במסגרת מילוי תפקידם ולמטרה שלשמה נמסר המידע.
ב. החברה נוקטת באמצעי אבטחה טכנולוגיים למידע שברשותה, ולפי כל דין. לצורך כך, החברה מיישמת אמצעי אבטחה טכנולוגיים מתקדמים למניעת אבדן מידע אישי, פגיעה בשלמותו, גישה אליו ללא הרשאה או שינויו שלא כדין, הכל בהתאם לסטנדרטים הקבועים בהוראות חוזר גופים מוסדיים 2016-9-14 שעניינו "ניהול סיכוני סייבר בגופים מוסדיים", וכן סטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט, ובכלל זה הצפנה והגנות אחרות, ביניהן: הגבלת גישה ישירה של צדדים שלישיים אל מאגר המידע, ניהול הרשאות גישה למערכות המידע של החברה והגבלתן, ניהול סיסמאות, הפעלת אמצעים לזיהוי ואימות זיהוי לקוחות החברה, התקנת חומות אש, הצפנת מידע אישי המועבר על רשתות תקשורת, תיעוד גישות למאגר המידע ואירועי אבטחה המעלים חשש לפגיעה בשלמות המידע או לשימוש בו ללא הרשאה, גיבוי תקופתי של המידע, אימוץ נהלים ומנגנונים להבטחת שיחזור המידע האישי וכן ביצוע ביקורות תקופתיות לעמידה במדיניות זו.

אמצעי זהירות כנגד הונאות באינטרנט

כחברה פיננסית, מהווה החברה יעד לניסיונות הונאה על ידי גורמים שונים בעולם. בהתאם, מומלץ לגלוש באינטרנט באופן בטוח, לוודא כי אמצעי התקשורת הקיימים בחברה עדכניים, ולעדכנם לפי הצורך, וכן לוודא שמירה על סיסמאות גישה לאזור האישי ואי מסירתן לאחר.

זכות עיון ותיקון המידע

כל אדם רשאי לעיין במידע אישי אודותיו (כהגדרת המונח בסעיף 7 לחוק) המוחזק בידי החברה. בכדי לעיין במידע, על הלקוח לפנות למוקד שירות הלקוחות או למחלקת פניות הציבור של החברה או באמצעות פנייה מקוונת באתר. ככל שיתברר כי המידע אינו נכון, שלם או מדויק, הלקוח רשאי לבקש תיקונו או מחיקתו, והחברה תפעל בהתאם לבקשת הלקוח, ובלבד שלא קיימת עילה שבדין לדחייתה. טיפול החברה בבקשת הלקוח ייעשה בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2009-9-9 שעניינו "הסדרת אופן התנהלותם של הגופים המפוקחים במסגרת בירור תלונות הציבור".

האמור אינו חל על מידע שהינו חסוי על פי דין, אלא אם החיסיון הנו לטובת המבקש.

בעלי תפקידים רלוונטיים

שם ושם משפחה

תפקיד

פרטי התקשרות

ליברה חברה לביטוח בע"מ

בעלת המאגר

רח' הרוקמים 26 חולון

[email protected]

רפי קריספין

מנהל המאגר

סמנכ"ל מכירות ושירות

Rafi@lbr.co.il

עו"ד צחית אלישר

יועמ"ש ומזכירת החברה, הממונה על הגנת הפרטיות

[email protected]

ליאור אבניאל בר און

סמנכ"ל מערכות מידע, הממונה על הגנת הסייבר  (לפי סעיף 17ב (3) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981)

[email protected]

צהריים טובים!

בחירה מצויינת להעביר איתנו את הקפה של השעות הקשות...
איזה ביטוח מעניין אותך?

למה לרכוש ביטוח בליברה?
הצעה לביטוח רכב
לפעמים יש עוד התלבטויות ושאלות - זה מובן לגמרי בשביל זה אנחנו פה בשבילך

הכי טוב להשאיר לנו פרטים 
מבטיחים לענות כמה שיותר מהר

y_icon_sendCreated with Sketch.

הי,
תודה שפנית אלינו.
חוזרים אליך ממש בהקדם.
המשך יום טוב,
ליברה

gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'GTM-N3FCS4X/tHizCPqYuIsBEIbBpP8C'}); fbq('track', 'Lead - Contact us');
y_icon_sendCreated with Sketch.

אופס...משהו לא הלך כמו שצריך...
מנסים לאתר ולתקן
בינתיים אפשר להתקשר אלינו, או לנסות שוב יותר מאוחר

073-3949222

6323*

רוצה לדבר איתנו עכשיו?
מחכים לשמוע ממך :-) נשמח לעזור בכל עניין

073-3949222 *6323